Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka niemieckiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3302-PN3-Z Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka niemieckiego
Jednostka: Instytut Germanistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Otrzymanie zaliczenia z PNJN po 2 roku studiów I stopnia. Wymagana ogólna wiedza z zakresu realioznawstwa krajów niemieckiego obszaru językowego, podstawowe informacje z zakresu retoryki prasowej i historii współczesnej Niemiec oraz ogólne wiadomości z zakresu społeczno-polityczno-gospodarczego, umiejętność konstruowania spójnej i jednolitej pracy pisemnej.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W ramach zajęć doskonalone i pogłębiane są sprawności i umiejętności osiągnięte na wcześniejszych latach studiów, w tym w szczególności czytanie i słuchanie tekstów ze zrozumieniem, umiejętność streszczania dłuższych tekstów oryginalnych, przeważnie prasowych z różnych obszarów tematycznych.

Pełny opis:

W ramach zajęć doskonalone i pogłębiane są sprawności i umiejętności osiągnięte na wcześniejszych latach studiów, w tym w szczególności czytanie i słuchanie tekstów ze zrozumieniem, umiejętność streszczania dłuższych tekstów oryginalnych, przeważnie prasowych z następujących obszarów tematycznych:

- polityka

- społeczeństwo

- gospodarka

- wiedza i nauka

- kultura

Rozwijana jest również umiejętność dyskusji z tezami zawartymi w tekstach, logiczna i poprawna językowo argumentacja, jak również prawidłowa budowa wypowiedzi zarówno ustnych, jak i pisemnych.

Integralną częścią zajęć jest gramatyka praktyczna obejmująca wybrane zagadnienia językowe, m.in.:

- Adjektivische und substantivische Deklination (besondere Fälle)

- Präpositionen, Rektion des Verbs, Substantivs und Adjektivs III

- Konjunktiv I und II (einschließlich indirekte Rede)

- Adverbialsätze II

- Interpunktion

- Funktionsverbgefüge

- (un)trennbar zusammengesetzte Verben

- Passivparaphrasen II

- Nominalisierung

Literatura:

- Sicher! C1, Hueber Verlag

- Sicher in Alltag und Beruf! C1.2, Hueber Verlag

- Erkundungen Sprachniveau C1, Schubert Verlag

- Sicher! Übungsgrammatik B1+/C1 Niveau. Hueber Verlag

- Materiały prasowe, radiowe i telewizyjne

- Materiały własne prowadzących

- Różne rodzaje słowników

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć student:

- rozwinął wszystkie cztery sprawności językowe,

- potrafi dokonać analizy i syntezy tekstów, głównie prasowych, ale także literackich oraz naukowych,

- posiada zdolność do poprowadzenia opiniotwórczego dyskursu o tematyce społecznej w szerokim tego pojęcia znaczeniu.

- nabył także kompetencje do konstruowania prac dyplomowych i naukowych,

- zna podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego,

- potrafi wykorzystać technologie informacyjne w nauce i pracy przy zachowaniu zasad etyki oraz zastosować je w świadomym i krytycznym odbiorze komunikatów medialnych, jak i w tworzeniu publikacji.

Absolwent zna i rozumie język krajów niemieckiego obszaru językowego i jego specyfikę oraz jest świadomy interferencji między językiem ojczystym i niemieckim (K_W03).

Absolwent jest gotów do współdziałania i pracy w grupie, przyjmując w niej różne role, oraz określenia priorytetów służących realizacji określonego przez siebie lub innych zadania (K_K01).

Absolwent potrafi posługiwać się językiem niemieckim zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, przygotowywać typowe prace pisemne i wystąpienia ustne w języku polskim i języku niemieckim w zakresie historii, kultury, literatury, języka krajów niemieckiego obszaru językowego oraz z zakresu psychopedagogiki, dydaktyki, glottodydaktyki i komparatystyki kulturowej i literackiej, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł. (K_U04).

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia semestru jest spełnienie wszystkich wymogów stawianych przez lektora głównego i lektorów uzupełniających danej grupy, w tym w szczególności zaliczenie zadań pisemnych i ustnych realizowanych na zajęciach w trakcie trwania semestru. Ponadto warunkiem zaliczenia semestru jest obecność na zajęciach i aktywny w nich udział.

Forma i kryteria zaliczenia przedmiotu mogą ulec zmianie w zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej. Równoważne warunki zaliczenia zostaną ustalone zgodnie z wytycznymi obowiązującymi na Uniwersytecie Warszawskim, w porozumieniu z uczestnikami zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 120 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Jóskowiak
Prowadzący grup: Maciej Jędrzejewski, Anna Jorroch, Przemysław Jóskowiak, Norbert Karczmarczyk, Małgorzata Kosacka, Ewa Majewska, Zdzisław Owczarek, Peter Tokarski, Johann Wendel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 120 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Jóskowiak
Prowadzący grup: Michał Jamiołkowski, Przemysław Jóskowiak, Maria Kaleta, Norbert Karczmarczyk, Grażyna Strzelecka, Peter Tokarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Tryb prowadzenia zajęć będzie zgodny z obowiązującym rozporządzeniem Rektora Uniwersytetu Warszawskiego.

Jednak w przypadku zajęć z gramatyki praktycznej obowiązuje tryb zdalny.

W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej, zajęcia będą się odbywać przy użyciu narzędzi komunikacji na odległość: Google Meet, Google Classroom oraz platformy Kampus UW.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.