Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Resocjalizacja w społeczności lokalnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-KR2-2RSLd
Kod Erasmus / ISCED: 14.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Resocjalizacja w społeczności lokalnej
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zagadnienia form oddziaływania na sprawcę przestępstwa w warunkach wolnościowych przy zaangażowaniu w procesy resocjalizacji i readaptacji społeczności lokalnej.

Pełny opis:

Punktem wyjścia jest analiza negatywnych skutków izolacji więziennej oraz rozwiązań alternatywnych dla bezwzględnej kary pozbawienia wolności. Omówione zostaną współczesne trendy i mody resocjalizacji w środowisku lokalnym a także ich efekt w postaci konkretnych zapisów legislacyjnych. Rozdaje i istota kar i środków nieizolacyjnych w polskim prawie karnym przedstawiane są na tle faktycznych problemów związanych z ich wykonywaniem i stosowaniem, w tym szczególny akcent dotyczy wykonywania dozoru i nadzoru przez wyspecjalizowane służby: kuratorów sądowych, społecznych, komorników, pracowników socjalnych, samorządów lokalnych. Omówione będą także środki o charakterze terapeutycznym, system monitoringu elektronicznego oraz problem mediacji w sprawach karnych. Przedmiotem dyskusji i ocen będą również współczesne oferty społeczności lokalnych adresowane dla osób naruszających porządek prawny oraz systemy doradztwa w sytuacjach kryzysowych. Celem zajęć jest przekazanie wiedzy na temat potencjału wolnościowych środków karnych oddziaływania na skazanych oraz uwrażliwienie na potrzebę podejmowania działań resocjalizacyjnych w społecznościach lokalnych.

Literatura:

1. Alternatywy pozbawienia wolności w polskiej polityce karnej, red. Jakubowska – Hara J., Skupiński J., Warszawa 2009,

2. Ciosek M., Psychologia sądowa i penitencjarna, Warszawa 2001,

3. Goffman E., Charakterystyka instytucji totalnych, [we:]: Współczesne teorie socjologiczne, red. A. Jasińska – Kania, L. M. Nijakowski, J. Szacki, M. Ziółkowski, Warszawa 2006,

4. Consedine J., Sprawiedliwość naprawcza. Przywrócenie ładu społecznego, Warszawa 2004.

Efekty uczenia się:

Uczestnicy zajęć:

1. Znają i charakteryzują wolnościowe środki karne od strony prawnej i praktycznej.

2. Prezentują rozwiązania resocjalizacji w społeczności lokalnej, stosowane w innych krajach.

3. Rozpoznają i oceniają prawne i faktyczne możliwości postępowania ze skazanym w warunkach kary nieizloacyjnej.

4. Wyjaśniają rolę procesów resocjalizacyjnych w społecznościach lokalnych.

5. Oceniają stereotypy na temat skuteczności oddziaływań resocjalizacyjnych.

6. Umieją pracować zespołowo i argumentować swoje stanowisko

Metody i kryteria oceniania:

1. Ocena ciągła – uwzględniająca przygotowanie do zajęć i aktywność.

2. Ocena prac domowych.

3. Ocena frekwencji na zajęciach.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-0cee12404 (2022-08-03)