Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychopatologia kryminalna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-KR2-2PsKrd
Kod Erasmus / ISCED: 14.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Psychopatologia kryminalna
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z psychopatologią i jej wpływem na zachowania przestępcze oraz genezy powstawania zaburzeń psychicznych i zachowania u dorosłych oraz u dzieci i młodzieży z uwzględnieniem historii zmian w rozumieniu i interpretowaniu oraz historii klasyfikacji zaburzeń psychicznych.

Pełny opis:

Zakres tematyczny wykładu

1. Psychopatologia w kryminologii i kryminalistyce– wstęp

2. Zaburzenia w obszarach: poznawczym, emocjonalnymi motywacyjnym

3. Historia rozumienia zaburzeń psychicznych

4. Powstawanie zaburzeń psychicznych w różnych koncepcjach psychologicznych

5. Historia klasyfikacji zaburzeń psychicznych

6. Aktualnie obowiązujące klasyfikacje zaburzeń: ICD 10 i DSM V

7. Zaburzenia osobowości (psychopatie, seryjni mordercy, kanibalizm)

8. Parafilie (zaburzenia seksualne, przestępstwa seksualne, agresja seksualna, pedofilia)

9. Podstawowe teorie powstawania agresji

10. Uzależnienia (od substancji, behawioralne)

11. Niepoczytalność

12. Zaburzenia dzieci i młodzieży

Celem przedmiotu jest przedstawienie psychologicznych, biologicznych (organicznych) i społecznych uwarunkowań podejmowania zachowań przestępczych, a także roli ofiary i psychologicznych skutków bycia ofiarą. na problematykę zajęć składają się takie tematy jak:

- zaburzenia procesów poznawczych i emocjonalnych a czyny naruszające normy prawne,

- patologia i dysfunkcja rodzin macierzystych a adaptacja społeczna.

- psychologiczne i społeczne determinanty kształtowania się postaw wobec norm prawnych.

- psychopatologiczne skutki bycia ofiarą przestępstwa

Literatura:

1. Butcher J. N., Hooley J.M., Mineka S. (2017), Psychologia zaburzeń. Sopot: GWP

2. Augustynek A. (2015), Psychopatologia Człowieka dorosłego. Warszawa: Difin.

3. Seligman M. E., Walker E. F. Rosenhan D. L. (2003), Psychopatologia. Warszawa: Zysk i S-ka.

4. Stukan J. (2017), Seryjni mordercy. Kraków: Wydawnictwo Aktywa.

5. Kendall P.C. ((2016), Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji. Gdańsk: GWP.

6. Jakubik A. (1999), Zaburzenia osobowości. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL

7. Pospiszyl K. (2005) Przestępstwa seksualne. Warszawa: PWN.

8. Pospiszyl K. (2000), Psychopatia. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.

9. Pastwa-Wojciechowska B. (2013). Psychopaci. Sprawcy przestępstw seksualnych. Gdańsk: Harmonia Uniwersalis

10. Beisert M. (2012), Pedofilia. Geneza i mechanizm zaburzenia. Sopot: GWP

11. Stukan J. (2014), Seksualni seryjni mordercy. Zdzieszowice: Psyche.

12. Gierowski J. K., Szymusik A. (red.) (1996), Postępowanie karne i cywilne wobec osób zaburzonych psychicznie. Wybrane zagadnienia z psychiatrii, psychologii i seksuologii sądowej. Kraków: Collegium Medicum UJ

13. Ogińska-Bulik N. (2010), Uzależnienie od czynności. Mit czy rzeczywistość. Warszawa: Difin.

14. Ostrowska K. (2016), Psychologia dla służb społecznych. Warszawa: Difin

Efekty uczenia się:

Efekty w zakresie wiedzy

Student:

• zna podstawowe słownictwo i definicje dotyczące psychopatologii

• ma wiedzę na temat zaburzeń zdrowia psychicznego, normy i patologii i ma umiejętność analizy wpływu patologii na zachowanie człowieka dorosłego i

• ma podstawową wiedzę na temat znaczenia zaburzeń zdrowia psychicznego dla rozwoju człowieka, potrafi wymienić wybrane problemy kliniczne i ich wpływ na rozwój człowieka w poszczególnych etapach życia

• ma podstawową wiedzę na temat biologicznych, psychicznych i społecznych uwarunkowań przestępstw oraz powrotności do przestępstw

Efekty w zakresie umiejętności

Student:

• potrafi dokonać obserwacji i interpretacji podstawowych objawów zaburzeń psychicznych i psychopatologicznych, analizuje ich powiązania z różnymi obszarami funkcjonowania człowieka.

• potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu psychopatologii w celu analizowania i interpretowania problemów zachowania, agresji i zachowań przestępczych.

• potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi źródeł i objawów zaburzeń zdrowia psychicznego w celu analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań, diagnozowania i prognozowania sytuacji

• potrafi wykorzystać wiedzę z psychopatologii by wstępnie rozpoznać i zakwalifikować zaburzenia psychiczne

• ma umiejętność analizy zaburzeń zdrowia psychicznego i ich wpływu na rozwój człowieka (dzieci i dorosłych) i konsekwencje w funkcjonowaniu wżyciu osobistym i społecznym.

• umie rozpoznać wstępnie czy są przesłanki by uznać sprawcę przestępstwa za niepoczytalnego

• potrafi dokonać wyboru odpowiednich strategii pomocy osobom przeżywającym trudności psychiczne

• umie prognozować możliwości i warunki adaptacji i reintegracji społecznej zaburzonych sprawców różnych rodzajowo przestępstw

Efekty w zakresie kompetencji

Student:

• jest świadomy znaczenia odpowiedniej komunikacji interpersonalnej z osobami przejawiającymi problemy psychiczne, przez co potrafi współdziałać w grupach i nawiązywać kontakt z podopiecznymi

• jest przygotowany do uczestnictwa w programach i działaniach pomocowych dla osób uzależnionych, chorych psychicznie, ofiar przestępstw, osób przezywających skutki stresu pourazowego (ofiar przestępstw) oraz dzieci z rodzin problemowych.

• rozumie potrzebę podejmowania otwartego dialogu na temat zaburzeń psychicznych i opracowywani programów profilaktycznych

• jest w stanie ocenić sytuację w zakresie kontaktu z osobą zaburzoną, zna wartość obecności i tolerancji wobec osób zmagających się z tymi problemami i jaki wpływ mają czynniki patologiczne w motywacji przestępczej

Metody i kryteria oceniania:

Obecność oraz bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność – 25%; końcowe zaliczenie pisemne 75%

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-0cee12404 (2022-08-03)