Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do problematyki służb społecznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-PR1-1WPSSd
Kod Erasmus / ISCED: 14.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0319) Programy i kwalifikacje związane z naukami społecznymi, gdzie indziej niesklasyfikowane Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do problematyki służb społecznych
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji
Przedmioty obowiązkowe - Profilaktyka społeczna i resocjalizacja, 1 rok, I stopień
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu omawiane są kluczowe zagadnienia z zakresu interdyscyplinarnej wiedzy o zinstytucjonalizowanym pomaganiu.

Pełny opis:

W trakcie wykładu omawiane są następujące zagadnienia:

• Relacja pomocy, jej cechy i właściwości

• Psychospołeczne czynniki wpływające na uznanie potrzeby pomocy

• System wsparcia społecznego

• Służby społeczne: definicje, cechy dystynktywne, funkcje w społeczeństwie industrialnym i postindustrialnym; charakterystyka, rodzaje i funkcje, ramy aksjologiczne

• Współczesne podejścia i modele pomagania

• Zinstytycjonalizwane pomaganie w polityce społecznej: geneza, ewolucja, stan obecny

• Zinstytycjonalizwane pomaganie w politykach publicznych – współczesne tendencje

• Bieda, wykluczenie społeczne i inne zjawiska wymagające instytucjonalnych form pomocy

• Praca socjalna i jej miejsce w służbach społecznych

• Instytucja pomocy społecznej

.

Literatura:

K. Otrębska-Popiołek, Człowiek w sytuacji pomocy, Uniwersytet Śląski, Katowice 1991, rozdz. I i VII

H. Sęk, R. Cieślak, Wsparcie społeczne sposoby definiowania, rodzaje i źródła wsparcia, wybrane koncepcje teoretyczne, [w:] H. Sęk, R. Cieślak (red.), Wsparcie społeczne, stres i zdrowie, PWN 2004

F. Riesmann, D. Carrol, Nowa definicja samopomocy, PARPAMEDIA Wydawnictwo Edukacyjne, Warszawa, 2002, rozdz. I i II

S. Michalik, Problematyka uznania a teoria pracy socjalnej, Prace IPSiR UW, tom 16, 2010

T. Kaźmierczak, O potrzebie uznania służb społecznych, Praca Socjalna nr 3/2017 (PDF w załączeniu)

M Porowski Służba społeczna – zakres pojęcia, w: W. Kaczyńska (red.), Etyka służb społecznych, Warszawa, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW, 1998

T. Kaźmierczak, Praca socjalna - między upośledzeniem społecznym a obywatelskością, Wyd. Śląsk, Katowice 2006, s. 41-125

T. Kaźmierczak, M. Łuczyńska, Wprowadzenie do pomocy społecznej, „Biblioteka Pracownika Socjalnego”, Śląsk, Katowice 1998. s. 41-95

R. Szarfenberg Rodzaje i formy aktywnej polityki społecznej, w: Polityka Społeczna – podręcznik akademicki, red. G. Firlit-Fesnak, M. Szylko-Skoczny, PWN, Warszawa 2008, str. 410 – 415

S. Pawlak-Czyż, Koordynator pieczy zastępczej we współpracy z asystentem rodziny a formuła case management, Trzeci Sektor, numer specjalny 2013/2014 Jak wspierać rodziny,

T. Kaźmierczak, M. Rymsza, (red.) W stronę aktywnych służb społecznych, Prace Laboratorium Innowacji Społecznych nr 2, Warszawa ISP/CAL , 2012, - jeden tekst do wyboru z części I (s. 17 -105)

Efekty uczenia się:

Student

w sferze wiedzy

- wyjaśnia ewolucyjne i kulturowe czynniki pomocowych zachowań człowieka,

- charakteryzuje związki pomocy społecznej z kulturą i polityką w aspekcie historycznym i współczesnym,

- identyfikuje podstawowe źródła wiedzy o pracy socjalnej,

w sferze umiejętności

- potrafi analizować uwarunkowania polityczno-społeczne i ekonomiczne zdeprywowanych potrzeb indywidualnych i społecznych

- umie wykorzystywać źródła wiedzy o pracy socjalnej;

- rozpoznaje zróżnicowane strategie i metody interwencyjne pracy socjalnej wobec zróżnicowanych problemów klientów pracy socjalnej.

- potrafi przedstawić i uzasadnić w oparciu o założenia pracy socjalnej swoje poglądy i opinie dotyczące problemów społecznych.

w sferze kompetencji społecznych

- jest otwarty i wrażliwy na problemy będące wyzwaniem dla pracy socjalnej.

- wykazuje aktywność w pogłębianiu profesjonalnej wiedzy i umiejętności w oparciu o cały zakres literatury przedmiotu.

Metody i kryteria oceniania:

Metoda oceniania: Egzamin pisemny.

Kryterium oceniania: Poziom poprawności wykonania zadań.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 70 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kaźmierczak
Prowadzący grup: Tomasz Kaźmierczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-03d50b88b (2024-02-19)