Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Liryka muzyczna XIX wieku (moduł V)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3106-LIRMU-W
Kod Erasmus / ISCED: 03.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Liryka muzyczna XIX wieku (moduł V)
Jednostka: Instytut Muzykologii
Grupy: III rok I st. Muzykologia
Przedmioty modułowe dla III r. (moduł V)
Punkty ECTS i inne: 1.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie się ze specyfiką gatunkową XIX-wiecznej pieśni i liryki instrumentalnej. Konwersatorium o profilu zasadniczo historycznym będzie wzbogacone analizami przykładów pieśni i miniatury instrumentalnej wybranych ze spuścizny najwybitniejszych twórców tego repertuaru, m. in. Schuberta, kompozytorów generacji 1810, Brahmsa, Moniuszki, Musorgskiego i Griega.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie się ze specyfiką gatunkową XIX-wiecznej pieśni i liryki instrumentalnej. Konwersatorium o profilu zasadniczo historycznym będzie wzbogacone analizami przykładów pieśni i miniatury instrumentalnej wybranych ze spuścizny najwybitniejszych twórców tego repertuaru: Schuberta, kompozytorów generacji 1810, Brahmsa, Wolfa, Mahlera, Musorgskiego i Griega.

Literatura:

S. Youens, [hasło] Song cycle, w: Grove Music Online.

N. Temperley, [hasło] Character piece, w: Grove Music Online.

M.J.E. Brown, [hasło] Charakteristic [character-]piece, w: Grove Music Online.

M.J.E. Brown, [hasło] Fantasiestueck, w: Grove Music Online.

P. Foster, [hasło] Piece, w: Grove Music Online.

P. Foster, [hasło] Multi-piece, w: Grove Music Online.

Pozostałe pozycje literatury przedmiotu będzie podawane w trakcie zajęć.

Efekty uczenia się:

student po zaliczeniu przedmiotu:

- ma świadomość kompleksowej natury muzyki i jej języka oraz złożoności i historycznej zmienności jego budowy i znaczeń,

- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje związane bezpośrednio bądź pośrednio z przedmiotem badań muzykologicznych, z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów,

- potrafi rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury muzycznej oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich charakteru, znaczeń, oddziaływania społecznego,

- posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem poglądów innych autorów, oraz formułowania własnych przemyśleń i wniosków,

- potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność i aktywność na zajęciach oraz napisanie i wygłoszenie 1 referatu, dotyczącego jednego z podanych przez prowadzącego zagadnień (oceniana jest formalna i merytoryczna strona przygotowanego referatu, sposób przedstawienia prezentacji, przemyślany dobór przykładów muzycznych, umiejętność prowadzenia dyskusji).

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Chwiłek
Prowadzący grup: Agnieszka Chwiłek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)