Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Problemy społeczno-polityczne Hiszpanii I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3305-PSPH1-1U
Kod Erasmus / ISCED: 08.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0220) Nauki humanistyczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Problemy społeczno-polityczne Hiszpanii I
Jednostka: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
Grupy: Plan specjalności hiszpańskiej 1 rok 2 stopnia
Przedmioty podstawowe dla 1 roku studiów 2 stopnia, specjalność hiszpańska
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: hiszpański
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem kursu jest zapoznanie studentów z bieżącymi wydarzeniami społeczno-politycznymi w Hiszpanii oraz wskazanie im historycznego kontekstu tychże wydarzeń. Szczególny nacisk zostanie położony aspekty związane z obyczajowością oraz z wielojęzycznością (sytuacja socjolingwistyczna Galicji, Kraju Basków i Katalonii).

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Na każdych zajęciach będzie omawiane jedno zagadnienie związane z bieżącą polityką w Hiszpanii. Tematy zajęć będą więc zależne od biegu wydarzeń w danym momencie. W każdym wypadku podczas zajęć będzie omawiana sytuacja aktualna w odniesieniu do kontekstu historycznego. Na przykład, jeśli jest mowa o prawie aborcyjnym, na zajęciach będziemy sięgać początków feminizmu w Hiszpanii. Jeśli tematem jest turystyka, opowiemy o kształtowaniu wizerunku Hiszpanii przez romantycznych podróżników z XIX w. Podczas zajęć będziemy również odnosić się do kontekstu europejskiego i światowego, żeby zyskać szerszą perspektywę i głębsze zrozumienie omawianych wydarzeń.

Pełny opis:

Podczas zajęć studenci zapoznają się z polityczna historią Hiszpanii, począwszy od śmierci Franco aż po czasy obecne. Przedmiotem zajęć jest omówienie poszczególnych etapów, składających się na dzieje demokratycznej Hiszpanii:

1.Ostatnie lata reżimu – zamach na Carrero Blanco.

2.Sytuacja społeczno-polityczna w momencie śmierci Franco.

3. Rząd Suáreza.

4. La Ley para la Reforma Política.

5. Referendum i legalizacja PCE.

6. Wybory i konstytucja 1978

7. Kryzys UCD i próba zamachu stanu.

8. Zwycięstwo PSOE.

9. Hiszpania autonomii.

10. Kryzys strukturalny hiszpańskiego systemu politycznego.

11-15. Konkretne kwestie wynikają z zainteresowań studentów, zwłaszcza tych, którzy przygotowują swoją pracę magisterską o temacie związanym ze współczesną Hiszpanią.

Szczególnie pogłębione zostaną następujące kwestie:

Wielki kryzys gospodarczy, społeczny i polityczny (od 2008r.)

Nacjonalizmy kataloński, baskijski i galicyjski.

Kryzys monarchii hiszpańskiej

Literatura:

Bernuz Benéitez, María José (2020) “La instrumentalización de los animales para el logro de objetivos políticos: el debate parlamentario sobre los toros en España”. Derecho Animal (Forum of Animal Law Studies), vol. 11/3, pp.: 11-38: https://revistes.uab.cat/da/article/view/v11-n3-bernuz/504-pdf-es

Boguszewicz, Maria (2014) “Droga do autonomii: Katalonia, Kraj Basków i Galicja jako przykład emancypacji kultur mniejszościowych”. A. W. Brzezińska i J. Schmidt (red.) Regiony i regionalizmy w Europie: Badania – Kreacje – Popularyzacje. Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze: 101-113.

Cabrales, Antonio, et al. (Coord.) La educación en España. una visión académica, Fedea Monografías: https://www.academia.edu/29856727/La_educación_en_España

Corcuera, José Ignacio (2018) “Pedradas al fútbol femenino en España”. Cuadernos de Fútbol, núm. 97: http://www.cihefe.es/cuadernosdefutbol/2018/04/pedradas-al-futbol-femenino-en-espana/

Desrues, Thierry, et al. (2009) Public Opinion about Inmigration in Spain: Utilitarian, Cultural and Pluralist trends, Instituto de Estudios Sociales Avanzados: https://www.academia.edu/80384515/Public_Opinion_About_Inmigration_in_Spain_Utilitarian_Cultural_and_Pluralist_Trends

Elizalde-San Miguel, Begoña (2014) “La investigación sobre la familia en España: un diálogo necesario entre pasado y presente”. Revista de Investigación Social, núm. 11, pp.: 123-157: https://www.academia.edu/10670814/La_investigación_sobre_la_familia_en_España

Fernández Steinko, Antonio (2019) La economía del narcotráfico en España: cantidades y destinos: https://www.academia.edu/40241547/La_econom%C3%ADa_del_narcotráfico_en_España_cantidades_y_destinos_1

Martínez del Olmo, Almudena (2017) “Tendencias recientes de la política de vivienda en España”. Cuadernos de relaciones laborales, núm. 35(1), pp.: 15-41: https://www.academia.edu/98970796/Tendencias_recientes_de_la_pol%C3%ADtica_de_vivienda_en_España

Ramos Palomo, Dorlores (2000) “Identidad de género, feminismo y movimientos sociales en España”. Historia contemporánea, núm. 21, pp: 523-552: https://ojs.ehu.eus/index.php/HC/article/view/15908/13818

Powell, Charles (2003) “El Rey y la Monarquía en la transición a la democracia en España”. Aportes, núm. 53, vol. XVIII, pp.: 4-15: https://www.academia.edu/38804466/El_Rey_y_la_Monarqu%C3%ADa_en_la_transición_a_la_democracia_en_España

VV.AA. (2011) Economía del cambio climático. Colegio de Economistas de Madrid, núm. 127: https://privado.cemad.es/revistas/online/Revistas/0127.pdf/144

Efekty uczenia się:

WIEDZA [student zna i rozumie]

K_W01: specyfikę przedmiotową i metodologiczną właściwą dla kierunku iberystyka, którą jest w stanie rozwijać twórczo i stosować w działalności profesjonalnej, terminologię z zakresu iberystyki, zwłaszcza w wymiarze społecznym, politycznym i kulturowym, na poziomie rozszerzonym

K_W02: powiązania kierunku iberystyka z dziedzinami nauk humanistycznych i społecznych o charakterze niehegemonicznym i antysystemowym

K_W03: podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej

K_W04: zjawiska naukowe i kulturalne w Polsce i Hiszpanii, a zwłaszcza ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach nowych badań i trendów z zakresu historii i kultury Hiszpanii z innymi dyskursami humanistycznymi

K_W05: terminologię, teorię i metodologię z zakresu historii i kultury Hiszpanii, właściwych dla studiów iberystycznych

K_W06: współczesne dokonania ośrodków i szkół badawczych, obejmujące nauki o kulturze, właściwych dla studiów iberystycznych

UMIEJĘTNOŚCI [student potrafi]

K_U01: wykorzystać nabyte umiejętności badawcze, obejmujące krytyczną analizę wytworów kultury i zjawisk społecznych Hiszpanii, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów w zakresie nauk o kulturze, właściwych dla studiów iberystycznych

K_U02: samodzielnie zdobywać wiedzę w zakresie iberystyki i poszerzać umiejętności badawcze oraz podejmować autonomiczne działania zmierzające do rozwijania zdolności i kierowania własną karierą zawodową

K_U03: wykorzystać nabyte umiejętności językowe w zakresie rozumienia i tworzenia tekstów ustnych i pisemnych z wykorzystaniem terminologii fachowej

KOMPETENCJE SPOŁECZNE [student jest gotów do]

K_K01: krytycznej oceny własnej wiedzy i umiejętności i rozumie także potrzebę ciągłego doskonalenia się i rozwoju

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową z przedmiotu składają się dwie oceny cząstkowe.

Na początku każdych zajęć studenci muszą odpowiedzieć na trzy pytania dotyczące bieżących spraw w Hiszpanii. Pytania są podawane studentom poprzez USOS mail z tygodniowym wyprzedzeniem. Studenci muszą znaleźć odpowiedzi na podane pytania samodzielnie wyszukując informacje. Pytania zawsze dotyczą jednego zagadnienia (np. turystyka, prawa zwierząt, wybory, itd) i są związane z bieżącymi wydarzeniami w Hiszpanii. Suma punktów ze wszystkich sprawdzianów cząstkowych jest pierwszą oceną, która liczy się do średniej do oceny końcowej. Sprawdziany cząstkowe można napisać wyłącznie podczas zajęć i nie można ich poprawiać lub pisać w innym terminie.

Na koniec semestru studenci będą musieli napisać test pisemny . Jego wynik będzie stanowić drugą składową oceny końcowej.

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Dopuszcza się dwie nieusprawiedliwione nieobecności.

Aktywność na zajęciach lub wygłoszenie referatu może alternatywą lub uzupełnieniem do punktacji ze sprawdzianów cząstkowych. Zasady takiego alternatywnego zaliczenia będą ustalane indywidualnie z chętnymi studentami.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 23 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Boguszewicz
Prowadzący grup: Maria Boguszewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z historią polityczną Hiszpanii po 1975 roku; ukazanie jej z perspektywy problemów narodowościowych na Półwyspie Iberyjskim oraz naświetlenie wpływu wydarzeń i procesów historycznych na kształtowanie się kultury politycznej Hiszpanii.

Pełny opis:

Podczas zajęć studenci zapoznają się z polityczna historią Hiszpanii, począwszy od śmierci Franco aż po czasy obecne. Przedmiotem zajęć jest omówienie poszczególnych etapów, składających się na dzieje demokratycznej Hiszpanii:

1.Ostatnie lata reżimu – zamach na Carrero Blanco.

2.Sytuacja społeczno-polityczna w momencie śmierci Franco.

3. Rząd Suáreza.

4. La Ley para la Reforma Política.

5. Referendum i legalizacja PCE.

6. Wybory i konstytucja 1978

7. Kryzys UCD i próba zamachu stanu.

8. Zwycięstwo PSOE.

9. Hiszpania autonomii.

10. Kryzys strukturalny hiszpańskiego systemu politycznego.

11-15. Konkretne kwestie wynikają z zainteresowań studentów, zwłaszcza tych, którzy przygotowują swoją pracę licencjacką o temacie związanym ze współczesną Hiszpanią.

Szczególnie pogłębione zostaną następujące kwestie:

Wielki kryzys gospodarczy, społeczny i polityczny (od 2008r.)

Nacjonalizmy kataloński, baskijski i galicyjski.

Kryzys monarchii hiszpańskiej

Literatura:

José Álvarez Junco, Mater Dolorosa. La idea de España, Taurus, Madrid 2001

Bel Germa, España, capital París, Destino, Barcelona 2012

Bartolomé Bennassar, Historia de los españoles II, Crítica, Barcelona 1989

W. Callahan, La Iglesia católica en España, Critica, Barcelona 2002

El camino de la libertad tom 1-7, Planeta, Madrid 2008

La España de los nacionalismos y autonomías, Sigma, Madrid 2003

Miłkowski Tadeusz ,„La Polonia de los hermanos Kaczyński y la España de Zapatero: en las antípodas de la europeidad” , w: El cambio de la imagen mutua de Polonia y España después de la Transición, Instituto Cervantes

Tadeusz Milkowski, Kościół w społeczeństwie hiszpańskim XIX i XX wieku. Od mnichów na wojnie do wojny z mnichami, Oficyna Wydawnicza Leksem, Łask 2006

V. Pérez Díaz, Powrót społeczeństwa obywatelskiego w Hiszpanii, Kraków 1996

Dodatkowa:

Pere Ysàs. La Transición española. Luces y sombras

Ayer 79/2010 (3)

Los siguientes textos en: Todos en Nación y nacionalismos en la España de las autonomías. Isidro Sepúlveda Muñoz (editor). Madrid:Centro de Estudios Políticos y constitucionales/Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, 2018

Andrés de Blas Guerrero. El Psoe y la cuestión nacional

Fernando Molina. El camino de la secesión. Nacionalización de masas e independentismo, 1975-2017

Gaizka Fernández Soldevilla. Matar por la patria. Nacionalismo radical y violencia terrorista en España (1958-2018).

Ismael Saz. ¿Nación de regiones? Las Españas de los franquistas

Cayo Sastre García. La transición política en España: Una sociedad desmovilizada, s/a

Candela Sevila y Virgilio Francisco. Cuarenta años de democracia en España: Análisis de las interpretaciones histórico- políticas del proceso de transición (1977-2017). En-Contexto Revista de Investigación en Administración, Contabilidad, Economía y Sociedad, vol. 6, núm. 8, 2018.

Jordi Canal. Entre el autonomismo y la independencia: nacionalismo, nación y procesos de nacionalización en Cataluña (1980-2015). En Nación y nacionalismos en la España de las autonomías. Isidro Sepúlveda Muñoz (editor). Madrid:Centro de Estudios Políticos y constitucionales/Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, 2018

Antonio Rivera. «No un estado, pero más que una simple región»: el autogobierno vasco, 1979-2016. En Nación y nacionalismos en la España de las autonomías. Isidro Sepúlveda Muñoz (editor). Madrid:Centro de Estudios Políticos y constitucionales/Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, 2018

Aladro Vico, E. y Requeijo Rey, P. (2020). Discurso, estrategias e interacciones de Vox en su cuenta oficial de Instagram en las elecciones del 28-A. Derecha radical y redes sociales. Revista Latina de Comunicación Social, (77).

Rafael Domenech. La economía española en el siglo XXI. BBVA Research, 2020.

José Antonio Pérez Pérez. Este es el tiempo del cambio. España 1982-1996. Una sociedad en transformación

Mariano Martín Zamorano. Nuevos actores de la diplomacia cultural: Ciudades, sociedad civil, RRSS y entorno digital. En Informe sobre el estado de la cultura en España 2020. Madrid: Observatorio de Cultura y Comunicación. Fundación alternativas

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 23 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Miłkowski
Prowadzący grup: Tadeusz Miłkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z historią polityczną Hiszpanii po 1975 roku; ukazanie jej z perspektywy problemów narodowościowych na Półwyspie Iberyjskim oraz naświetlenie wpływu wydarzeń i procesów historycznych na kształtowanie się kultury politycznej Hiszpanii.

Pełny opis:

Podczas zajęć studenci zapoznają się z polityczna historią Hiszpanii, począwszy od śmierci Franco aż po czasy obecne. Przedmiotem zajęć jest omówienie poszczególnych etapów, składających się na dzieje demokratycznej Hiszpanii:

1.Ostatnie lata reżimu – zamach na Carrero Blanco.

2.Sytuacja społeczno-polityczna w momencie śmierci Franco.

3. Rząd Suáreza.

4. La Ley para la Reforma Política.

5. Referendum i legalizacja PCE.

6. Wybory i konstytucja 1978

7. Kryzys UCD i próba zamachu stanu.

8. Zwycięstwo PSOE.

9. Hiszpania autonomii.

10. Kryzys strukturalny hiszpańskiego systemu politycznego.

11-15. Konkretne kwestie wynikają z zainteresowań studentów, zwłaszcza tych, którzy przygotowują swoją pracę magisterską o temacie związanym ze współczesną Hiszpanią.

Szczególnie pogłębione zostaną następujące kwestie:

Mit Transicion

Wielki kryzys gospodarczy, społeczny i polityczny (od 2008r.)

Nacjonalizmy kataloński, baskijski i galicyjski.

Kryzys monarchii hiszpańskiej

Postfrankizm PP

Neoliberalizm PSOE

Literatura:

José Álvarez Junco, Mater Dolorosa. La idea de España, Taurus, Madrid 2001

Bel Germa, España, capital París, Destino, Barcelona 2012

Bartolomé Bennassar, Historia de los españoles II, Crítica, Barcelona 1989

W. Callahan, La Iglesia católica en España, Critica, Barcelona 2002

El camino de la libertad tom 1-7, Planeta, Madrid 2008

La España de los nacionalismos y autonomías, Sigma, Madrid 2003

Miłkowski Tadeusz ,„La Polonia de los hermanos Kaczyński y la España de Zapatero: en las antípodas de la europeidad” , w: El cambio de la imagen mutua de Polonia y España después de la Transición, Instituto Cervantes

Tadeusz Milkowski, Kościół w społeczeństwie hiszpańskim XIX i XX wieku. Od mnichów na wojnie do wojny z mnichami, Oficyna Wydawnicza Leksem, Łask 2006

V. Pérez Díaz, Powrót społeczeństwa obywatelskiego w Hiszpanii, Kraków 1996

Dodatkowa:

Pere Ysàs. La Transición española. Luces y sombras

Ayer 79/2010 (3)

Los siguientes textos en: Nación y nacionalismos en la España de las autonomías. Isidro Sepúlveda Muñoz (editor). Madrid:Centro de Estudios Políticos y constitucionales/Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, 2018

Andrés de Blas Guerrero. El PSOE y la cuestión nacional

Fernando Molina. El camino de la secesión. Nacionalización de masas e independentismo, 1975-2017

Gaizka Fernández Soldevilla. Matar por la patria. Nacionalismo radical y violencia terrorista en España (1958-2018).

Ismael Saz. ¿Nación de regiones? Las Españas de los franquistas

Cayo Sastre García. La transición política en España: Una sociedad desmovilizada,

Candela Sevila y Virgilio Francisco. Cuarenta años de democracia en España: Análisis de las interpretaciones histórico- políticas del proceso de transición (1977-2017). En-Contexto Revista de Investigación en Administración, Contabilidad, Economía y Sociedad, vol. 6, núm. 8, 2018.

Jordi Canal. Entre el autonomismo y la independencia: nacionalismo, nación y procesos de nacionalización en Cataluña (1980-2015). En Nación y nacionalismos en la España de las autonomías. Isidro Sepúlveda Muñoz (editor). Madrid:Centro de Estudios Políticos y constitucionales/Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, 2018

Antonio Rivera. «No un estado, pero más que una simple región»: el autogobierno vasco, 1979-2016. En Nación y nacionalismos en la España de las autonomías. Isidro Sepúlveda Muñoz (editor). Madrid:Centro de Estudios Políticos y constitucionales/Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, 2018

Aladro Vico, E. y Requeijo Rey, P. (2020). Discurso, estrategias e interacciones de Vox en su cuenta oficial de Instagram en las elecciones del 28-A. Derecha radical y redes sociales. Revista Latina de Comunicación Social, (77).

Rafael Domenech. La economía española en el siglo XXI. BBVA Research, 2020.

José Antonio Pérez Pérez. Este es el tiempo del cambio. España 1982-1996. Una sociedad en transformación

Mariano Martín Zamorano. Nuevos actores de la diplomacia cultural: Ciudades, sociedad civil, RRSS y entorno digital. En Informe sobre el estado de la cultura en España 2020. Madrid: Observatorio de Cultura y Comunicación. Fundación alternativas

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)