Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodologia badań społecznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-PR2-1MBSz
Kod Erasmus / ISCED: 14.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Metodologia badań społecznych
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji (zaoczne)
Przedmioty obowiązkowe zaoczne - Profilaktyka społeczna i resocjalizacja, 1 rok, II stopień
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W ramach kursu studenci poznają podstawy metodologii oraz główne metody prowadzenia badań społecznych.

Pełny opis:

Studenci zapoznają się z podstawami metodologicznymi: definiowaniem pojęć, formułowaniem praw naukowych, stawianiem hipotez i ich empiryczną weryfikacją, zasadami poprawnego wnioskowania i uogólniania.

Poznają przebieg procesu badawczego w różnych typach badań, a także wykorzystanie w badaniach społecznych różnych typów źródeł danych oraz techniki ich analizy.

Kurs przygotowuje do prowadzenia własnych badań, jak również do korzystania z różnych typów dostępnych źródeł.

Zajęcia obejmują praktyczne ćwiczenia z umiejętności prowadzenia i wykorzystywania badań społecznych.

Literatura:

- Babbie E. "Podstawy badań społecznych", PWN 2013 (lub wcześniejsze wydania tego podręcznika: 2008, 2009)

- Buttolph Johnson J., Reynolds H. T. i Mycoff J. D. "Metody badawcze w naukach politycznych", PWN 2010

Efekty uczenia się:

Uczestnicy zajęć po ich ukończeniu:

1. znają podstawy ogólnej metodologii nauk

2. rozumieją rolę badań i zasady ich prowadzenia

3. znają podstawowe metody badawcze w naukach społecznych

4. swobodnie posługują się terminologią metodologiczną

5. potrafią krytycznie korzystać z różnych typów informacji, w tym z wyników badań społecznych

6. potrafią dobrać metody do badanego problemu oraz zaprojektować i przeprowadzić własne badania, a także zinterpretować wyniki i sformułować rekomendacje

7. znają zasady etyki badawczej

8. są gotowi do wykorzystywania wiedzy metodologicznej w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie egzaminu pisemnego w sesji egzaminacyjnej. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie prac śródsemestralnych.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)