Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Instrumenty klawiszowe XIX w.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3106-InKlawXIX-OG
Kod Erasmus / ISCED: 03.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0215) Muzyka i sztuki sceniczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Instrumenty klawiszowe XIX w.
Jednostka: Instytut Muzykologii
Grupy: Fakultety, Pracownie, OG
Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie IM
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Podczas zajęć zostaną zaprezentowane instrumenty klawiszowe, które powstały lub cieszyły się popularnością w XIX w. Zajęcia zilustrują przykłady zaczerpnięte ze źródeł oraz nagrania repertuaru, który powstał z myślą o danym instrumencie.

Pełny opis:

Celem zajęć będzie przybliżenie historii oraz budowy wybranych instrumentów klawiszowych wykorzystywanych w XIX w. Zostanie także przybliżony kontekst kulturowy, w którym były wykorzystywane oraz przykłady z ówczesnego repertuaru muzycznego. Zajęcia urozmaicą w miarę możliwości przykłady zaczerpnięte z XIX wiecznych druków, fragmenty katalogów twórców instrumentów oraz wybrane nagrania, co pozwoli na przeniesienie się w dawne, niekiedy zapomniane, realia.

Lista tematów: Fortepian i jego szczególne odmiany, fisharmonia, eolopantaliony/claviorgana, akordeony/harmonie, carillon i in.

Literatura:

Literatura zostanie wybrana podczas pierwszych zajęć na podstawie szczególnych zainteresowań uczestników.

Efekty uczenia się:

Student potrafi:

- wskazać wybrane instrumenty klawiszowe, które były wykorzystywane w XIX wieku

- wyjaśnić budowę poszczególnych instrumentów z zastosowaniem odpowiedniej terminologii

- przedstawić wybrane konteksty, w których na nich grano

- wskazać cechy idiomatyczne gry na danym instrumencie, które kształtują powstającą literaturę/praktykę muzyczną

- współdziałać w grupie, brać udział w dyskusji

Metody i kryteria oceniania:

Test składający się z pytań otwartych i zamkniętych.

Dopuszczalne są 2 nieusprawiedliwione nieobecności (nie wlicza się do nich udziału w konferencjach naukowych, wyjazdów badawczych oraz zwolnień lekarskich).

Osoby, które zechcą przedstawić na konferencji temat związany z instrumentami klawiszowymi w XIX w., zostaną zwolnione z pisania testu po udokumentowaniu osiągnięcia.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-c2b793521 (2023-11-22)