Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Granice Praw i Wolności Człowieka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-KR2-2GPWd
Kod Erasmus / ISCED: 14.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Granice Praw i Wolności Człowieka
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy na temat praw i wolności człowieka w kontekście rozwoju cywilizacyjnego świata politycznego i międzynarodowego. Kolejnym celem jest także pokazanie dwóch stron działania tych praw i wolności: z jednej strony ewoluują one i wzmacniają ochronę dóbr i wartości, z drugiej strony mają swoje granice, uzasadnione interesami ponadjednostkowymi.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy na temat praw i wolności człowieka w kontekście rozwoju cywilizacyjnego świata politycznego i międzynarodowego. Celem przedmiotu jest także pokazanie dwóch stron działania tych praw i wolności: z jednej strony ewoluują one i wzmacniają ochronę dóbr i wartości, z drugiej strony mają swoje granice, uzasadnione interesami ponadjednostkowymi. Także wiedza o granicach praw człowieka w związku z nowymi osiągnięciami naukowymi i dążeniem do ułatwienia, czy doskonalenia życia, wymaga aktualizacji. Treści kształcenia obejmują takie zagadnienia jak: ograniczony i absolutny charakter praw i wolności osobistych, obowiązki państwa a prawa socjalne, prawa człowieka a prawo humanitarne, zagrożenia i wyzwania praw człowieka w rozwoju cywilizacyjnym (prawa człowieka a zagrożenie terroryzmem, prawa człowieka a rozwój nauk medycznych i technicznych).

Literatura:

1. Nowicki M., Co to są prawa człowieka. [w:] Szkoła praw człowieka. Teksty wykładów, z. 1. Warszawa 1998.

2. Hołda J., Hołda Z., Rybczyńska A. J., Ostrowska D., Prawa człowieka. Zarys wykładu. Warszawa 2008

3. Nowicki M. A., Wokół Konwencji Europejskiej. Komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Warszawa 2010.

4. Osiatyński W., Prawa człowieka i ich granice, Kraków 2011

5. Rzepliński A., Dylematy organów prawa i porządku publicznego – służyć prawu i/lub chronić porządek publiczny, czy chronić porządek publiczny w granicach prawa? Wprowadzenie do książki: C. de Rover, Służyć i chronić. Prawa człowieka i prawo humanitarne dla policji i sił bezpieczeństwa państwa. Legionowo 2002 s. VIII-XIX.

6. Wyrzykowski M., Granice praw i wolności – granice władzy, [w:] Obywatel – jego wolności i prawa. Warszawa 1998, s. 45-59.

7. Zajadło J., Historia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka a spór o uniwersalizm - relatywizm. Gdańskie Studia Prawnicze 2006 nr 15, s. 519-533.

8. Rzepliński A., O programie działań na rzecz umiarkowanego postępu w granicach praw podstawowych. [w:] Wzmacnianie rządów prawa i ochrony praw człowieka w Polsce poprzez zaangażowanie podmiotów gospodarczych. Warszawa 2007, nakł. HFPC: s. 60-67.

9. Zajadło J., Zamiast wprowadzenia: spory wokół legalności i legitymizacji humanitarnej interwencji, [w:] J. Zajadło, Dylematy humanitarnej interwencji, Gdańsk 2005, rozdz. I, s. 9-41.

Efekty uczenia się:

Studenci:

- opisują proces rozwoju praw człowieka: podwyższanie standardów traktowania jednostki przez państwo na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat, poszerzanie zakresu działania praw człowieka,

- oznaczają granice praw człowieka (interes ogólnospołeczny oraz prawa i wolności innych jednostek).

- analizują i oceniają konkretne sytuacje, czy stanowią one naruszenie praw człowieka lub ryzyko ich naruszenia;

- pogłębiają postawę ”prawoczłowieczą” i tzw. wrażliwość społeczną, będą bardziej uważni na sytuacje naruszeń praw podstawowych,

- potrafią zająć stanowisko w przypadku konfliktu wartości indywidulanych i zbiorowych.

Metody i kryteria oceniania:

1. Bieżąca ocena przygotowania i aktywności na zajęciach – udziału w dyskusji dydaktycznej

2. ocena eseju

3. egzamin ustny

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-0cee12404 (2022-08-03)