Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia muzyki średniowiecza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3106-1SW-W
Kod Erasmus / ISCED: 03.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0215) Muzyka i sztuki sceniczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Historia muzyki średniowiecza
Jednostka: Instytut Muzykologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

1. Chronologia i ogólna charakterystyka muzyki średniowiecza.

2.Teoria muzyki w średniowieczu.

3-4. Chorał gregoriański - kształtowanie się gatunków.

5. Jednogłosowa twórczość świecka średniowiecza (trubadurzy, truwerzy, minnesingerzy).

6-7 Od początków wielogłosowości do twórczości szkoły Notre-Dame.

8. Twórczość motetowa XIII w.

9. Wielogłosowa twórczość świecka okresu ars nova.

10. Włoska twórczość epoki trecenta.

11. Twórczość schyłku XIV i początku XV wieku.

12. Muzyka angielska w XIII-XV w.

13. Podstawowe systemu notacyjne średniowiecza

14. Muzyka instrumentalna w okresie średniowiecza.

Pełny opis:

1. Chronologia i ogólna charakterystyka muzyki średniowiecza.

2.Teoria muzyki w średniowieczu.

3-4. Chorał gregoriański - kształtowanie się gatunków.

5. Jednogłosowa twórczość świecka średniowiecza (trubadurzy, truwerzy, minnesingerzy).

6-7 Od początków wielogłosowości do twórczości szkoły Notre-Dame.

8. Twórczość motetowa XIII w.

9. Wielogłosowa twórczość świecka okresu ars nova.

10. Włoska twórczość epoki trecenta.

11. Twórczość schyłku XIV i początku XV wieku.

12. Muzyka angielska w XIII-XV w.

13. Podstawowe systemu notacyjne średniowiecza

14. Muzyka instrumentalna w okresie średniowiecza.

Literatura:

Dobrzańska - Fabiańska, Zofia (opr.) Polifonia średniowiecza, Kraków 2000;

Hoppin, Richard H. Medieval Music, New York, 1978;

Harper, John Formy i układ liturgii zachodniej od X do XVIII wieku, Kraków 1997;

Jevdokimova, Julia Istorija polifonii, Mnogogolosije srednevekovja X-XIV veka, Moskwa 1983;

Efekty uczenia się:

Student po zaliczeniu przedmiotu:

1. zna podstawową terminologię muzykologii

2. ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu wybranych dziedzin nauki i dyscyplin naukowych metodologii

3. ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach w muzykologii

4. zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji wytworów kultury muzycznej właściwe dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych muzykologii

5. ma świadomość kompleksowej natury języka muzycznego oraz złożoności i historycznej zmienności jego znaczeń

6. potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów

7. posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na rozwiązywanie problemów badawczych w muzykologii

8. umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze kierując się wskazówkami opiekuna naukowego

9. potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla muzykologii w typowych sytuacjach profesjonalnych

10. potrafi rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury muzycznej oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie społeczno-kulturowym

11. posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem poglądów innych autorów, oraz formułowania wniosków

12. posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i różnych źródeł

13. posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i różnych źródeł

14. potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

Metody i kryteria oceniania:

egzamin

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-03d50b88b (2024-02-19)