Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kształcenie kompetencji komunikacyjnych języka C - migowy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3200-L1-KKKCM1
Kod Erasmus / ISCED: 09.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Kształcenie kompetencji komunikacyjnych języka C - migowy
Jednostka: Wydział Lingwistyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 10.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski język migowy
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot obowiązkowy dla studentów I roku studiów.

Studenci uczestniczący w zajęciach rozpoczynają naukę polskiego języka migowego (PJM). Jest to drugi język specjalności (C), jego znajomość jest na poziomie początkującym.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W trakcie zajęć Kształcenie Kompetencji Komunikacyjnej w semestrze I, nauka polskiego języka migowego (PJM) wybranego spośród oferowanych języków rozpoczyna się od poziomu A1 według ESOKJ tradycyjnie stosowanego dla języków fonicznych. Przedmiot obiejmuje 150 godzin dydaktycznych. Składa się z modułów tematycznych takich jak: 1) gramatyka, 2) ćwiczenia komunikacyjne, 3) ćwiczenia wizualno-przestrzenne, 4) ćwiczenia motoryczno-mimiczne.

Ćwiczenia KKK pomagają studentom nabyć i rozwijać kompetencje komunikacyjne w języku obcym na poziomie podstawowym w zakresach tradycyjnie nazywanych umiejnościami mówienia i słuchania (migania i rozumienia tekstów miganych). W odróżnieniu od typowych kursów językowych, których uczestnicy zwykle uczą się robić w języku obcym to, co już umieją zrobć w języku rodzimym, ćwiczenia KKK kierunkują rozwój komunikacyjny studentów w strony określone zakresem studiów ILS dla języka C.

Pełny opis:

Zajęcia przeznaczone są dla studentów I roku studiów I stopnia, dla których polski język migowy (PJM) jest językiem C specjalności. W trakcie zajęć Kształcenie kompetencji komunikacyjnej w semestrze I, nauka PJM wybranego spośród oferowanych języków rozpoczyna się od poziomu A1 według tradycji ESOKJ stosowanej dla języków fonicznych.

Kształcenie Kompetencji Komunikacyjnej obejmuje dwa poziomy: sprawności językowej oraz świadomości komunikacyjnej.

Na poziomie sprawności językowej studenci uczą się generowania i rozumienia wypowiedzi w języku migowymi; nabywają kontrolę nad najbardziej podstawowym, ale stopniowo poszerzanym, zakresem struktur gramatycznych i jednostek leksykalnych; zdobywają doświadczenie w rozpoznawaniu i komponowaniu różnego typu tekstów wizualno-przestrzennych.

Przedmiot w semestrze pierwszym składa się z modułów tematycznych takich jak: 1) gramatyka, 2) ćwiczenia komunikacyjne, 3) ćwiczenia wizualno-przestrzenne, 4) ćwiczenia motoryczno-mimiczne.

Celem powyższych komponentów jest kształtowanie i doskonalenie kompetencji językowej, w tym:

- nabywania i pogłębiania umiejętności produkowania i odczytywania elementów manualnych i niemanualnych polskiego języka migowego

- nabywania i pogłębiania umiejętności stosowania leksyki migowej - podstawowych znaków oraz struktur polskiego języka migowego

- nabywania i pogłębiania wiedzy i umiejętności w zakresie rozumienia oraz samodzielnego tworzenia prawidłowych konstrukcji gramatycznych

- nabywania i pogłębiania umiejętności tworzenia spójnych, logicznych i stylistycznie poprawnych wypowiedzi w polskim języku migowym.

Na poziomie świadomości komunikacyjnej studenci formułują pytania dotyczące adekwatności form językowych oraz odpowiadają na nie poprzez wyszukiwanie informacji w różnorodnych źródłach. Rozumieją potrzebę ciągłego dokształcania się i ciągłości praktyki komunikacyjnej w polskim języku migowym, samodzielnie i efektywnie organizują swoją pracę.

Godziny kontaktowe w semestrze: 150

Praca własna studenta:

- powtarzanie i przyswajanie zadanych materiałów wizualnych – 40 godz.

- tworzenie glosariuszy wideo – 20 godz.

- tworzenie prac w postaci nagrań wideo i prezentacji w PJM – 35 godz.

- praktyczne ćwiczenia fonetyczne – 15 godz..

- przygotowanie do zaliczeń semestralnych – 15 godz.

Całkowita liczba godzin pracy własnej: 125 godzin.

W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej zajęcia będą się odbywać przy użyciu narzędzi komunikacji na odległość, najprawdopodobniej Google Meet oraz innych zalecanych przez UW.

Literatura:

Ustalana indywidualnie przez każdego prowadzącego.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Po ukończeniu kursu student:

- posiada wiedzę z zakresu wiadomości o języku na poziomie podstawowym A1, zna podstawową strukturę języka jako systemu, rozumie jego specyfikę (K1_W01);

- zna podstawowe struktury morfologiczno-składniowe, tworzy i rozumie proste wypowiedzi w polskim języku migowym na poziomie A1; zna definicje znaków, ich synonimy oraz wybrane znaki kulturowe PJM, ma utrwaloną wiedzę leksykalną i gramatyczną z tematów wskazanych w opisie przedmiotu; zna specyfikę artykulacji znaków PJM. (K1_W01)

- ma podstawowe zrozumienie kompleksowej natury polskiego języka migowego oraz jego złożoności na poziomie A1 (K1_W03)

- zna i rozumie elementy kultury obszaru polskiego języka migowego wskazane w opisie przedmiotu, rozumie rolę języka w komunikacji międzyludzkiej i kulturowej (K1_W07, K1_W10)

- zna i rozumie różnice kulturowe będące istotnym czynnikiem kształtowania się społeczeństw wielokulturowych we współczesnym świecie, zna w ogólnym zarysie realia społeczno-ekonomiczne i prawne w obszarach związanych ze studiowanym polskim językiem migowym (K1_W11)

UMIEJĘTNOŚCI

Po ukończeniu kursu student:

- ma umiejętności językowe na poziomie A1 według ESOKJ tradycyjnie stosowanego dla języków fonicznych, w typowych sytuacjach codziennych wymagających znajomości podstawowych technik, strategii i kanałów komunikacyjnych (K1_U05, K1_U09)

- potrafi krytycznie analizować krótkie i nieskomplikowane teksty jako wytwory kultury, potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać i selekcjonować krótkie i podstawowe autentyczne teksty w polskim języku migowym na poziomie A1 oraz rozwijać podstawowe umiejętności profesjonalne w zakresie tego języka (K1_U01);

- potrafi rozpoznawać charakterystyczne elementy kulturowe oraz właściwie interpretować zjawiska dotyczące polskiego języka migowego, potrafi odpowiednio zareagować w podstawowych sytuacjach komunikacyjnych odpowiednio do omawianego podczas kursu kontekstu kulturowego, używając podstawowych zwyczajowych zwrotów (K1_U03);

- posiada umiejętność przygotowania krótkich wystąpień w polskim języku migowym w zakresie wprowadzanych zagadnień i na poziomie A1 (K1_U06);

- potrafi określić priorytety i zaplanować działania służące do realizacji konkretnych zadań językowych i komunikacyjnych w polskim języku migowym w podstawowym zakresie, rozumie potrzebę samokształcenia i konieczność ustawicznego podnoszenia kwalifikacji (K1_U12)

- potrafi rozwiązywać podstawowe problemy i wykonywać zadania językowe w polskim języku migowym na poziomie kompetencji A1 w warunkach nie w pełni przewidywalnych przez dokonanie oceny sytuacji oraz dobór właściwych metod i narzędzi (K1_U13)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Po ukończeniu kursu student:

- jest gotów do współdziałania i pracy w grupie, przyjmując w niej różne role i dbając o przestrzeganie zasad komunikacji w polskim języku migowym (K1_K06);

- jest gotów do adekwatnego identyfikowania i rozstrzygania dylematów komunikacji w polskim języku migowym i polskim, spowodowanych asymetrią systemów językowych i różnicami kulturowymi (K1_K01);

- jest gotów do uczestnictwa w życiu kulturalnym Polski i polskiej społeczności Głuchych na rzecz promowania obu kultur, korzystając zarówno z tradycyjnych jak i nowoczesnych form i środków przekazu (K1_K03).

- jest gotów podejmować działania w komunikacji międzyjęzykowej służące zachowaniu dziedzictwa kulturowego Polski i polskiej społeczności Głuchych (K1_K04)

Metody i kryteria oceniania:

ĆWICZENIA

Każdy moduł tematyczny może podlegać następującej ocenie:

- ocena ciągła (przygotowanie do zajęć, wykonywanie zadań podczas zajęć)

- prace domowe

- śródsemestralne i semestralne kolokwia ustne

- przygotowanie prezentacji w języku migowym

Kryteria oceniania:

Ocena końcowa z semestru I przedmiotu Kształcenie Kompetencji Komunikacyjnej wpisywana do systemu USOS jest średnią ocen ze wszystkich modułów. Niezaliczenie jednego z modułów skutkuje niezaliczeniem całego kursu Kształcenia Kompetencji Komunikacyjnej w semestrze pierwszym, wpisaniem oceny niedostatecznej w systemie USOS i koniecznością poprawy niezaliczonego modułu (lub modułów) w zimowej sesji poprawkowej.

Próg zaliczeniowy ocenianych prac obowiązujący na wszystkich modułach to 60%.

Wszystkie prace śródsemestralne i semestralne, kolokwia, są oceniane według następującej skali procentowej poprawności:

0-59% = ndst, (2.0)

60-67% = dst, (3.0)

68-75% = dst+ (3.5)

76-83% = db, (4.0)

84-91% = db+, (4.5)

92-98% = bdb. (5.0)

99-100%= bdb.! (5.0!)

Student ma prawo do jednokrotnej poprawy każdego zaliczenia na ocenę w terminie wyznaczonym przez prowadzącego moduł. Nieusprawiedliwiona nieobecność skutkuje utratą terminu.

EGZAMIN

Do egzaminu można podejść po zaliczeniu na ocenę pozytywną wszystkich poszczególnych modułów. Brak pozytywnej oceny z jednego lub więcej modułów skutkuje niedopuszczeniem do egzaminu w sesji właściwej, wpisaniem oceny negatywnej do systemu USOS w pierwszym terminie, i koniecznością uzyskania oceny pozytywnej przed przystąpieniem do egzaminu w sesji wrześniowej.

W przypadku PJM, egzamin końcowy składa się tylko z części ustnej.

Kryteria oceniania:

Próg zaliczeniowy obowiązujący na egzaminie to 60%, oceniany wg następującej skali:

0-59% = ndst, (2.0)

60-67% = dst, (3.0)

68-75% = dst+ (3.5)

76-83% = db, (4.0)

84-91% = db+, (4.5)

92-98% = bdb. (5.0)

99-100%= bdb.! (5.0!)

Podczas egzaminu sprawdzana jest kompetencja komunikacyjna oraz opanowanie elementów leksykalnych, fonetycznych oraz gramatycznych przerabianych na wszystkich modułach w roku I kursu KKK.

Egzamin oceniany jest wg następujących kryteriów:

5.0 – bardzo dobry: Bardzo dobra ogólna poprawność językowa (właściwe stosowanie omawianych na zajęciach zasad gramatycznych, leksykalnych i fonetycznych; bogactwo słownictwa (stosowanie opanowanego na zajęciach słownictwa, także idiomów i związków frazeologicznych i odpowiedniego rejestru); bardzo dobra i przemyślana struktura wypowiedzi posiadająca widoczny początek, rozwinięcie, koniec; częste i naturalne stosowanie logicznych połączeń między kolejnymi częściami, zwrotów sygnalizujących rozpoczęcie i zakończenie wątku/wypowiedzi; ciągła zgodność z tematem wypowiedzi

4.0/4.5 – dobry/dobry plus: dobra ogólna poprawność językowa (właściwe stosowanie omawianych na zajęciach zasad gramatycznych, leksykalnych i fonetycznych, obecność pojedynczych błędów artykulacji, drobne potknięcia gramatyczne o charakterze jednostkowym); słownictwo w stopniu dobrym (widocznie różnorodne słownictwo z zajęć, możliwe drobne potknięcia i przeinaczenia, okazjonalne błędy rejestru, idiomów lub związków frazeologicznych); dobra i przemyślana struktura wypowiedzi posiadająca widoczny początek, rozwinięcie, koniec; widoczne stosowanie logicznych połączeń między kolejnymi częściami i/lub zwrotów sygnalizujących rozpoczęcie i zakończenie wątku/wypowiedzi; zgodność z tematem wskazująca na świadomy związek między wypowiedzią, a tematem wypowiedzi

3.0/3.5 – dostateczny/dostateczny plus: dostateczne poprawność językowa (właściwe stosowanie omawianych na zajęciach zasad gramatycznych, leksykalnych i fonetycznych, akceptowalna obecność błędów artykulacji, drobne potknięcia gramatyczne); słownictwo w stopniu dostatecznym (słownictwo omawiane na zajęciach mało różnorodne acz wystarczające do przekazania informacji, pojawiające się okazjonalne przeinaczenia oraz błędy rejestru, idiomów lub związków frazeologicznych); dostateczna struktura wypowiedzi, zaznaczony acz nie całkiem widoczny początek/rozwinięcie/koniec wypowiedzi; logiczne połączenia między kolejnymi częściami stosowane rzadko, jak i zwroty sygnalizujące rozpoczęcie i zakończenie wątku/wypowiedzi; zgodność z tematem na poziomie dostatecznym

2.0 – niedostateczny: niedostateczna poprawność językowa (notoryczne błędy gramatyczne, leksykalne i fonetyczne, notoryczne błędy artykulacji tych samych elementów); słownictwo ubogie, mało różnorodne i niewystarczające do stworzenia spójnej i zrozumiałej wypowiedzi, przeinaczenia, częste błędy rejestru/stosowanie błędnego rejestru, niestosowanie lub błędne stosowanie idiomów i związków frazeologicznych; chaotyczna i nieprzemyślana struktura wypowiedzi, brak widocznego początku/rozwinięcia/końca wypowiedzi; brak logicznego połączenia między kolejnymi częściami wypowiedzi, brak lub błędnie stosowane zwroty sygnalizujące rozpoczęcie i zakończenie wątku/wypowiedzi; brak płynności wypowiedzi, zdania cząstkowe i niepełne; brak zgodności z tematem wypowiedzi

Ocena końcowa z przedmiotu wpisywana do systemu USOS to średnia ocen z egzaminu (50%) i ocen z zajęć (50%).

Niezaliczenie jednej z części egzaminu skutkuje oceną niedostateczną w sesji właściwej i koniecznością poprawy egzaminu we wrześniowej sesji poprawkowej. Egzamin poprawkowy odbywa się na tych samych zasadach i w tej samej formie co egzamin w sesji właściwej.

Student zobowiązany jest do uczęszczania na wszystkie zajęcia każdego z modułów. Dopuszcza się dwie nieusprawiedliwione nieobecności na 30h zajęć kontaktowych w poszczególnym module kursu. W przypadku więcej niż dwóch nieusprawiedliwionych nieobecności, student powinien zwrócić się do wykładowcy z prośbą o wyznaczenie formy zaliczenia materiału z zajęć, na których był nieobecny. Nieusprawiedliwiona nieobecność na 50% zajęć (lub więcej) w pojedynczym module skutkuje oceną niedostateczną z tego modułu oraz całego kursu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 150 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Kalata-Zawłocka
Prowadzący grup: Agata Jasińska, Monika Kozub, Oskar Wiśniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 150 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Kalata-Zawłocka
Prowadzący grup: Agata Jasińska, Monika Kozub, Oskar Wiśniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)