Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologiczne koncepcje człowieka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-PR1-1PSYd
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Psychologiczne koncepcje człowieka
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji
Przedmioty obowiązkowe - Profilaktyka społeczna i resocjalizacja, 1 rok, I stopień
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje wiedzę z zakresu głównych nurtów teorii osobowości: psychoanalizy, behawioryzmu, psychologii poznawczej i humanistycznej oraz metod badania osobowości a także zaburzeń w strukturach i funkcjach

Pełny opis:

Wykłady obejmują ogólną i szczegółową problematykę: Psychologia jako nauka wyjaśniająca zachowanie człowieka ze szczególnym uwzględnieniem całościowej organizacji psychiki, jaką jest osobowość, Nacisk położony jest na odrębność pojęć, metod, terapii i podstaw antropologii filozoficznej w najważniejszych nurtach współczesnej psychologii: psychoanalizie, behawioryzmie, psychologii poznawczej i humanistycznej oraz socjobiologii i postmodernizmie. Przedstawione są także metody i techniki diagnozowania osobowości: Szczegółowy zakres tematyczny obejmuje:

1. Psychologia, jako nauka teoretyczna i stosowana

2. Termin „psyche” w filozofii starożytnej i nowożytnej

3. Główne koncepcje psychologii i kryteria rozróżniania

4. Freud i jego koncepcja osobowości i rozwoju psychoseksualnego

5. Poglądy K. Horney i E. Fromma na osobowość

6. A. Maslowa koncepcja potrzeb

7. C. Rogersa koncepcja „ja”

8. Osobowość w ujęciu psychologii poznawczej i behawioralnej

9. Osobowość, jako zbiór cech

10. Poglądy polskich psychologów na osobowość : J. Reykowski, K.Obuchowski, K. Dąbrowski

11. Metody badania osobowości, Wymogi stawiane testom

12. Zaburzenia osobowości

Literatura:

1. Cervone, D., Pervin, A.P. (2011). Osobowość. Teoria i badania. Kraków: WUJ.

2. Hall, C.S., Lindzey, G., Campbell, J.B. (2013). Teorie osobowości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

3. Mc Crae, R.R., Cost Jr, .T. (2005) Osobowość dorosłego człowieka. Kraków: WAM.

4. Oleś, P. (2005) Wprowadzenie do psychologii osobowości. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student/ka

w sferze wiedzy:

- zna teorie psychologiczne przedstawione podczas zajęć

- rozumie znaczenie koncepcji psychologicznych w procesie rozumienie człowieka

w sferze umiejętności:

- potrafi porównać poznane koncepcje rozumienia człowieka

- potrafi scharakteryzować najważniejsze aspekty poznanych teorii

w sferze kompetencji społecznych:

- ma świadomość znaczenia koncepcji psychologicznych dla zrozumienia funkcjonowania człowieka

- ma świadomość etycznego działania w procesie poznawania człowieka

Metody i kryteria oceniania:

- obecność na zajęcia

- aktywny udział w zajęciach (praca indywidualna i praca w grupie)

- zaliczenie pisemne

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 70 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 70 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Kurtyka-Chałas
Prowadzący grup: Justyna Kurtyka-Chałas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-03d50b88b (2024-02-19)