Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Literatura gotycka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3301-LB2029
Kod Erasmus / ISCED: 09.203 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Literatura gotycka
Jednostka: Instytut Anglistyki
Grupy: Fakultatywne przedmioty dla studiów dziennych z literatury brytyjskiej
Punkty ECTS i inne: 8.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przegląd typów powieści gotyckiej i tradycji gotyckiej w literaturze angielskiej, od narodzin "klasycznej" powieści gotyckiej w II poł. XVIII w. - do wiktoriańskiej powieści grozy. (Lista lektur obejmuje również wybór opowiadań z antologii The Oxford Book of Gothic Tales.) Analiza kluczowych tekstów w kontekście społeczno-kulturowym epoki. Kontynuacja i ewolucja konwencji gotyckiej, przemiany języka i stylu, sposobu przedstawiania zła, przemocy i seksualności w utworach literackich. Reinterpretacja wybranych tekstów w świetle współczesnych teorii literackich, m.in. z pozycji krytyki psychoanalitycznej, feministycznej, poststrukturalistycznej.

Pełny opis:

W ramach kursu omówione zostaną najważniejsze powieści gotyckie, kluczowe zagadnienia gatunku, cechy charakterystyczne konwencji gotyckiej, w kontekście różnych opinii krytycznych na temat tradycji gotyckiej w literaturze.

Powieść gotycką cechuje zmienność i różnorodność formy. Przedmiotem rozważań będzie m.in. transformacja gatunku na przestrzeni dwóch stuleci, od "klasycznej" powieści gotyckiej XVIII w. do wiktoriańskiej powieści grozy. Ewolucja gatunku była w znacznej mierze reakcją na nowe prądy artystyczne i literackie pojawiające się w kolejnych okresach historycznych. Analiza powieści gotyckich umożliwi prześledzenie tendencji rozwojowych w obrębie gatunku, w kontekście kulturowym epoki, w których powstawały.

Krytycy zwracają też uwagę na społeczne i polityczne uwarunkowania gatunku. Bujny rozwój powieści gotyckiej występował zawsze w okresie konfliktów społecznych i politycznych. Szczytowym okresem popularności powieści gotyckiej była ostatnia dekada XVIII w., a więc czasy Rewolucji Francuskiej. Potwierdzeniem tej hipotezy może być kolejna fala popularności gotyku pod koniec XIX w. W ostatniej dekadzie epoki wiktoriańskiej pojawiają się oznaki zachwiania potęgi imperialnej Anglii i obawy przed regresem cywilizacyjnym. W tym kontekście pojawienie się takich postaci w literaturze, jak Drakula i Dr Jekyll, może być odczytane jako projekcja obaw przed zagrożeniami dla tradycyjnych wartości rodzinnych oraz społecznych struktur i instytucji wiktoriańskiej Anglii.

Efektem ewolucji gatunku było pojawienie się nowych podgatunków w obrębie tradycji gotyckiej, m.in. dreszczowiec gotycki, opowieści grozy eksponujące zaburzenia w psychice i świadomości bohaterów literackich, opowieści o duchach, a także parodystyczne wersje gotyku w literaturze i filmie.Szeroki wybór tekstów gotyckich z różnych okresów, a także wybranych adaptacji filmowych, stwarza szerokie możliwości interpretacyjne z wykorzystaniem współczesnych metod analizy dzieła literackiego, np. z perspektywy krytyki psychoanalitycznej, feministycznej, poststrukturalistycznej.

Literatura:

Teksty źródłowe:

Horace Walpole, The Castle of Otranto (1764)

Ann Radcliffe, The Sicilian Romance (1790)

Jane Austen, Northanger Abbey (1818)

Mary Shelley, Frankenstein (1818)

George Eliot, The Lifted Veil (1859)

Sheridan Le Fanu-Carmilla (1872)

Robert Louis Stevenson, The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde (1886)

Oscar Wilde, The Canterville Ghost

Oscar Wilde, The Picture of Dorian Gray (1890)

Opracowania:

Baldick, Chris. 1987. In Frankenstein's Shadow. Clarendon Press.

Botting, Fred. 1996. Gothic. Routledge.

Botting, Fred. 2008. Gothic Romanced. Routledge.

Freud, Sigmund. 1919. 'The Uncanny'.

Gelder, Ken. 1994. Reading the Vampire. Routledge.

Jackson, Rosemary. 1981. Fantasy: The Literature of Subversion. Methuen.

Punter, David. 1996. The Literature of Terror. Vol.1-2. Longman.

Punter, David, ed. 2001. A Companion to the Gothic. Blackwell Publishers.

Jack G. Voller, 'The Literary Gothic' (www.litgothic.com/index_html.html)

Efekty uczenia się:

Student zdobywa zaawansowaną wiedzę na temat :Literatura gotycka i rozwija swoje umiejętności analityczne.

Kształcenie językowe na poziomie B2+. Podczas dyskusji na zajęciach studenci nabywają umiejętności wyrażania myśli jasno, spójnie, logicznie i precyzyjnie, językiem poprawnym gramatycznie, fonetycznie i pod względem słownictwa.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin końcowy i czynny udział w zajęciach

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Bystydzieńska
Prowadzący grup: Grażyna Bystydzieńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Bystydzieńska
Prowadzący grup: Grażyna Bystydzieńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-0cee12404 (2022-08-03)