Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do literaturoznawstwa-spec. fińska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3320-ZLF12K-WL
Kod Erasmus / ISCED: 09.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wstęp do literaturoznawstwa-spec. fińska
Jednostka: Katedra Hungarystyki
Grupy: Przedmioty kierunkowe - literaturoznawcze
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Znajomość zagadnień literaturoznawczych na poziomie szkoły średniej.

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi elementami wiedzy o literaturze oraz wprowadzenie do metodologii analizy tekstów literackich.

Pełny opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi elementami wiedzy o literaturze oraz wprowadzenie do metodologii analizy tekstów literackich.

Pierwsza część kursu poświęcona jest przedstawieniu podstawowych zagadnień z dziedziny poetyki i omawia jej poszczególne działy:

- genologię,

- stylistykę,

- wersologię.

W drugiej części omówione zostaną wybrane literaturoznawcze systemy metodologiczne.

Literatura:

A. Burzyńska, M.P. Markowski, Teorie literatury XX wieku. Podręcznik, Kraków 2006.

A. Burzyńska, M.P. Markowski, Teorie literatury XX wieku. Antologia, Kraków 2006.

A. Chrząstowska, S. Wysłołuch, Poetyka stosowana, Warszawa 1987.

M. Głowiński (i inni), Słownik terminów literackich, Warszawa 1988 i wyd. nast.

M. Głowiński (i inni), Zarys teorii Literatury, Warszawa 1970 i wyd. nast.

E. Kasperski, Kategorie komparatystyki, Warszawa 2010.

K. Kłosińska, Feministyczna krytyka literacka, Katowice 2010.

A. Kulawik, Poetyka. Wstęp do teorii dzieła literackiego, Warszawa 1990 i nast. wydania.

H.Markiewicz, Literaturoznawstwo i jego sąsiedztwa, Warszawa 1989.

H. Markiewicz, Wymiary dzieła literackiego, Kraków 1984.

D. Ulicka (i inni), Literatura. Teoria. Metodologia, Warszawa 2006.

Efekty uczenia się:

Student:

- zna i rozumie elementarne zjawiska zachodzące w obszarach literatury, kultury i historii oraz elementarną terminologię używaną w opisie literatury, kultury i historii oraz rozumie jej źródła oraz zastosowania;

- ma elementarną wiedzę o metodologii badań nad literaturą i kierunkach badań w literaturoznawstwie;

- potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla literaturoznawstwa i kulturoznawstwa;

- potrafi rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury (literatura, sztuka) oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod.

Metody i kryteria oceniania:

- obecność na zajęciach (maks. 3 nieobecności)

- aktywność dyskusyjna

- po I semestrze: zaliczenie na podstawie obecności

- po II semestrze: zaliczenie ustne

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-c2b793521 (2023-11-22)