Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Strategie Przeciwdziałania Narkomanii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-KR2-2SPNd
Kod Erasmus / ISCED: 14.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Strategie Przeciwdziałania Narkomanii
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot rozwija wiedzę o współczesnych problemach związanych z uzależnieniami, w szczególności z uzależnieniem od nielegalnych substancji psychoaktywnych (narkotyków), o ich uwarunkowaniach, przejawach i konsekwencjach, zarówno dla uzależnionych, jak i ogółu społeczeństwa. Zaznajamia studentów z medycznymi, prawnymi, ekonomicznymi, organizacyjnymi i profesjonalnymi aspektami systemu przeciwdziałania problemom narkotykowym. Ukazuje strategie identyfikowania i rozwiązywania problemów narkomanii i narkotyków przyjmowane w założeniach i praktyce współczesnej polskiej polityki antynarkotykowej oraz jej odniesienia do polityki unijnej w tej dziedzinie.

Pełny opis:

Problematyka uzależnień współcześnie: mity i rzeczywistość - wiedza potoczna a wiedza naukowa o uzależnieniach. Konceptualizacja pojęć kluczowych dla przyjętych regulacji prawnych i przedsięwzięć w zakresie polityki społecznej. Mechanizmy i fazy procesu uzależniania się. Zaburzenia funkcjonowania osób uzależnionych. Charakterystyka różnych rodzajów uzależnień: alkoholizmu, nikotynizmu, narkomanii, hazardu, pracoholizmu, seksoholizmu, uzależnienia od jedzenia, uzależnienia od Internetu, zakupoholizmu itd. Etiologia, obraz, społeczne następstwa uzależnień od substancji psychoaktywnych – przegląd aktualnych badań. Problemy narkomanii oraz ich związek z innymi problemami społecznymi. Wzory konsumpcji narkotyków i styl życia problemowych konsumentów narkotyków. Stygmatyzacja i marginalizacja społeczna uzależnionych. Ocena społecznych zagrożeń i kosztów uzależnień. Problemy narkotykowe, rozwój narkobiznesu i przestępczości zorganizowanej zaangażowanej w tworzenie sceny narkotykowej. Sposoby przeciwdziałania uzależnieniom od substancji psychoaktywnych i walka z przestępczością narkotykową: strategie ograniczania podaży, ograniczania popytu i ograniczani szkód oraz rozwijane w nich narzędzia i środki przeciwdziałania problemom narkomanii (profilaktyka, terapia i readaptacja społeczna) oraz problemom narkotykowym (środki prawno karne wobec przestępstw mających związek z obrotem narkotykami). Kwestie polityczne, ideologiczne, prawne, ekonomiczne, organizacyjne, profesjonalne i etyczne związane z identyfikacją i interpretacją problemów uzależnień oraz z ich rozwiązywaniem na szczeblu międzynarodowym, krajowym i lokalnym. Organizacja polskiego systemu przeciwdziałania. Dylematy instytucjonalnej odpowiedzi na problemy narkomanii i narkotyków. Trudności i bariery w realizacji, uznanej współcześnie za optymalną, zrównoważonej polityki antynarkotykowej.

Bilans nakładu pracy studenta

Studia stacjonarne i niestacjonarne wieczorowe:

godziny kontaktowe – 30 godz.

przygotowanie referatów/esejów – 10 godz.

przygotowanie projektu programu przeciwdziałania – 10 godz.

Przygotowanie do zajęć i zaliczenia – 40 godz.

Razem: 90 godz.

Literatura:

Szukalski, B. (2005) Narkotyki. kompendium wiedzy o środkach uzależniających, Warszawa, Instytut Psychiatrii i Neurologii;

Frieske, K. i Sobiech, R. (1987) Narkomania. Interpretacje problemu społecznego, Warszawa, IWZZ;

Gossop, M. (1993) Narkomania. Mity i rzeczywistość, Warszawa, PWN;

Krajewski, K. (2001) Sens i bezsens prohibicji: prawo karne wobec narkotyków i narkomanii, Kraków, Kantor Wydawniczy „Zakamycze”;

Zamecka, J. (2011) Środki prawnokarne w przeciwdziałaniu problemom narkotykowym, w: Utrat-Milecki J. (red.) Prawo i ład społeczny. Integralnokulturowa analiza zagodnienia racjonalności. Artykuły i szkice, WUW;

Zamecka, J. (2012) Wielokulturowe aspekty przeciwdziałania problemom narkotykowym, w: J. Królikowska (red.) (Złudne) obietnice wielokulturowości, WUW;

Malinowska-Sempruch K. (red.) (2005) Niezamierzone konsekwencje: polityka narkotykowa a prawa człowieka, International Debate Education Association;

Świątkiewicz, G. (red.) (2002) Profilaktyka uzależnień w środowisku lokalnym, Warszawa, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii;

Ostaszewski K. (2003) Skuteczność profilaktyki używania substancji psychoaktywnych, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar;

Zamecka, J. (2005), Ludzie pracujący z uzależnionymi od substancji psychoaktywnych wobec wybranych dylematów przeciwdziałania zjawisku narkomanii, [w:] red. Jerzy Kwaśniewski, Normatywność współczesnej Polski, Prace katedry Socjologii Norm, Dewiacji i Kontroli Społecznej IPSiR UW, Tom VII, Warszawa;

Krajewski Krzysztof, (2007), Prawo karne wobec narkotyków i narkomanii: ustawodawstwo polskie na tle modeli regulacji dotyczących narkotyków, „Alkoholizm i narkomania” 2007, Tom 20: nr 4;

Kuźmicz E., Mielecka-Kubień Z., Wiszejko-Wierzbicka D. (red.), (2009), Karanie za posiadanie. Artykuł 62 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii – koszty, czas, opinie, Warszawa, Instytut Spraw Publicznych;

Kutyła Julian, Sutowski Michał, Szcześniak Agata, Walęcik Karolina (red.), (2009), Polityka narkotykowa. Przewodnik krytyki politycznej, t. VII, Warszawa, Wydawnictwo Krytyki Politycznej ;

Klinowski Mateusz, (2009) Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii a konstytucyjna zasada proporcjonalności, „Prokuratura i Prawo” nr 2;

„Alkoholizm i Narkomania” www.ipin.edu.pl/ain Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, Instytut Psychiatrii i Neurologii;

Serwis Informacyjny NARKOMANIA, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii www.kbpn.gov.pl

Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii www.emcdda.eu.int

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć student:

1. Wyróżnia koncepcje naukowe odnoszące się do zjawiska narkomanii oraz metod i środków przeciwdziałania problemom narkotyków i narkomanii.

2. Rozpoznaje szkody powstałe w następstwie podaży i popytu na narkotyki, a także bariery i dylematy profilaktyki i innych form przeciwdziałania problemom narkotyków i narkomanii.

3. Interpretuje regulacje prawne oraz wynikające z nich zadania stanowiące zakres działalności instytucji i organizacji odpowiedzialnych za rozwiązywanie problemów uzależnień

4. Wykorzystuje przyswojoną wiedzę i naukową terminologię do opisu i wyjaśniania zjawisk nadużywania i uzależnienia od narkotyków oraz do krytycznej analizy strategii i programów przeciwdziałania.

5. Konstruuje i ewaluuje programy zapobiegawcze i naprawcze przy wykorzystaniu procedury toku postępowania celowościowego, z dbałością o ich walory merytoryczne i etyczne.

6. Rozpoznaje złożoność zjawiska nadużywania i uzależnienia od narkotyków i szkód powstałych w jego wyniku, jak też w następstwie nieskutecznych prób rozwiązywania problemów użytkowników narkotyków i osób uzależnionych, które skutkują ich społeczną stygmatyzacją i marginalizacją.

7. Współdziała z innymi w celu efektywnego rozwiązania problem dbając o wysoką jakość merytoryczną i etyczną programów przeciwdziałania problemom.

8. Przybiera profesjonalne i etyczne postawy wobec osób doświadczających problemów z narkotykami i aktywnie propaguje takie postawy.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlegają:

1. Aktywność na zajęciach, udział w dyskusji na temat szczegółowych zagadnień

2. Samodzielne opracowanie projektu działania z zakresu ograniczania popytu/szkód, pomocy społecznej i wsparcia osób doświadczających problemów z narkotykami w środowisku lokalnym z zastosowaniem procedury toku postępowania celowościowego.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-0cee12404 (2022-08-03)