Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pracownia IV

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3106-PRAC-IV
Kod Erasmus / ISCED: 03.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0215) Muzyka i sztuki sceniczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Pracownia IV
Jednostka: Instytut Muzykologii
Grupy: Fakultety, Pracownie, OG
I rok II st. Muzykologia
II rok II st. Muzykologia
Pracownie dla I-II r. studiów II stopnia
Przedmioty fakultatywne (i do wyboru) dla studentów studiów stacjonarnych
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
obowiązkowe

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Szymon Paczkowski
Prowadzący grup: Szymon Paczkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
obowiązkowe

Skrócony opis:

Zajęcia prowadzone w ramach jednej z dwóch pracowni Katedry Historii Muzyki w semestrze zimowym 2022/23 będą poświęcone dyskusji nad obecnością i funkcjami muzyki w Fauście Goethego oraz znaczeniem Fausta dla historii muzyki.

Pełny opis:

Faust Johanna Wolfganga Goethego należy do najważniejszych dzieł w historii literatury światowej i stanowi jeden z najważniejszych tekstów kultury w ogóle. Dramat ten inspirował oraz oddziaływał nie tylko na generację twórców romantycznych, ale przez swój uniwersalizm wywarł też ogromny wpływ na sztukę wieków XX i XXI. Dzieło to zresztą wciąż pozwala na wielość interpretacji i przez to na różne sposoby pozostaje obecne w kulturze współczesnej (również tej masowej).

Dramat Goethego znalazł ogromną liczbę adaptacji teatralnych, operowych i filmowych. Zainspirował też wielu kompozytorów, m.in. Beethovena, Schuberta, Berlioza, Schumanna, Liszta, Wagnera, Busoniego czy Mahlera. W samym tekście Fausta obecne są liczne wątki muzyczne, które pobudzały wyobraźnię twórców i stanowiły podstawę późniejszych opracowań, by wspomnieć tylko takie sceny z dzieła, jak Małgorzata przy kołowrotku, ballada o królu w Thule, modlitwa Małgorzaty w katedrze (organy, Dies Irae), pieśni studentów, wieśniaków, a nawet opisy muzyki sfer.

Uczestnicy pracowni będą zobowiązani do zapoznania się w trakcie semestru z całą częścią I Fausta oraz wybranymi fragmentami części II. Konieczny więc będzie albo powrót do lektury tego dzieła dla tych którzy już je znają, albo pełne zaznajomienie się z nim dla tych, którzy go nigdy wcześniej nie przeczytali. Przed każdymi zajęciami zostanie wskazana lektura wybranego ustępu dzieła, aby uczestnicy pracowni mogli się stosownie do przygotować kolejnych spotkań. Od biorących udział w pracowni oczekuje się bezwzględnie spełnienia tego warunku oraz gotowości do dyskusji i otwartości na polemikę.

Warunkiem zaliczenia pracowni jest obecność na zajęciach, każdorazowe przygotowanie się do nich ze względu na ich specyfikę, aktywne uczestnictwo w dyskusji, prezentacja własnej analizy wybranego utworu muzycznego (lub jego fragmentu) powstałego na kanwie Fausta oraz przedstawienie jej w formie pisemnej na koniec semestru.

Cele Pracowni:

1/ lektura Fausta i rozpoznanie znaczenia tego dzieła dla historii muzyki powszechnej;

2/ zapoznanie się z wybranymi utworami muzycznymi powstałymi na kanwie Fausta oraz analiza niektórych z nich;

3/ zdobycie na tej podstawie warsztatu niezbędnego do właściwego dekodowania tekstów kultury oraz artystycznych komunikatów intertekstualnych (w tym komunikatów słowno-muzycznych);

2/ zdobycie umiejętności właściwego odczytywania treści zawartych w przekazie dzieła oraz umiejętność rozpoznawania zawartych w nim uniwersalnych kodów kulturowych;

4/ nabycie umiejętności właściwej interpretacji tekstów kultury i odniesienia ich do różnych kontekstów.

gość współprowadzący – mgr Marta Ługowska

Literatura:

Johann Wolfgang Goethe, Faust (część I i II), tłum. pol. Feliks Konopka, Warszawa: PIW 1977 (lub reedycje);

Lorraine Byrne Bodley (red.), Music in Goethe's Faust : Goethe's Faust in music, Boydel Press, 2017;

Helena Hryszczyńska, Franz Schubert: „Gretchen am Spinnrade” do słów J.W. Goethego (1814), w: Forma i ekspresja w liryce wokalnej 1808–1909. Interpretacje, red. Mieczysław Tomaszewski, Kraków: PWM 1989;

Lektury uzupełniające będą wskazywane w trakcie kolejnych spotkań.

Uwagi:

Zajęcia prowadzone będą stacjonarnie, ale w zależności od sytuacji epidemicznej tryb prowadzenia zajęć może zostać zmieniony na zdalny.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Pracownia magisterska, 30 godzin, 7 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Markuszewska
Prowadzący grup: Aneta Markuszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia magisterska - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Pracownia magisterska, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Górny
Prowadzący grup: Tomasz Górny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Zajęcia będą polegały na wspólnej realizacji projektu badawczego. Zakres tematyczny będzie dotyczył szeroko rozumianej muzyki dawnej, zaś przedmiot i metodologia badań zostaną ustalone w porozumieniu między prowadzącym i uczestnikami.

Literatura:

Literatura przedmiotu zostanie podana przez prowadzącego w trakcie zajęć.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-75de05ef3 (2023-09-21)