Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kształcenie kompetencji komunikacyjnych języka C - migowy, poz.4

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3200-L3-KKKCM4
Kod Erasmus / ISCED: 09.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Kształcenie kompetencji komunikacyjnych języka C - migowy, poz.4
Jednostka: Wydział Lingwistyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 8.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski język migowy
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Kontynuacja nauki polskiego języka migowego jako drugiego języka specjalności (C)* wybranego spośród oferowanych języków, która rozpoczyna się od poziomu B2+/C1. Przedmiot obejmuje w roku III 60 godzin dydaktycznych w sali i wymaga znacznego nakładu pracy samodzielnej studentów.

Celem przedmiotu jest dalsze kształtowanie i doskonalenie kompetencji językowo-komunikacyjnej polskiego języka migowego w celu osiągnięcia i utrzymania pod koniec III roku poziomu C1 w skali biegłości językowej według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy (ESOKJ). W procesie nauczania w roku III kładzie się dalszy nacisk na harmonijny i zintegrowany rozwój różnorodnych kompetencji komunikacji językowej (m.in. pragmatycznej, socjolingwistycznej, kompetencji interkulturowych i metalingwistycznych). Kurs obejmuje zagadnienia zgodne z poziomem zaawansowania znajomości polskiego języka mogowego, ukierunkowane na potrzeby studiów kierunku Lingwistyka Stosowana.

Pełny opis:

Zajęcia przeznaczone są dla studentów III roku studiów I stopnia, dla których polski język migowy jest językiem C specjalności.*

W trakcie zajęć Kształcenie kompetencji komunikacyjnych w roku III, nauka polskiego języka migowego wybranego spośród oferowanych języków jest kontynuowana po roku II od poziomu B2+/C1. Celem przedmiotu w roku III jest dalsze kształtowanie i doskonalenie kompetencji językowo-komunikacyjnej języka X na poziomie C1 w skali biegłości językowej według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy (ESOKJ) pod koniec trzeciego roku studiów.

W procesie nauczania podczas roku III kładzie się dalszy i ciągły nacisk na harmonijny i zintegrowany rozwój kompetencji komunikacyjnych, w tym kompetencji językowej, kompetencji pragmatycznej, socjolingwistycznej, oraz kompetencji interkulturowych i metalingwistycznych tj. mówienia i wymowy, pisania akademickiego, rozumienia ze słuchu i czytania ze zrozumieniem tekstów ogólnych, specjalistycznych i naukowych, jak również w zakresie zaawansowanej znajomości rozszerzonej leksyki i struktur gramatyczno-składniowych na poziomie C1 dla roku trzeciego. Kurs obejmuje zagadnienia zgodne z poziomem zaawansowania znajomości polskiego języka migowego, ukierunkowane na potrzeby studiów kierunku Lingwistyka Stosowana, w szczególności związane z pracą w dziedzinach akademickich, glottodydaktycznych i translatorskich.

Na przedmiot na trzecim roku składają się następujące zakresy tematyczne kompetencji komunikacyjnych: (np. w przypadku j. ang. jest to: ‘Gramatyka’; ‘Pisanie Akademickie’; ‘Czytanie, Komunikacja i Leksyka’)

Celem przedmiotu jest dalsza praca nad kształtowaniem i doskonaleniem kompetencji językowej, w tym:

- poszerzania kompetencji leksykalnej (dalszego poszerzania wiedzy i umiejętności w zakresie stosowania słownictwa, również specjalistycznego i naukowego, przewidzianego programem nauczania na poziomie C1 ESOKJ w roku III);

- kompetencji gramatycznej (utrwalania i dalszej pracy nad rozumieniem i wypowiadaniem się przy użyciu prawidłowo skonstruowanych wyrażeń i zdań w oparciu o zasady gramatyczne omawiane na zajęciach w roku III);

- kompetencji fonologicznej (kontynuowanie kształtowania umiejętności poprawnej artykulacji dźwięków polskiego języka migowego, dalszego opanowywania i ćwiczenia rytmiki i intonacji);

- kompetencji dyskursywnej (organizowania spójnej logicznie i gramatycznie wypowiedzi ustnej i pisemnej w polskim języku migowym na poziomie C1 ESOKJ).

- kompetencji funkcjonalnej i socjolingwistycznej (dalszego kształtowania umiejętności dostosowania określonych środków wyrazu do sytuacji komunikacyjnych i odbiorcy, w kontekście wybranych aspektów kulturowych, specjalistycznych i akademickich, dotyczącychpolskiego języka migowego na poziomie biegłości C1 ESOKJ),

Godziny kontaktowe w roku: 60 godz.

Praca własna studenta:

• czytanie/przyswajanie zadanych materiałów pisemnych – 15 godz.

• prace domowe z zakresu gramatyki praktycznej – 5 godz.

• tworzenie prac pisemnych i prezentacji ustnych – 20 godz.

• przygotowanie do egzaminu – 10 godz.

Całkowita ilość godzin pracy własnej: 50 godzin.

W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej, zajęcia będą się odbywać przy użyciu narzędzi komunikacji na odległość zalecanych przez Uniwersytet Warszawski.

Literatura:

Literatura zostanie podana na zajęciach.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

- posiada wiedzę z zakresu wiadomości o języku na poziomie C1, zna strukturę języka jako systemu, rozumie jego specyfikę (K1_W01);

- zna struktury morfologiczno-składniowe, rozumie wypowiedzi ustne i prawidłowo interpretuje teksty pisemne o charakterze ogólnym, specjalistyczne oraz naukowe na poziomie C1; zna definicje słów, ich synonimy oraz idiomy polskiego języka migowego, ma utrwaloną wiedzę leksykalną i gramatyczną z tematów wskazanych w opisie przedmiotu; zna specyfikę wymowy polskiego języka migowego.(K1_W01)

- rozumie kompleksową naturę polskiego języka migowego oraz jego złożoność na poziomie C1 (K1_W03)

- zna i rozumie elementy kultury obszaru polskiego języka migowego, rozumie rolę języka w komunikacji międzyludzkiej i kulturowej (K1_W07, K1_W10)

- zna i rozumie różnice kulturowe będące istotnym czynnikiem kształtowania się społeczeństw wielokulturowych we współczesnym świecie, zna w ogólnym zarysie realia społeczno-ekonomiczne i prawne w obszarach związanych ze studiowanym polskim językiem migowym (K1_W11)

UMIEJĘTNOŚCI

- ma umiejętności językowe na poziomie C1 według ESOKJ, również w typowych sytuacjach profesjonalnych wymagających znajomości technik, strategii i różnych kanałów komunikacyjnych (K1_U05, K1_U09)

- potrafi krytycznie analizować teksty jako wytwory kultury, potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać i selekcjonować autentyczne teksty o charakterze ogólnym, specjalistyczne oraz naukowe w polsim języku migowym na poziomie C1 oraz rozwijać dalsze umiejętności profesjonalne w zakresie tego języka (K1_U01);

- potrafi rozpoznawać charakterystyczne elementy kulturowe oraz właściwie interpretować zjawiska dotyczące polskiego języka migowego, potrafi odpowiednio zareagować w każdej sytuacji komunikacyjnej odpowiednio do kontekstu kulturowego, używając zwyczajowych zwrotów (K1_U03);

- posiada umiejętność przygotowania prac pisemnych na poziomie akademickim w polskim języku migowym w zakresie wprowadzanych zagadnień naukowych i języka specjalistycznego (K1_U06);

- posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w polskim języku migowym w oparciu o odpowiednio dobrane materiały źródłowe, naukowe i specjalistyczne (K1_U07).

- potrafi określić priorytety i zaplanować działania służące do realizacji konkretnych zadań językowych, komunikacyjnych i akademickich w polskim języku migowym, rozumie potrzebę samokształcenia i konieczność ustawicznego podnoszenia kwalifikacji (K1_U12)

- potrafi rozwiązywać problemy i wykonywać zadania językowe w języku X na poziomie kompetencji C1 w warunkach nie w pełni przewidywalnych przez dokonanie oceny sytuacji oraz dobór właściwych metod i narzędzi (K1_U13)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- jest gotów do współdziałania i pracy w grupie, przyjmując w niej różne role i dbając o przestrzeganie zasad komunikacji w polskim języku migowym (K1_K06);

- jest gotów do adekwatnego identyfikowania i rozstrzygania dylematów komunikacji w polskim języku migowym i polskim, spowodowanych asymetrią systemów językowych i różnicami kulturowymi (K1_K01);

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania – ćwiczenia:

- ocena ciągła (przygotowanie do zajęć, wykonywanie zadań podczas zajęć)

- prace domowe

- testy kontrolne na ocenę

- śródsemestralne testy pisemne i ustne

- przygotowanie prezentacji/prac pisemnych na ocenę

Kryteria oceniania – ćwiczenia:

Próg zaliczeniowy ocenianych prac obowiązujący w trakcie zajęć to 60%. Wszystkie prace pisemne (testy śródsemestralne, kolokwia, sprawdziany, kartkówki, wypracowania etc.) są oceniane według następującej skali procentowej poprawności:

0-59% = ndst, (2.0)

60-67% = dst, (3.0)

68-75% = dst+ (3.5)

76-83% = db, (4.0)

84-91% = db+, (4.5)

92-98% = bdb. (5.0)

99-100%= bdb.! (5.0!)

Podczas zaliczeń ustnych sprawdzana jest kompetencja komunikacyjna oraz opanowanie elementów leksykalnych, fonetycznych oraz gramatycznych przerabianych na r. III kursu, i oceniana jest wg. następujących kryteriów:

5.0 – bardzo dobry: Bardzo dobra ogólna poprawność językowa (właściwe stosowanie omawianych na zajęciach zasad gramatycznych, leksykalnych i fonetycznych z uwzględnieniem właściwych fonemów, akcentu oraz intonacji); bogactwo słownictwa (stosowanie przerabianego na zajęciach słownictwa, także idiomów i związków frazeologicznych i odpowiedniego rejestru); bardzo dobra i przemyślana struktura wypowiedzi posiadająca widoczny początek, rozwinięcie, koniec; częste i naturalne stosowanie logicznych połączeń między kolejnymi częściami, zwrotów sygnalizujących rozpoczęcie i zakończenie wątku/wypowiedzi; ciągła zgodność z tematem wypowiedzi

4.0/4.5 – dobry/dobry plus: dobra ogólna poprawność językowa (właściwe stosowanie omawianych na zajęciach zasad gramatycznych, leksykalnych i fonetycznych z uwzględnieniem właściwych fonemów, akcentu oraz intonacji, obecność pojedynczych błędów wymowy, drobne potknięcia gramatyczne o charakterze jednostkowym); słownictwo w stopniu dobrym (widocznie różnorodne słownictwo z zajęć, możliwe drobne potknięcia i przeinaczenia, okazjonalne błędy rejestru, idiomów lub związków frazeologicznych); dobra i przemyślana struktura wypowiedzi posiadająca widoczny początek, rozwinięcie, koniec; widoczne stosowanie logicznych połączeń między kolejnymi częściami i/lub zwrotów sygnalizujących rozpoczęcie i zakończenie wątku/wypowiedzi; zgodność z tematem wskazująca na świadomy związek między wypowiedzią, a tematem wypowiedzi

3.0/3.5 – dostateczny/dostateczny plus: dostateczne poprawność językowa (właściwe stosowanie omawianych na zajęciach zasad gramatycznych, leksykalnych i fonetycznych z uwzględnieniem właściwych fonemów, akcentu oraz intonacji, akceptowalna obecność błędów wymowy, drobne potknięcia gramatyczne); słownictwo w stopniu dostatecznym (słownictwo omawiane na zajęciach mało różnorodne acz wystarczające do przekazania informacji, pojawiające się okazjonalne przeinaczenia oraz błędy rejestru, idiomów lub związków frazeologicznych); dostateczna struktura wypowiedzi, zaznaczony acz nie całkiem widoczny początek/rozwinięcie/koniec wypowiedzi; logiczne połączenia między kolejnymi częściami stosowane rzadko, jak i zwroty sygnalizujące rozpoczęcie i zakończenie wątku/wypowiedzi; zgodność z tematem na poziomie dostatecznym

2.0 – niedostateczny: niedostateczna poprawność językowa (notoryczne błędy gramatyczne, leksykalne i fonetyczne, notoryczne błędy wymowy tych samych elementów); słownictwo ubogie, mało różnorodne i niewystarczające do stworzenia spójnej i zrozumiałej wypowiedzi, przeinaczenia, częste błędy rejestru/stosowanie błędnego rejestru, niestosowanie lub błędne stosowanie idiomów i związków frazeologicznych; chaotyczna i nieprzemyślana struktura wypowiedzi, brak widocznego początku/rozwinięcia/końca wypowiedzi; brak logicznego połączenia między kolejnymi częściami wypowiedzi, brak lub błędnie stosowane zwroty sygnalizujące rozpoczęcie i zakończenie wątku/wypowiedzi; brak płynności wypowiedzi, zdania cząstkowe i niepełne; brak zgodności z tematem wypowiedzi

Student ma prawo do jednokrotnej poprawy każdego sprawdzianu na ocenę w terminie wyznaczonym przez prowadzącego. Nieusprawiedliwiona nieobecność skutkuje utratą terminu.

Metody i kryteria oceniania – egzamin:

Do egzaminu można podejść po zaliczeniu na ocenę pozytywną wszystkich wymaganych i ocenianych prac/kolokwiów/zadań/prezentacji w roku. Podczas egzaminu sprawdzane są kompetencje gramatyczne, leksykalne oraz wypowiedzi pisemnej. Próg zaliczeniowy obowiązujący na egzaminie to 60%, oceniany wg następującej skali procentowej poprawności:

0-59% = ndst, (2.0)

60-67% = dst, (3.0)

68-75% = dst+ (3.5)

76-83% = db, (4.0)

84-91% = db+, (4.5)

92-98% = bdb. (5.0)

99-100%= bdb.! (5.0!)

Ocena końcowa z przedmiotu wpisywana do systemu USOS to średnia ocen z egzaminu (50%) i ocen z zajęć (50%).

Niezaliczenie egzaminu skutkuje oceną niedostateczną w sesji właściwej i koniecznością poprawy egzaminu we wrześniowej sesji poprawkowej. Egzamin poprawkowy odbywa się na tych samych zasadach i w tej samej formie co egzamin w sesji właściwej.

Student zobowiązany jest do uczęszczania na wszystkie zajęcia. Dopuszcza się dwie nieusprawiedliwione nieobecności na 30h zajęć kontaktowych kursu. W przypadku więcej niż dwóch nieusprawiedliwionych nieobecności, student powinien zwrócić się do wykładowcy z prośbą o wyznaczenie formy zaliczenia materiału z zajęć na których był nieobecny. Nieusprawiedliwiona nieobecność na 50% zajęć (lub więcej) skutkuje niezaliczeniem całego przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Kalata-Zawłocka, Artur Werbel
Prowadzący grup: Monika Kozub, Artur Werbel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Kalata-Zawłocka
Prowadzący grup: Monika Kozub
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)