Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Postępowanie w sprawach nieletnich i prawnokarna ochrona rodziny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-SEML-PSNz
Kod Erasmus / ISCED: 14.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Postępowanie w sprawach nieletnich i prawnokarna ochrona rodziny
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji (zaoczne)
Seminaria licencjackie zaoczne
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Założenia (opisowo):

Zaliczenie z przedmiotu prawo rodzinne i nieletnich i prawa karnego.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Seminarium ma na celu przygotowanie studentów do napisania pracy licencjackiej. Realizacja tego celu nastąpi poprzez naukę dostrzegania i definiowania problemów naukowych i badawczych, formułowanie hipotez badawczych, a także poprzez zdobycie umiejętności w zakresie gromadzenia materiału badawczego, właściwego doboru literatury i aktów prawnych, a także spójnego prezentowania wniosków w pracy.

Pełny opis:

Seminarium jest w pierwszym rzędzie skierowane do studentów specjalności profilaktyka społeczna i resocjalizacja, a także do innych studentów chcący w ramach pracy licencjackiej zgłębić problem demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz prawnokarnej ochrony rodziny.

Przygotowywane w ramach seminarium prace mogą dotyczyć źródeł i przejawów demoralizacji nieletnich, analizy środków wychowawczych i poprawczych stosowanych wobec nieletnich, zasad prawnokarnej odpowiedzialności nieletnich, rozwiązań prawnych przyjętych w innych państwach dotyczących przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich.

Ponadto tematyka prac licencjackich może obejmować problem przemocy w rodzinie (w tym przemocy pomiędzy partnerami, czy pomiędzy rodzicami a dziećmi), a także inne przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece, jak np. przestępstwo niealimentacji, porzucenia małoletniego, ropijania małoletniego.

Literatura:

Babbie E., Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2004

Nowak S., Metodologia badań społecznych, Warszawa 2010

Pilch T., Zasady badań pedagogicznych, najnowsze wydanie

Zieliński J., Metoda pisania pracy naukowej, Warszawa 2012

Ponadto literatura będzie dobierana indywidualnie pod kątem tematyki pracy licencjackiej.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student:

1. Ma wiedzę z zakresu instytucji postępowania

z nieletnimi, w tym środków przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości.

2. Ma wiedzę z zakresu prawnokarnej ochrony rodziny.

3. Potrafi definiować problemy badawcze.

4. Posiada umiejętność gromadzenia właściwej literatury i aktów prawnych, dokonać jej weryfikacji, zagadnień prawnych i społecznych związanych z tematem pracy.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła, uwzględniająca: przygotowanie do zajęć, terminowe składanie poszczególnych części pracy.

Sposób zaliczenia dla danej formy dydaktycznej zajęć w ramach przedmiotu: ukończenie pracy licencjackiej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Kobes
Prowadzący grup: Paweł Kobes
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-e459be735 (2022-11-16)