Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo karne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-PR1-1PRKd
Kod Erasmus / ISCED: 10.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Prawo karne
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji
Przedmioty obowiązkowe - Profilaktyka społeczna i resocjalizacja, 1 rok, I stopień
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot obowiązkowy, obejmuje zagadnienia części ogólnej prawa karnego materialnego, z elementami części szczególnej.

Pełny opis:

W ramach zajęć studenci poznają podstawowe zasady prawa karnego; zasady odpowiedzialności karnej, formy winy, formy stadialne popełnienia przestępstwa i formy zjawiskowe. Omawiana jest również problematyka stosowania kar i środków karnych, środków zabezpieczających oraz obecnych w polskim prawie karnym środków probacyjnych. Zajęcia mają charakter obowiązkowy, są adresowane dla osób, rozpoczynających edukację w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji.

Wykład obejmuje teoretyczny aspekt poruszanych zagadnień. Podczas ćwiczeń studenci pracują z tekstem ustawy, dyskutują, zadają pytania, możliwe są również symulacje spraw karnych obejmujących omawianą problematykę.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe (udział w wykładach i ćwiczeniach): 60

Przygotowanie do zajęć, praca domowa (zapoznanie się literaturą): 30

Przygotowanie eseju lub prezentacji: 5

Przygotowanie do egzaminu: 30

Liczba godzin ogółem: 125

Literatura:

Ustawa z dnia 06/06/1997 r. Kodeks karny, tekst obowiązujący w dniu rozpoczęcia zajęć.

Lech Gardocki, Prawo karne, C.H. Beck, najnowsze wydanie

Łukasz Pohl, Prawo karne. Wykład części ogólnej, LexisNexis, najnowsze wydanie

Efekty uczenia się:

Uczestnicy zajęć:

1. znają podstawowe zasady prawa karnego materialnego, zasady odpowiedzialności karnej, formy winy, rodzaje kar i środków karnych, okoliczności wyłączających przestępczość, winę i karę.

2. analizują i wyjaśniają tekst ustawy karnej posiłkując się komentarzem i orzecznictwem sądów

3. stosują przepisy prawa karnego do konkretnych stanów faktycznych

4. omawiają i komentują poszczególne instytucje prawa karnego materialnego

5. rozumieją aksjologię prawa karnego materialnego w państwie prawa odwołując się do standardów krajowych i międzynarodowych

6. umieją dyskutować i prezentować swoje stanowisko

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła uwzględniająca przygotowanie studentów do zajęć i aktywność

Ocena eseju lub prezentacji

Zaliczenie ustne ćwiczeń

Egzamin ustny z przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 72 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 72 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Chojniak, Andriy Kosylo
Prowadzący grup: Łukasz Chojniak, Andriy Kosylo
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)