Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Justizvollzug der deutschsprachigen Ländern (niem. B2+)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-FAKB-JDLd
Kod Erasmus / ISCED: 14.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Justizvollzug der deutschsprachigen Ländern (niem. B2+)
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty fakultatywne w języku obcym - II stopień
Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Pedagogika, pedagogika resocjalizacyjna,

Pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjne prowadzonej (również) w języku niemieckim


Podstawowe informacje dotyczące zagadnień prawnych

Znajomość języka niemieckiego na poziomie umożliwiającym rozumienie treści przekazywanych na konwersatoriumTryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot jest poświęcony prezentacji systemu resocjalizacji zamkniętych instytucjach korekcyjnych krajów niemieckojęzycznych. Zostaną przestawione podstawy ustawowe i praktyczne aspekty działalności więziennictwa Niemiec, Szwajcarii, Austrii i Liechtensteinu: podstawy kodeksowe, cele, zasady, organizacja i metody oddziaływania na więźniów. Oprócz tego te systemowe i metodyczne aspekty będą odniesione do rozwiązań stosowanych w polskim więziennictwie.

Ważnym aspektem przedmiotu jest wzbogacenie słownictwa uczestników o specjalistyczne terminy i zwroty, używane w penitencjarystyce krajów niemieckojęzycznych.

Pełny opis:

Zadaniem przedmiotu jest przedstawienie więziennictwa krajów niemieckojęzycznych w perspektywie ustawodawczej, organizacyjnej i realizacyjnej, obejmującego następujące zagadnienia:

• ustawowe podstaw działalności więziennictwa,

• cele, zasady, organizacja i metody oddziaływania na więźniów,

• system penitencjarny Niemiec

• więziennictwo Szwajcarii,

• więziennictwo Austrii,

• rozwiązania stosowane w Liechtensteinie,

• organizacyjne i praktyczne różnice wykonywania kary pozbawienia wolności miedzy państwami niemieckojęzycznymi,

• specyfika federalizmu dla kształtu więziennictwa,

• systemy penitencjarne państw niemieckojęzycznych a polskie więziennictwo.

W części wstępnej przedstawione zostaną podstawowe informacje dotyczącej specyfiki więziennictwa państw niemieckojęzycznych. Następnie omówione będą podstawy prawne, cele, zasady, metody działania więziennictwa w poszczególnych państwach (Niemcy, Szwajcaria, Austria, Liechtenstein). Część końcowa poświęcona jest prezentacji podobieństw i różnic tych rozwiązań ze stosowanymi w polskim więziennictwie.

Wdrażana będzie praca grupowa, a także doskonalenie umiejętności posługiwania się technologią informatyczną oraz multimedialną, w tym tworzenia prezentacji multimedialnych. W procesie poszukiwania i opracowywania informacji o rozwiązaniach krajów niemieckojęzycznych podnoszona będzie znajomości języka niemieckiego.

Szacunkowa liczba godzin, jakie studenci powinni przeznaczyć na osiągnięcie efektów uczenia się

fakultet - 30 godzin

praca samodzielna – 35

przygotowanie do zaliczenia - 35 godzin

RAZEM ok. 100 godzin

Literatura:

1. Baechtold Andrea, Strafvollzug. Straf- und Massnahmenvollzug an Erwachsenen in der Schweiz, Stäempfli Verlag AG, Bern 2009

2. Dünkel F., Kestermann C., Zolondek J. (red.) Internationale Studie zum Frauenstrafvollzug. Bestandsaufnahme, Bedarfsanalyse und "best practice". University Greifswald, Dep. Of Criminology, 2005

3. Gesetz über den Vollzug der Freiheitsstrafe, der Jugendstrafe und der Sicherungsverwahrung (Bayerisches Strafvollzugsgesetz–BayStVollzG) vom 10.Dezember 2007, GVBl 2007, S. 866.

4. Kusztal J. System resocjalizacji młodzieży niedostosowanej społecznie w Polsce i w Niemczech, Wyd. WAM, Kraków 2009

5. Schmidt Dariusz, Innowacyjne projekty w szwajcarskim systemie wykonywania kar i środków karnych, w: Jezierska Barbara, Rejzner Andrzej, Szczepaniak Paweł, Szecówka Adam (red.) Profilaktyka społeczna i resocjalizacja w nurtach inkluzji. Doświadczenia, problemy, perspektywy międzynarodowe, s. 461-484, Warszawa 2013

6. Schmidt Dariusz, Środek zabezpieczający stosowany wobec szczególnie groźnych sprawców czynów zabronionych w Niemczech. w: Przegląd Więziennictwa Polskiego, nr 83, Warszawa 2014, s. 43-87,

7. Schmidt Dariusz, Wybrane aspekty wykonywania kary pozbawienia wolności w krajach niemieckojęzycznych (na przykładzie Szwajcarii i Bawarii), w: Modernizowanie więziennictwa. V Kongres Penitencjarny, Wyd. UW IPSiR, CZSW, Warszawa 2015, str. 624-64

8. Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 (Stand am 1. Juni 2008), Schweizerische Eidgenossenschaft, Bundeskanzlei, Bern 2008

9. Strafvollzug in Österreich, Bundesministerium für Justiz, Wien 2013

Efekty uczenia się:

Wiedza

Po zakończeniu procesu uczenia student, na podstawie zgromadzonej wiedzy

• opisuje założenia i praktyczne formy organizacyjne więziennictwa państw niemieckojęzycznych

• wyjaśnia związki pomiędzy rozwiązaniami stosowanymi w instytucjach więziennych krajów niemieckojęzycznych a prawymi i organizacyjnymi aspektami działania polskiego więziennictwa,

• opisuje mechanizmy funkcjonowania współczesnych rozwiązań instytucjonalnych krajów niemieckojęzycznych na tle rozwiązań polskich i europejskich

• rozpoznaje słabe i mocne aspekty działalności zamkniętych instytucji korekcyjnych krajów niemieckojęzycznych w zakresie reintegracji społecznej

Umiejętności

Po zakończeniu procesu uczenia student posiada następujące umiejętności

• krytycznie ocenia działalność więziennictwa krajów niemieckojęzycznych w zakresie resocjalizacji, opieki i pomocy z punktu widzenia celów wychowania i reintegracji społecznej więźniów

• definiuje aspekty skłaniające do dalszej ewolucji rozwiązań niemieckojęzycznych w zakresie profilaktyki i resocjalizacji

• dokonuje interpretacji niemieckojęzycznym rozwiązań prawnych pod kątem ich przydatności resocjalizacyjnej

• sporządza konspekty i prezentacje ze źródeł niemieckojęzycznych

Kompetencje społeczne

Po zakończeniu procesu uczenia student posiada następujące kompetencje społeczne

• postępuje zgodnie z zasadami etyki wychowawcy oraz przewidzianymi w prawie polskim, europejskim i światowym

• weryfikuje działania polskich instytucji resocjalizacyjnych z perspektywy europejskiej, zwłaszcza niemieckojęzycznej

• ma świadomość konieczności zmian systemu resocjalizacji, opieki i pomocy.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę w postaci ustnej

Wiedza

• egzamin ustny

• stopień opanowania materiału do przygotowania przez studentów na każde zajęcia

Umiejętności

• egzamin ustny

• prezentacja/ abstrakt

• aktywność na zajęciach

Kompetencje społeczne

• egzamin ustny

• prezentacja/ abstrakt

• aktywność na zajęciach

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Schmidt
Prowadzący grup: Dariusz Schmidt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)