Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Doświadczenia kolonialne i postkolonialne w Ameryce, Afryce i Azji portugalskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3305-DKPA-U
Kod Erasmus / ISCED: 14.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Doświadczenia kolonialne i postkolonialne w Ameryce, Afryce i Azji portugalskiej
Jednostka: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
Grupy: Plan specjalności brazylijskiej 1 rok 2 stopnia
Plan specjalności brazylijskiej 2 rok 2 stopnia
Plan specjalności portugalskiej 1 rok 2 stopnia
Plan specjalności portugalskiej 2 rok 2 stopnia
Przedmioty do wyboru dla specjalności portugalskiej studiów 2 stopnia
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: portugalski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Celem naszych zajęć jest porównanie doświadczeń kolonialnych i postkolonialnych w obszarach portugalsko-języcznych: Brazylii, Angoli, Mozambiku, Wysp Zielonego Przylądka, Wysp Świętego Tomasza i Książęcych, Gwinei Bissau, Makau, Goa i Timoru Wschodniego entre 1415-1999.

Zajęcia mają na celu zapoznanie studenta z różnymi badaniami dotyczącymi szeroko pojętej tożsamości oraz teoriami kolonialnymi, postkolonialnymi i dekolonialnymi.


Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Imperium portugalskie było najdłużej trwającym europejskim imperium kolonialnym trwającym od 1415 do 1999.

W tamtym czasie imperium to zamieszkiwały nie tylko społeczności afrykańskie lub rdzenne, ale także osoby prześladowane jeszcze na Półwyspie Iberyjskim, w tym Żydzi, Muzułmanie, Cyganie, a także osoby potępione przez sądy inkwizycyjne i cywilne. Jednostki te były częścią obu struktur imperium - imperium oficjalnego i "imperium cieni".

Portugalska tożsamość zamorska była budowana w oparciu o różne tożsamości lokalne.

Pełny opis:

Blok I: Okres kolonialny 1415-1822

- życie codziennie w koloniach portugalskich

- budowanie tożsamości hybrydowych

- "Appropration" - wyzwania

- "portugalska tożsamość zamorska"

Blok II: Wiek XIX i XX: Kolonizacja i Dekolonizacja

- wyścig o Afrykę

- Wojny kolonialne

- Reintegracja - problem "repartriados"

- Portugalczycy w Afryce - Afrykańczycy w Portugalii

- Tożsamość postkolonialna

Blok III: Wiek XXI

-Współczesne wyzwania społeczne krajów portugalsko-języcznych

-Macau - mała Lizbona w sercu chińskiego hazardu

-Współpraca w ramach PALOP

-Migracje

Literatura:

Curto, D. R., & Bethencourt, F. (2007). Portuguese oceanic expansion, 1400-1800.

Da Silva, R. V., & Fernandes, D. M. (2014). Perfil de alguns imigrantes brasileiros retornados de Portugal que vivem em Rondônia. Revista Presença Geográfica, 1(1).

Disney, A. R. (2009). A history of Portugal and the Portuguese empire: Volume 1, Portugal: From beginnings to 1807 (Vol. 1). Cambridge University Press.

Feldman‐Bianco, B. (2001). Brazilians in Portugal, Portuguese in Brazil: constructions of sameness and difference. Identities Global Studies in Culture and Power, 8(4), 607-650.

Hespanha, António Manuel. Filhos da terra. 2019.

Jerónimo, M. B., & Pinto, A. C. (2015). A Modernizing Empire? Politics, Culture, and Economy in Portuguese Late Colonialism. In The ends of European colonial Empires (pp. 51-80). Palgrave Macmillan, London.

Kieniewicz, J. (1976). Portugalczycy w Azji: XV-XX wiek. Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Kieniewicz, J. (1986). Od ekspansji do dominacji: próba teorii kolonializmu. Czytelnik.

Kubiaczyk, F. (2013). Nowoczesność, kolonialność i tożsamość: perspektywa latynoamerykańska. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Meneses, M. P., & Gomes, C. (2013). Regressos? Os retornados na (des) colonização portuguesa. As Guerras de Libertação e os sonhos coloniais: alianças secretas, mapas imaginados, 59-107.

Morier-Genoud, É., & Cahen, M. (Eds.). (2012). Imperial migrations: Colonial communities and diaspora in the Portuguese world. Springer.

Ribeiro, N. (2014). Broadcasting to the Portuguese Empire in Africa: Salazar's singular broadcasting policy. Critical Arts, 28(6), 920-937.

Russell-Wood, A. J. R. (2020). The Portuguese empire, 1415-1808: a world on the move. JHU Press.

Subrahmanyam, S. (1992). Portuguese Empire in Asia, 1500-1700. Longman.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Absolwent zna i rozumie:

specyfikę przedmiotową i metodologiczną właściwą dla studiowanego kierunku, którą jest w stanie rozwijać twórczo i stosować w działalności profesjonalnej oraz terminologię z zakresu studiowanego kierunku na poziomie rozszerzonym (K_W01, S3K_W01);

powiązania kierunku iberystyka z innymi dziedzinami nauk humanistycznych i społecznych (K_W02, S3K_W02);

podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej (K_W03, S3K_W03);

zjawiska naukowe i kulturalne w Polsce i krajach portugalskojęzycznych, zwłaszcza w Brazylii, jak również powiązania nowych badań oraz trendów z zakresu studiowanego kierunku z innymi dyskursami humanistycznymi (K_W04, S4K_W04);

terminologię, teorię i metodologię z zakresu dyscyplin naukowych właściwych dla studiów iberystycznych (K_W05, S4K_W05);

współczesne dokonania ośrodków i szkół badawczych obejmujące wybrane obszary dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwe dla studiów iberystycznych (K_W06, S4K_W06).

KOMPETENCJE

Absolwent potrafi:

wykorzystać nabyte umiejętności badawcze obejmujące: krytyczną analizę wytworów kultury oraz zjawisk społecznych krajów portugalskiego obszaru językowego, a zwłaszcza Brazylii, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod oraz konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów iberystycznych (K_U01, S4K_U01);

samodzielnie zdobywać wiedzę w zakresie studiowanego kierunku i poszerzać umiejętności badawcze oraz podejmować autonomiczne działania zmierzające do rozwoju i kierowania własną karierą zawodową (K_U02, S4K_U02);

wykorzystać nabyte umiejętności językowe w zakresie rozumienia i tworzenia tekstów ustnych i pisemnych z wykorzystaniem terminologii fachowej (K_U03, S4K_U03);

potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów, technik komunikacyjnych ze specjalistami języku polskim i portugalskim w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów iberystycznych (K_U06, S4K_U06).

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Absolwent jest gotów do:

współdziałania w grupie, przyjmując w niej różne role (K_K01, S4K_K01);

rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem przyszłego zawodu (K_K02, S4K_K02).

Metody i kryteria oceniania:

Praca zaliczeniowa

Aktywność

Dopuszczalne 2 nieobecności

Praktyki zawodowe:

N/A

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-0cee12404 (2022-08-03)