Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Techniki badań w kryminologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-PR1-SP-PK-TBKd
Kod Erasmus / ISCED: 10.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Techniki badań w kryminologii
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji
Przedmioty specjalizacji prawno-kryminologicznej - PSIR, I stopień
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia stanowią praktyczny przegląd technik badawczych wykorzystywanych w kryminologii. Omawiane i ćwiczone są zarówno techniki badań jakościowych (m.in. case study, wywiad, obserwacja, analiza treści), jak i techniki badań jakościowych (m.in. analizy dostępnych statystyk kryminologicznych, badania sondażowe).

Pełny opis:

Studenci zapoznają się z różnorodnymi technikami badań w kryminologii, od planowania badania, jego realizację po interpretację wyników i ich prezentację. Poznają zagadnienia dotyczące formułowania hipotez badawczych, klasyfikacji i charakterystyki empirycznych badań dotyczących przestępczości, polityki karnej i penitencjarnej oraz analizy danych przy wykorzystaniu oprogramowania wspomagającego badania jakościowe i pakietów statystycznych do tworzenia baz danych, ich weryfikacji i analizy.

- Przedmiot badań kryminologii. Źródła danych w badaniach kryminologicznych.

- Wprowadzenie do zagadnień projektowania badań w kryminologii. Etyka badań.

- Etapy procesu badawczego. Znaczenie badań pilotażowych.

- Badania ilościowe i jakościowe.

- Metody badań jakościowych:

- case study

- indywidualny wywiad pogłębiony,

- zogniskowany wywiad grupowy,

- analiza treści,

- analiza dyskursu.

- Analiza danych zarejestrowanych, w tym akt sądowych i statystyk przestępczości.

- Metody badań kwestionariuszowych (PAPI, CAPI, CASI, CATI, CAWI, ankieta audytoryjna). Rodzaje pytań kwestionariuszowych.

- Badania wiktymizacyjne.

- Badania typu self-report.

- Międzynarodowe badania porównawcze.

- Metody dobory próby badawczej.

- Wybrane metody analizy statystycznej. Budowa, weryfikacja i analiza baz danych.

- Interpretacja wyników, metody prezentacji danych.

Forma pracy studenta Liczba godzin

Godziny kontaktowe 60

Praca domowa nad zadaniami domowymi 20

Analiza tekstów 20

Przygotowanie do egzaminu 20

Liczba godzin ogółem 120

Literatura:

B. Gruszczyńska, M. Marczewski, A. Siemaszko, P. Ostaszewski, J. Włodarczyk-Madejska, J. Klimczak, Atlas Przestępczości w Polsce 6, Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2021

J. Włodarczyk-Madejska, P. Ostaszewski, J. Klimczak, A. Siemaszko, Nękani, oszukiwani, hakowani. Nowe i tradycyjne wymiary wiktymizacji, Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2021

Babbie E., Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2003.

Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D., Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań 2001.

Silverman D., Interpretacja danych jakościowych, Warszawa 2007.

Literatura uzupełniająca:

Francuz P., Mackiewicz, Liczby nie wiedza skąd pochodzą. Przewodnik po metodologii i statystyce. Lublin 2005.

Manual on Victimization Surveys, UNODC, UNECE, United Nations, Geneva, 2010, 219 s.

Efekty uczenia się:

Uczestnicy zajęć:

1. Zdobędą wiedzę na temat różnych badań w kryminologii, ich dopasowania do badanego problemu i ich projektowania.

2. Zdobędą umiejętności zastosowania różnorodnych metod i technik w procesie weryfikacji hipotez badawczych dotyczących m.in. uwarunkowań przestępczości, ryzyka wiktymizacyjnego, trendów przestępczości.

3. Poznają kolejne etapy przeprowadzania badań kryminologicznych.

4. Będą umieli analizować i porównywać dane statystyczne dotyczące przestępczości.

5. Zrozumieją wartość weryfikowania teorii w empirii.

6. Zdobędą naukowy dystans i krytycyzm wobec prezentacji badań kryminologicznych oraz pogłębią świadomość potrzeby uczenia się przez całe życie.

Metody i kryteria oceniania:

1. Ocena ciągła – uwzględniająca przygotowanie do zajęć i aktywność.

2. Ocena prac domowych i prezentacji.

3. Test pisemny.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Ostaszewski
Prowadzący grup: Paweł Ostaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 11 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Ostaszewski
Prowadzący grup: Paweł Ostaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-03d50b88b (2024-02-19)