Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Etyka w badaniach społecznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3502-SUM-EwB Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Etyka w badaniach społecznych
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Seminarium ma na celu zapoznanie uczestniczek i uczestników z podstawowymi problemami etycznymi związanymi z prowadzeniem badań społecznych, z którymi mierzą się wszystkie osoby prowadzące badania społeczne w ramach swojej pracy zawodowej.

Pełny opis:

Seminarium ma na celu zapoznanie uczestniczek i uczestników z podstawowymi problemami etycznymi związanymi z prowadzeniem badań społecznych, z którymi mierzą się wszystkie osoby prowadzące badania społeczne w ramach swojej pracy zawodowej. Poza krótkim wprowadzeniem w ogólną problematykę etyki i etyki zawodowej oraz przykładami problemów etycznych w praktyce badawczej tematyka zajęć obejmuje również przegląd rozwiązań stosowanych w polskich i międzynarodowych kodeksach etycznych w badaniach społecznych. Poruszone zostaną także etyczne konsekwencje politycznych i ekonomicznych aspektów badań społecznych.

Literatura:

Ajdukiewicz, K., 1957, O wolności nauki, Nauka Polska, nr 3.

Babbie E., Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2004.

Christians C.G., Etyka i polityka w badaniach jakościowych, w: Metody badań jakościowych, N.K. Denzin, Y.S. Lincoln, tom 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 217- 218.

Dobre obyczaje w nauce. Zbiór zasad i wytycznych, 1994, Komitet Etyki w Nauce przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.

Etyczne aspekty badań społecznych, 2005, red. Zamiara, K., Człowiek i Społeczeństwo t. XXIV, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

Frankfort-Nachmias Ch.; Nachmias D., 2001, Metody badawcze w naukach społecznych. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Efekty uczenia się:

K_W07 posiada pogłębioną wiedzę na temat wybranych metod i technik badań społecznych, ich ograniczeń, specyfiki i obszarów zastosowania

K_W08 jest świadomy znaczenia refleksyjnego i krytycznego podejścia do wyników badań społecznych, analiz i procedur badawczych

K_W13 jest refleksyjny i krytyczny w interpretacji procesów zachodzących w społeczeństwie polskim i globalnym oraz ich konsekwencji w zakresie postaw i instytucji społecznych

K_U03 potrafi samodzielnie formułować i weryfikować sądy na temat przyczyn wybranych procesów i zjawisk społecznych

K_U04 potrafi posługiwać się kategoriami teoretycznymi oraz metodami badawczymi do opisu i analizy zmian społecznych i kulturowych we współczesnych społeczeństwach oraz ich konsekwencji

K_U09 potrafi wskazać związek przeczytanego tekstu naukowego z problemami życia społecznego i ich badaniem

K_K04 potrafi argumentować stawiane tezy posługując się dowodami naukowymi

K_K06 poszukuje nowych metod i źródeł w celu uzupełnienia swojej wiedzy i doskonalenia umiejętności zawodowych

K_K07 samodzielnie wyznacza kierunki własnego rozwoju i dokształcania się

K_K08 jest świadomy istnienia dylematów etycznych związanych z pracą socjologa

K_K09 jest otwarty na różne perspektywy teoretyczne i metodologiczne badań społecznych

K_K10 bierze odpowiedzialność za projektowane i wykonywane zadania

Metody i kryteria oceniania:

Regularne uczestnictwo w pracach grupy zajęciowej (terminowanie zamieszczanie wypowiedzi oraz rozwiązywanie testów na podstawie lektury tekstów).

Zadanie będą przesyłane z co najmniej siedmiodniowym okresem na wykonanie każdego zadania. Za każde poprawnie i terminowo wykonane zadanie będzie można otrzymać 2 punkty, maksymalnie 14 punktów. Do zaliczenia na ocenę można przystąpić pod warunkiem uzyskania co najmniej 10 punktów. Zaliczenie polega na udzieleniu pisemnej odpowiedzi na 4 krótkie pytania otwarte.

Zaliczenie na ocenę w drugim terminie odbywa się w taki sam sposób, jak w pierwszym terminie.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.