Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie podstawowe dr Z. Gyalókay

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3105-SEMLICZG Kod Erasmus / ISCED: 03.6 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie podstawowe dr Z. Gyalókay
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy: Seminaria
Punkty ECTS i inne: 12.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Zajęcia przygotowujące do samodzielnego pisania pracy naukowej.

Pełny opis:

Wybrany przez studenta temat pracy może objąć zagadnienia stylu, funkcji i historii dzieł malarstwa i rzeźby w zakresie czasowym od sztuki romańskiej do końca epoki gotyku (do ok. r. 1530).

W pierwszym semestrze studenci rozpoznają możliwie szeroko zagadnienia formalno-ikonograficzne w odniesieniu do wybranego tematu. W drugim semestrze podejmują pisanie pracy dyplomowej przy zastosowaniu odpowiednego warsztatu naukowego.

Literatura:

Literatura podawana na bieżąco, odpowiednio do wybranego przez studenta dzieła.

Efekty uczenia się:

Student zna, rozumie, potrafi:

K_W17: zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji obiektów sztuki i potrafi je dostosować do badania konkretnego dzieła;

K_U01: potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje, wykorzystując różne źródła, zarówno archiwalne jak i obrazowe;

K_U02: posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentacje wyników;

K_U04: potrafi rozpoznać różne rodzaje obiektów sztuki oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację zgodnie z założeniami pracy licencjackiej;

K_U06: umie samodzielnie zdobywać wiedzę i zdobywać umiejętności badawcze kierując się wskazówkami opiekuna naukowego;

K_U10: posiada umiejętność przygotowywania pracy licencjackiej w języku polskim, z zastosowaniem prawidłowego warsztatu naukowego;

K_U13: potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej role słuchacza, dyskutanta i referenta;

K_K01: potrafi odpowiednio określić priorytety służące przygotowaniu pracy licencjackiej.

Metody i kryteria oceniania:

W pierwszym semestrze prezentacja wstępnych założeń pracy wraz z konspektem i wstępną bibliografią, na koniec drugiego semestru praca dyplomowa, przedstawiona do obrony.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium licencjackie, 60 godzin, 4 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zoltán Gyalókay
Prowadzący grup: Zoltán Gyalókay
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.