Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kultura muzyczna miast, dworów i ośrodków kościelnych (moduł III)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3106-1KULMU-KON
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kultura muzyczna miast, dworów i ośrodków kościelnych (moduł III)
Jednostka: Instytut Muzykologii
Grupy: II rok I st. Muzykologia
Przedmioty modułowe dla II r. I st. (moduł III)
Punkty ECTS i inne: 2.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia będą poświęcone kulturze muzycznej Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wiekach. Przegląd zjawisk zostanie dokonany chronologicznie – omówiona będzie organizacja kultury w naszym kraju za rządów kolejnych dynastii królewskich: Jagiellonów-Wazów-Sasów.

Pełny opis:

Zajęcia będą poświęcone kulturze muzycznej Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wiekach.

Przegląd zjawisk zostanie dokonany chronologicznie – omówiona będzie organizacja kultury w naszym kraju za rządów kolejnych dynastii królewskich: Jagiellonów-Wazów-Sasów.

Organizacja życia muzycznego:

- na dworze królewskim (funkcje i rodzaje uprawianej muzyki, kapelmistrzowie, zmiany w składzie zespołu, koszty utrzymania artystów, warunki bytowe muzyków, rozwój mecenatu muzycznego)

- na dworach magnackich i dostojników kościelnych (najważniejsze ośrodki, rodzaje utrzymywanych zespołów muzycznych)

- w ośrodkach kościelnych (katedry, kolegia, kościoły diecezjalne); muzyka w klasztorach i przyklasztornych ośrodkach kultu religijnego

- w wielkich miastach (organizacje zawodowe muzyków, artyści zatrudniani przez władze miejskie, wędrowni muzycy)

Ponadto uwaga zostanie poświęcona:

- Artystycznym kontaktom zagranicznym

- Szkolnictwu i edukacji muzycznej

- Skryptorom i kopistom związanym z różnego rodzaju ośrodkami

- Drukarstwo. Druki polskie i obce

Literatura:

Irena Bieńkowska, Muzyka na dworze księcia Hieronima Floriana Radziwiłła, Warszawa 2013.

Andrzej Ciechanowiecki, Michał Kazimierz Ogiński und sein Musenhof zu Slonim, Kolonia 1961.

Głuszcz-Zwolińska Elżbieta, Muzyka nadworna ostatnich Jagiellonów, Kraków 1988.

Alina Mądry, Historia muzyki polskiej, t. III, Barok, część druga 1697-1795, Warszawa 2014.

Katarzyna Morawska, Historia muzyki polskiej, t. II, Renesans 1500-1600, Warszawa 2002.

Przybyszewska-Jarmińska Barbara, Historia muzyki polskiej, t III. Barok, część

pierwsza. 1595–1696, Warszawa 2006.

Żórawska-Witkowska Alina, Kapela Antoniego Tyzenhauza w Grodnie, „Muzyka”

1977/2, s. 3–37.

Alina Żórawska –Witkowska, Muzyka na dworze Augusta II w Warszawa, Warszawa 1997.

Alina Żórawska – Witkowska, Muzyka na dworze i w teatrze Stanisława Augusta, Warszawa 1995.

Alina Żórawska-Witkowska, Muzyka na polskim dworze Augusta III, Warszawa 2012.

Efekty uczenia się:

Student po zaliczeniu przedmiotu:

- ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu kultury muzycznej Rzeczypospolitej XVI-XVIII

- ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych osiągnięciach w zakresie kultury muzycznej Staropolszczyzny

- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów

- posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na rozwiązywanie problemów badawczych w muzykologii

- umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze kierując się wskazówkami opiekuna naukowego

- posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem poglądów innych autorów, oraz formułowania wniosków

- posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i różnych źródeł

- posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i różnych źródeł

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie na ocenę na podstawie przedstawionej pracy pisemnej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Irena Bieńkowska
Prowadzący grup: Irena Bieńkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Irena Bieńkowska
Prowadzący grup: Irena Bieńkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)