Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Systemy instytucji profilaktyczno-społecznych i resocjalizacyjnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-PR1-1SIPd
Kod Erasmus / ISCED: 05.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0119) Pedagogika Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Systemy instytucji profilaktyczno-społecznych i resocjalizacyjnych
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji
Przedmioty obowiązkowe - Profilaktyka społeczna i resocjalizacja, 1 rok, I stopień
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Identyfikowanie i nazywanie współczesnych problemów wychowawczych, profilaktycznych, resocjalizacyjnych dzieci i rodzin z grup ryzyka.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Konwersatorium podejmuje problematykę systemowych rozwiązań instytucjonalnych w zakresie opieki, wychowania, resocjalizacji i terapii dzieci i młodzieży. Zapoznanie z zadaniami, kompetencjami oraz prawnymi podstawami funkcjonowania instytucji i organizacji działających na rzecz dzieci i młodzieży. Zajęcia będą obejmowały z jednej strony charakterystykę istniejącego w Polsce systemu instytucji profilaktyczno-społecznych i resocjalizacyjnych, a z drugiej strony jego analizę krytyczną wraz z propozycjami nowych rozwiązań.

Pełny opis:

Konwersatorium ma za zadanie zapoznanie studentów z formami rodzinnymi i instytucjonalnymi oraz zakresem obowiązków osób udzielających wsparcia dzieciom i młodzieży w sytuacjach problemowych czy podejmujących ryzykowne zachowani. Zakres problemów:

- pedagog szkolny, pracownik socjalny, kurator sądowy

(kurator zawodowy, kurator społeczny), dzielnicowy

- placówki wsparcia dziennego

- placówki socjalizacyjne i interwencyjne

- formy rodzinne w opiece zastępczej

- ośrodki wychowawcze i resocjalizacyjne.

Konwersatorium podejmuje problematykę systemowych rozwiązań instytucjonalnych w zakresie opieki, wychowania, resocjalizacji i terapii dzieci i młodzieży. Zapoznanie z zadaniami, kompetencjami oraz prawnymi podstawami funkcjonowania instytucji i organizacji działających na rzecz dzieci i młodzieży. Zajęcia będą obejmowały z jednej strony charakterystykę istniejącego w Polsce systemu instytucji profilaktyczno-społecznych i resocjalizacyjnych, a z drugiej strony jego analizę krytyczną wraz z propozycjami nowych rozwiązań.

Nakład pracy studenta:

30 – godziny kontaktowe

10 – przygotowanie się do zajęć

10 – przygotowanie prezentacji

10 – przygotowanie do zaliczenia

60 – liczba ogółem

Literatura:

Badora S., Czeredrecka B., Marzec D. (red.), Rodzina i formy jej wspomagania, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.

Bielecka E. (red. ), (2006), Profilaktyka i readaptacja społeczna – od teorii do doświadczeń praktyków, Trans Humana, Białystok.

Matyjas B. (red.), (2002), Formy pomocy dziecku i rodzinie w środowisku lokalnym, tom 1-2, Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach, Akademia Świętokrzyska w Kielcach, Kielce.

Osuch M., Bojarska L. (2008), Prawa człowieka w szkole, Warszawa.

Paszkiewicz A. (2006), Podmiotowe taktowanie wychowanka w pracy rodzinnego kuratora sadowego, Norbertinum, Lublin.

Pytka L. (2001), Pedagogika resocjalizacyjna, Wyd. Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa.

Racław-Markowska M. (2005), Pomoc dzieciom i rodzinie w środowisku lokalnym. Debata o nowym systemie, ISP, Warszawa.

Urban B., Stanik J. (red.), (2007), Resocjalizacja, tom 1-2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Obowiązujące, aktualizowane akty prawne dotyczące wymienionych w tematyce zajęć instytucji i form rodzinnych.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student będzie:

Wiedza

─ Opisywać i wyjaśniać system instytucji profilaktyczno – społecznych, resocjalizacyjnych i terapeutycznych

─ Rozpoznawać i porównywać zadania, kompetencje oraz prawne podstawy funkcjonowania instytucji i organizacji działających na rzecz dzieci i młodzieży

─ Interpretować zakres obowiązków osób udzielających wsparcia dzieciom i młodzieży w sytuacjach problemowych czy podejmujących ryzykowne zachowania;

Umiejętności

─ prezentować „drogę dziecka instytucjonalnego” od placówek opiekuńczych do resocjalizacyjnych

─ wdrażać możliwości wykorzystania form rodzinnych i środowiskowych

─ analizować system wychowawczo- resocjalizujący, jak i polecać innowacyjne rozwiązania;

Kompetencje społeczne

─ wyjaśniać słuszność zastosowania danego środka socjalizacyjnego, wychowawczego czy poprawczego

─ postępować zgodnie z zasadami etyki wychowawcy.

Metody i kryteria oceniania:

ocena ciągła – uwzględniająca przygotowanie do zajęć i aktywność, prezentacja wybranego problemu, końcowe zaliczenie pisemne

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 70 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Bielecka
Prowadzący grup: Elżbieta Bielecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-03d50b88b (2024-02-19)