Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bogowie opery. Kastraci na scenach operowych Europy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3106-KASTR-OG
Kod Erasmus / ISCED: 03.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0215) Muzyka i sztuki sceniczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Bogowie opery. Kastraci na scenach operowych Europy
Jednostka: Instytut Muzykologii
Grupy: Fakultety, Pracownie, OG
Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie IM
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone najsławniejszym kastratom występującym na scenach operowych Europy w XVII i XVIII wieku. Przywołane zostaną postaci takich kastratów jak, m.in.: Atto Melani, Pier Francesco Tosi, Giovanni Grossi, Nicola Grimaldi, Gaetano Berenstadt, Francesco Bernardi, Carlo Broschi, Gaetano Maiorano, Giaocchino Gizzi, Felice Salimbeni, Carlo Scalzi, Giovanni Carestini, Giovanni Battista Mancini, Gaetano Guadagni, Giusto Fernando Tenduzzi, Giovanni Battista Velluti.

Pełny opis:

Mimo że kastracja była znana od wieków, to w XVII i XVIII wieku kastraci zdominowali życie operowe Europy stając się grupą muzyków najlepiej wykształconych i najbardziej pożądanych na scenach operowych kontynentu. Na zajęciach prześledzimy ten proces. Byli to głównie Włosi, wychowankowie neapolitańskich konserwatoriów, ale nie tylko. Podczas zajęć studenci poznają sylwetki wybranych kastratów jak: Giovanni Gualberto Magli, Loreto Vittori, Baldassare Ferri, Atto Melani, Pier Francesco Tosi, Giovanni Grossi, Nicola Grimaldi, Gaetano Berenstadt, Francesco Bernardi, Carlo Broschi, Gaetano Maiorano, Giaocchino Gizzi, Felice Salimbeni, Carlo Scalzi, Giovanni Carestini, Giovanni Battista Mancini, Gaetano Guadagni, Giusto Fernando Tenduzzi, Giovanni Battista Velluti. Większość z nich była lepiej znana z różnych przydomków jak choćby najsławniejszy kastrat w tej grupie Carlo Broschi znany lepiej jako Farinelli. Podobnie jest w przypadku wymienionych kastratów. Na zajęciach poznamy ich sylwetki oraz napisany na ich głosy repertuar. Przyjrzymy się też procesowi zaniku popularności kastratów na przełomie XVIII i XIX wieku.

Literatura:

Barbier P., Farinelli. Prawdziwa historia genialnego kastrata, Warszawa 1998.

Bergeron K., The Castrato as History, Cambridge Opera Journal, 8 (1996), s. 167–84.

Berry H., The Castrato and His Wife, Oxford 2011.

Burney Ch., Obecny stan muzyki we Francji i Italii albo Dziennik podróży przez owe kraje podjętej celem zebrania materiałów dla „Powszechnej historii muzyki”, tłum. J. Chachulski, Warszawa 2017.

Celletti R., Storia del belcanto, Firenze 1983.

Desler A., Singing to the heart of the 21 st-century audience, Early Music, 46, 2018, s. 538-541.

Feldman M. The Castrato, Reflections on Natures and Kinds, 2016.

Haböck F.,: Die Kastraten und ihre Gesangskunst, Stuttgart 1927.

Howard P., The Modern Castrato. Gaetano Gaudagni and the coming of a new operatic age, Oxford, 2014.

Il Farinelli ritrovato, red. L. Verdi, Lucca 2014.

Mancini G. F., Riflessioni pratiche sopra il canto figurato (Practical reflections on figured singing), Milan 1777.

Rosselli J., Singers of Italian Opera, Cambridge, 1992.

Somerset-Ward R., Angels & Monsters. Male and Female Sopranos in The Story of Opera, New Haven and London 2004.

Tosi P., Osservazioni sul canto figurato, Bologna 1723.

Efekty uczenia się:

student rozumie zjawisko kastracji i jej wpływu na wykonywaną muzykę;

zna postaci najważniejszych kastratów XVII i XVIII wieku;

poznaje repertuar wykonywany przez kastratów;

rozumie stawiane śpiewakom wymagania wokalne;

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach; lektura wybranych tekstów; aktywne uczestnictwo w zajęciach

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-8dd87d441 (2023-12-07)