Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Literatura (niemieckojęzyczna)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3300-LNIE-HEL1-L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0900) Health and welfare Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Literatura (niemieckojęzyczna)
Jednostka: Wydział Neofilologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zajęcia skoncentrowane wokół złożoności problematyki literatury szwajcarskiej

(literatur Szwajcarii) ze szczególnym uwzględnieniem literatury

niemieckojęzycznej. W trakcie zajęć student/ka poznaje najważniejsze fakty,

i nazwiska w obszarze literatury niemieckojęzycznej części Szwajcarii od II

połowy XX wieku do chwili obecnej. Celem zajęć jest zeprezentowanie

literatury – w możliwie szerokim kontekście – jako szczególnego obszaru

kultury, w którym odzwierciedlenie znajdują aktualne tendencje, procesy

i zjawiska społeczne.

Pełny opis:

Wprowadzenie (2h)

 Wprowadzenie w tematykę zajęć, omówienie kwestii organizacyjnych

oraz zasad zaliczenia przedmiotu

 Teoria literatury – założenia podstawowe

 Współczesne tendencje w badaniach nad literaturą – wprowadzenie

Literatura szwajcarska czy literatury Szwajcarii (2h)

 Literatura a kultura

 Literatura a język

 Literatura/y Szwajcarii a wielokulturowość i wielojęzyczność

 Literatura a tożsamość (narodowa)

Literatura Szwajcarii w II połowie XX wieku (6h)

 Literatura jako narzędzie krytyki społecznej

 Literatura jako sumienie

 Niemieckojęzyczna literatura Szwajcarii wobec literatury Niemiec oraz

Austrii

 Max Frisch a pojęcia ‘ojczyzny’ oraz ‘tożsamości’

 Friedrich Dürrenmatt jako autor i malarz, literatura a sztuka

 Paul Nizon a peryferyjność literatury Szwajcarii; Diskurs in der Enge

 Hugo Loetscher a kwestia języka

 Adolf Muschg i jego twórczość

 Peter Bichsel i jego twórczość

Współczesna literatura Szwajcarii (12h)

 Seksualność, miłość i ciało w twórczości Lukasa Bärfussa

 Lukas Bärfuss a kwestia samostanowienia

 Zoë Jenny a represyjność relacji z matką

 Fleur Jaeggy a pojęcie krzywdy

 Peter Stamm i fenomen powieści Agnes

 Samotność w powieści Die Hochhausspringerin Julii von Lucadou

Poezja szwajcarska - poezja Szwajcarii (2h)

 Poezja a kontekst narodowy

 Poezja a kwestia tożsamości

Szwajcarska literatura dziecięca (2h)

 Dziecko jako szczególny czytelnik

 Rola ilustracji w literaturze dla dzieci

 Najważniejsze nurty w szwajcarskiej literaturze dziecięcej

 Polityka wydawnicza szwajcarskich wydawców w obszarze książek dla

dzieci

Rynek wydawniczy w Szwajcarii (2h)

 Charakterystyka specyfiki szwajcarskiego rynku wydawniczego

 Najważniejsze tendencje na szwajcarskm rynku wydawniczym

 Polityka kulturalna a literatura

 Najważniejsze wydarzenia i nagrody literackie

Prezentacja projektów zaliczeniowych (2h)

Literatura:

Arnold, Heinz Ludwig (Hrgs.): Text+Kritik. Sonderband: Literatur in

der Schweiz, IX/98, München 1998.

– Bänziger, Hans: Frisch und Dürrenmatt. Materialien und Kommentare,

Tübingen 1987.

– Bärfuss, Lukas: Koala, Wrocław 2017.

– Bärfuss, Lukas: Seksualne neurozy naszych rodziców, Kraków 2006.

– Bärfuss, Lukas: Alices Reise in die Schweiz / Die Probe / Amygdala.

Stücke, 2007.

– Bärfuss, Lukas: Krieg und Liebe. Essays, Göttingen 2018.

– Bärfuss, Lukas: Stil und Mora. Essays, Göttingen 2015.

– Benedict, Ruth: Wzory kultury, Warszawa 2002.

– Bokszański, Zbigniew: Tożsamosci zbiorowe, Warszawa 2007.

– Borkowska, Grażyna / Sikorska, Krytyka feministyczna. Siostra teorii i

historii literatury, Warszawa 2010.

– Calgari, Guido: Die vier Literaturen der Schweiz, Freiburg im Breisgau

1966.

– Cavigeli, Franz / Schläpfer Beat: Zierkelexistenzen. Die doppelte Heimet

derc Schweizer Literatur. Ein Gespräch mit Peter von Matt, in: Swiss

made

– Czechowska, Justyna / Kramek-Klicka (pod red.), Anna: Ta sama

Europa? Inna literatura?, Warszawa 2010.

– Famula, Marta: Naukowcy i ich odpowiedzialność za własne czyny w

dramacie szwajcarskim. Fizyk Moebius Friedricha Dürrenmatta i medyk

Gustav Srom Lukasa Bärfussa, [w:] Sidowska, Karolina / Wąsik,

Monika (pod red.): Ze szczytów Alp… Dramat i teatr szwajcarski w XX i

XXI wieku, Łódź 2019.

– Frisch, Max: Schweiz als Heimat. Schweiz als Heimat? Versuche über

50 Jahre, Frankfurt am Main 1991

– Jaeggy, Fleur: Gniew niebios, Warszawa 1999.

– Jenny, Zoe: Kwietny pył, 1999.

– Kamm, Martina / Spoerri, Bettina (u.a.): Diskurse in die Weite.

Kosmopolitische Räume in den Literaturen der Schweiz, Zürich 2010.

– Kłosowska, Antonina: Kultury narodowe u korzeni, Warszawa 1996.

– Kosacka, Małgorzata / Małecki, Robert (pod.red.): Szanse i wyzwania

współczesnych badań nad Szwajcarią, Warszawa 2015.

– Loetscher, Hugo: How Many Languages Does Man Need, New York

1982.

– Lucadou von, Julia: Die Hochhausspringerin, Berlin 2018.

– Pogonowska, Barbara: Konanie i śmierć w sztuce Lukasa Baerfussa

„Alices Reise in die Schweiz”, [w:] Sidowska, Karolina / Wąsik,

Monika (pod red.): Ze szczytów Alp… Dramat i teatr szwajcarski w XX i

XXI wieku, Łódź 2019.

– Reinacher, Pia: Je Suisee, München 2013.

– Sidowska, Karolina / Wąsik, Monika (pod red.): Ze szczytów Alp…

Dramat i teatr szwajcarski w XX i XXI wieku, Łódź 2019.

– Stamm, Peter: Agnes, XXX

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu procesu uczenia student:

Wiedza

- zna i rozumie rozwój historyczny literatury niemieckojęzycznej części

Szwajcarii

- zna i posługuje się siatką pojęć z zakresu badań nad literaturą

- zna i rozumie współczesne tendencje w badaniach nad literaturą Szwajcarii

Umiejętności

- umie wskazać najważniejsze nazwiska, fakty oraz tendencje

w obszarze niemieckojęzycznej literatury Szwajcarii oraz osadzić je

w szerszym kontekście społecznym

- potrafi wskazać związki przyczynowo-skutkowe, zjawiska i procesy

zachodzące w literaturze Szwajcarii w XX i XXI wieku

-Postawy

- współpracuje z grupą przy realizacji powierzonych zadań - opracowywanie

referatu/ prezentacji lub praca na zajęciach

- krytycznie ocenia własną wiedzę i odbierane treści, w tym współczesne

tendencje w literaturze Szwajcarii

- jest gotów do systematycznego śledzenia współczesnych zjawisk

zachodzących w obszarze literatury Szwajcarii

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie konwersatorium uzależnione jest od spełnienia poniższych

kryteriów:

1. Obecność na zajęciach

2. Bieżące przygotowanie i aktywność na zajęciach. Premiowany udział w

dyskusji

3. Pisemna praca zaliczeniowa przygotowana w formie zdalnej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-8dd87d441 (2023-12-07)