Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Literatura niemieckojęzyczna III/2 – seminarium monograficzne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3302-LN3-L
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Literatura niemieckojęzyczna III/2 – seminarium monograficzne
Jednostka: Instytut Germanistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki
Założenia (opisowo):

Zainteresowanie literaturą

Tryb prowadzenia:

lektura monograficzna
w sali

Skrócony opis:

Seminarium poświęcone konkretnemu tematowi/zagadnieniu wybranemu przez wykładowcę. Lektury dobrane są według określonego przez wykładowcę klucza, ich interpretacja ma charakter modelowy, wykładowcy pokazują zróżnicowanie literatury niemieckojęczycznej, a także (wg uznania) światowej

Pełny opis:

Seminarium poświęcone konkretnemu tematowi/zagadnieniu wybranemu przez wykładowcę. Lektury dobrane są według określonego przez wykładowcę klucza, ich interpretacja ma charakter modelowy, wykładowcy pokazują zróżnicowanie literatury niemieckojęczycznej, a także (wg uznania) światowej. Studenci na początku semestru otrzymują listę lektur, które czytają samodzielnie przed zajęciami, na seminarium odbywa się dyskusja na temat tekstu. Możliwe są referaty wprowadzające, testy-wejściówki itp.

Literatura:

Ustalana przez wykładowcę, podana do wiadomości studentów na początku semestru.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu i zaliczeniu zajęć absolwent zna i rozumie:

historię literatury krajów niemieckiego obszaru językowego, podstawy komparatystyki literackiej,

teorie i metodologię z zakresu nauki o literaturze, komparatystyki kulturowej i literackiej,

powiązania historii i nauki o kulturze, literaturze krajów niemieckiego obszaru językowego z innymi dziedzinami nauki,

podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury właściwe dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych w zakresie nauki o kulturze i literaturze oraz w zakresie komparatystyki kulturowej i literackiej,

Absolwent potrafi

wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje oraz rozwijać umiejętności badawcze z zakresu kultury i literatury krajów niemieckiego obszaru językowego oraz komparatystyki kulturowej i literackiej,

rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury, procesów i zjawisk kulturowych, właściwych dla krajów niemieckiego obszaru językowego oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym,

K_W02, K_W05, K_W07, K_W08, K_U01, K_U03

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła (przygotowanie do zajęć i udział w dyskusji), ocena z testu sprawdzającego znajomość lektur i zagadnień omawianych na seminarium, praca semestralna. Fakultatywnie prowadzący może wymagać przygotowania i wygłoszenia referatu na zadany temat. Wszystkie elementy zostają uwzględnione w ocenie końcowej. Wagę poszczególnych ocen i ich wpływ na ocenę końcową określa osoba prowadząca zajęcia.

W razie braku możliwości poprowadzenia zajęć stacjonarnych seminiarium będzie prowadzone za pomocą narzędzi komunikacji na odległość

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium monograficzne, 30 godzin, 9 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Daroch
Prowadzący grup: Agnieszka Jezierska-Wiśniewska, Andrzej Kopacki, Grażyna Kwiecińska, Kamilla Najdek, Paweł Piszczatowski, Anna Wołkowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium monograficzne - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium monograficzne, 30 godzin, 9 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Daroch
Prowadzący grup: Bożenna Chołuj, Magdalena Daroch, Justyna Górny, Kamilla Najdek, Krzysztof Tkaczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium monograficzne - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-0cee12404 (2022-08-03)