Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia literatury węgierskiej III

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3320-LHLW6
Kod Erasmus / ISCED: 09.203 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia literatury węgierskiej III
Jednostka: Katedra Hungarystyki
Grupy: Przedmioty kierunkowe - literaturoznawcze
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: węgierski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Znajomość literatury starowęgierskiej do okresu Oświecenia, zjawisk kultury i literatury polskiej i światowej. Zalecane są wszelkie zajęcia literaturoznawcze z oferty UW, które ułatwiają studentowi samodzielne uprawienie refleksji komparatystycznej.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest omówienie dziejów literatury węgierskiej XIX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem najważniejszych zjawisk kulturalnych i dorobku najwybitniejszych autorów okresów romantyzmu oraz realizmu. Poprzez analizę i interpretację utworów literackich w języku oryginalnym, wymienionych w kanonie lektur obowiązkowych wskazujemy na paralelne bądź odmienne zjawiska literacko-kulturalne w odniesieniu do polskiej literatury omawianej epoki.

Pełny opis:

Przedmiot ma za zadanie zapoznać studentów III roku hungarystyki z literaturą węgierską okresu romantyzmu i realizmu XIX wieku. Na całoroczną tematykę składają się trzy główne zagadnienia:

1. Literatura wczesnego romantyzmu w okresie reform – literatura jako narzędzie kształtowania tożsamości narodowej (1823-1848),

2. Okres II romantyzmu na Węgrzech – dominacja ludowości, literatura jako narzędzie dążeń demokratycznych ówczesnego życia politycznego (1848-1867),

3. Literatura okresu Ugody – przejście od romantyzmu do realizmu, pierwsze objawy tendencji premodernistycznych w liryce węgierskiej, rozkwit nowelistyki węgierskiej (1867-1900).

W ramach tych zagadnień omawiane są oprócz pojedynczych autorów również takie zagadnienia, jak rozwój teatru węgierskiego, dążenia reformatorskie Istvana Széchenyiego i ich przejawy w literaturze, Wiosna Ludów 1848 roku w literaturze, problematyka szlachty węgierskiej (tzw. gentry) w drugiej połowie XIX wieku.

Zakres tematów semestru letniego:

II.Romantyzm i ludowość – życie intelektualne w połowie XIX wieku

1.Arany János

2.Rozwój powieści węgierskiej – Fáy András, Jósika Miklós, Eötvös József, Kemény Zsigmond

3.Jókai Mór

4.Rozwój dramatu – Madách Imre

III. Literatura węgierska po Ugodzie – od romantyzmu do realizmu (1867-1900)

1.Vajda János

2. Dążenia modernistyczne w poezji w latach 80/90. XIX wieku – Reviczky Gyula, Komjáthy Jenő

3.Proza realistyczna – Mikszáth Kálmán

4. Nowelistyka na przełomie wieków XIX i XX – Gozsdu Elek, Bródy Sándor, Gárdonyi Géza, Tömörkény István.

Literatura:

Lista lektur obowiązkowych:

Arany János: Toldi – I. ének

A fülemüle, Családi kör

V. László, Szondi két apródja, A walesi bárdok, Ágnes asszony,

Vörös Rébék, Tetemrehívás, Híd-avatás

Letészem a lantot, Visszatekintés, Az örök zsidó, Epilógus, A tölgyek alatt

Tompa Mihály: A gólyához, A madár fiaihoz

Jókai Mór: Az arany ember – kötelező

Egy magyar nábob, Kárpáthy Zoltán, A kőszívű ember fiai, És mégis mozog a Föld (2 választható)

Madách Imre: Az ember tragédiája – lengyelül az egészet + XV. szín (magyarul)

Vajda János: A virrasztók, Sirámok, A vaáli erdőben, Nádas tavon, Az üstökös, Gina emléke, Húsz év múlva, Harminc év után

Reviczky Gyula: Magamról, Schopenhauer olvasása közben, Pán halála

Komjáthy Jenő: A homályból

Mikszáth Kálmán: (elbeszélések): Az a fekete folt, Lapaj, a híres dudás, Bede Anna tartozása, A néhai bárány

(kisregény): Beszterce ostroma,

(regény) : A Noszty fiú esete Tóth Marival (kötelező)

Különös házasság, A fekete város (választható)

Gárdonyi Géza: Egri csillagok, A láthatatlan ember (választható)

Századvégi novellisztika (egy szerzőtől egy novella kötelező):

Bródy Sándor: Kaál Samu, Rembrandt eladja holttestét

Gárdonyi Géza: Micó, Festő a falun, Ebéd a körtefa alatt, A bor

Gozsdu Elek: Ultima ratio, Nemes rozsda

Tömörkény István: Nehéz emberek, Vízenjárók

(Forrás: A magyar novella antológiája I. Szerk. Domokos Mátyás. Osiris, Bp. 2003., internet)

Literatura przedmiotu:

A magyar irodalom története 1772-től 1849-ig III. Szerk. Pándi Pál. Akadémiai K., Bp. 1965.

A magyar irodalom története 1849-től 1905-ig IV. Szerk. Sőtér István. Akadémiai K., Bp. 1965.

A magyar irodalom története. Szerk. Klaniczay Tibor. Kossuth K., Bp. 1982.

Csapláros – Nowak: Literatura węgierska. W-wa 1992.

Gintli Tibor: Magyar Irodalom. Akadémiai K. Bpest 201ö.

Görömbei András: A magyar irodalom rövid története. Folia Hungarica 6, Helsinki 1992.

Hungaro-Polonicum. Red. J. Bańczerowski. ELTE Bp. 1986, 1992.

Klaniczay – Szauder – Szabolcsi: Historia literatury węgierskiej. Wrocław-Warszawa-Kraków 1966.

Rónai László: Erkölcs és irodalom. A magyar irodalom rövid története. Holnap K., Bp. 2006.

Nemeskürty István: A maglar irodalom története 1000-1945 I-II. Akadémiai K., Bp. 1993.

Studia z dziejów polsko-węgierskich stosunków literackich i kulturalnych. Wrocław-Warszwa, Kraków 1966, 1978, 1979.

Szegedy-Maszák Mihály et al (red.): A magyar irodalom történetei. II. t. 2007.

Szerb Antal: Magyar irodalomtörténet. Magvető, Bp. 1934.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

• orientuje się w dynamice rozwoju procesu historycznoliterackiego, właściwego dla XIX wieku na Węgrzech;

• posiada zdolność krytycznej analizy zjawisk literackich i kulturowych charakterystycznych dla tego okresu;

• posiada umiejętność, wyciągania wniosków, dyskutowania, formułowania sądów i argumentacji;

• interpretuje dzieła literackie tego okresu, zarówno w dyskusji, jak i pisemnie, uwzględniając kontekst historyczny i kulturowy;

• umie przedstawić cechy charakterystyczne literatury okresu romantyzmu na Węgrzech, potrafi przedstawić tło historyczne, które znalazło swoje odzwierciedlenie w twórczości poetów i epików tego okresu.

• Wymienia, umiejscawia na osi czasu i przedstawia sylwetki i dorobek czołowych węgierskich twórców okresu romantyzmu

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć – przeczytanie za pomocą słownika z góry podanych przez wykładowcy utworów literackich)

- aktywność na zajęciach może podnieść końcową ocenę o 20 %,

- Warunkiem zaliczenie przedmiotu na podstawie egzaminu na końcu roku akademickiego jest zaliczenie ćwiczeń na ocenę po obu semestrach.

Egzamin końcowy składa się z części pisemnej i ustnej. Warunkiem przystąpienia do egzaminu ustnego jest napisanie testu kontrolnego sprawdzającego znajomość lektur obowiązkowych z wynikiem min. 50%.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Csilla Gizińska
Prowadzący grup: Csilla Gizińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Tryb prowadzenia:

w sali

Uwagi:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)