Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium wyższe dr hab. M. Lachowski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3105-SEMWYZML
Kod Erasmus / ISCED: 03.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium wyższe dr hab. M. Lachowski
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy: Seminaria
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Skrócony opis:

Zajęcia łączą formę prezentacji i dyskusji. Opierają się na pracy z tekstem oraz analizie prezentowanych dzieł sztuki. Prowadzą do napisania pracy magisterskiej.

Pełny opis:

Program zajęć obejmuje dyskusje na temat zagadnień z obszaru sztuki współczesnej (zarówno polskiej jak i powszechnej) oraz przygotowanie prac magisterskich. W trakcie zajęć prowadzone są interpretacje szczegółowych problemów w oparciu o zgromadzoną literaturę, jak i poprzez analizę materiału wizualnego. Studenci przygotowują konspekt pracy, stan badań oraz opracowują kolejne rozdziały pracy magisterskiej.

Literatura:

Wybór lektur każdorazowo podyktowany jest zakresem i charakterem opracowywanych problemów.

Efekty uczenia się:

K2_W01, K2_W03, K2_W04, K2_W06, K2_W07, K2_W10, K2_U01, K2_U02, K2_U04, K2_U05, K2_U06, K2_U07, K2_U8, K2_09, K2_U12, K2_U13, K2_U14, K2_K01, K2_K02, K_2K04, K2_K05

Wiedza:

Student:

- zna terminologię historii sztuki na poziomie rozszerzonym

- ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach historii sztuki z innymi dziedzinami nauki, pozwalającą na integrowanie perspektyw właściwych historii sztuki

- zna i rozumie zaawansowane metody analizy, interpretacji, wartościowania i problematyzowania obiektów sztuki, stosowane w aktualnej historii sztuki

Umiejętności:

Student

- umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze oraz podejmować autonomiczne działania zmierzające do rozwijania zdolności i kierowania własna kariera zawodową

- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje, wykorzystując różne źródła i sposoby

- posiada pogłębione umiejętności badawcze, obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i prezentacje wyników, pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów w zakresie historii sztuki

- posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem własnych poglądów oraz poglądów różnych badaczy historii sztuki i historii kultury, formułowania wniosków oraz umiejętność dokonywania syntetycznych podsumowań

- posiada umiejętność formułowania krytycznych opinii o obiektach sztuki na podstawie wiedzy naukowej i doświadczenia oraz prezentacji opracowań krytycznych w różnych formach i różnych mediach

- posiada umiejętność przygotowania pracy naukowej.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie przedstawionej pracy.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 60 godzin, 6 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Lachowski
Prowadzący grup: Marcin Lachowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 60 godzin, 4 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Lachowski
Prowadzący grup: Marcin Lachowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-931e56a2a (2022-09-30)