Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Czytanie Kołakowskiego. Marksizm i etyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3700-AL-CKME-QSP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Czytanie Kołakowskiego. Marksizm i etyka
Jednostka: Wydział "Artes Liberales"
Grupy: Przedmioty oferowane przez Kolegium Artes Liberales
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Zaliczenie studiów licencjackich; znajomość języka angielskiego umożliwiająca czytanie tekstów naukowych ze zrozumieniem.

Skrócony opis:

Celem zajęć jest lektura esejów Leszka Kołakowskiego z lat 50., 60. i 70., skupiając się przede wszystkim na okresie rewizjonizmu marksistowskiego przed i po 1956, jak i na próbach budowania oryginalnej postawy etycznej inspirowanej tradycją lewicową. Dyskusja seminaryjna będzie miała na celu wspólne odczytanie przez grupę najważniejszych argumentów i założeń autora, jak i próbę odniesienia przedstawianych przez niego tez do wyzwań współczesnego świata.

Pełny opis:

Leszek Kołakowski (1927-2009) to bez wątpienia jeden z najważniejszych humanistów polskich dwudziestego wieku. Największą sławę na całym świecie przyniosły mu „Główne nurty marksizmu” (1976–1978), efekt trzydziestoletniego zaangażowania, wysiłków na rzecz odnowy, aż wreszcie gorzkiego zaangażowania tradycją marksistowską. W latach 80. i 90. filozofia Kołakowskiego skupiała się przede wszystkim na problematyce religijnej, podejmując dialog zarówno z gigantami myśli chrześcijańskiej, jak i próbując wypracować oryginalne wnioski w obszarze metafizyki. Podstawą dla rozważań Kołakowskiego były zawsze fundamentalne dylematy moralne i pytanie o źródła etycznej normatywności.

Niemniej jednak, Kołakowski jest dzisiaj dużo bardziej znany niż czytany. Dla ekspertów, to przede wszystkim badacz przeszłości, najjaśniejsza gwiazda Warszawskiej Szkoły Historii Idei z lat 60. Dla wielu starszych odbiorców, to swoisty intelektualny „ojciec chrzestny” opozycji demokratycznej i fundamentów liberalno-demokratycznego porządku w Polsce po 1989 roku. Dla najmłodszych, Leszek Kołakowski to niestety najczęściej traktowany z lekkim przymrużeniem „starszy pan z telewizji”, który pod koniec życia promował bardzo konserwatywny światopogląd.

Myśl Leszka Kołakowskiego potrzebuje dzisiaj swoistego „odczarowania” i potraktowania na poważnie argumentów filozoficznych i etycznych, które przedstawiał w swoich pismach. Kołakowski ma nam wciąż bardzo wiele do zaoferowania i może poruszyć zupełnie nowe struny w umysłach dzisiejszych studentów. Problematyka religijna w jego twórczości opierała się głównie na studiach historycznych i wymaga większego przygotowania teologicznego, dlatego odpowiednim tematem zajęć dla studentów drugiego stopnia byłaby przede wszystkim tematyka filozofii marksistowskiej i myśl etyczna. Punktem wyjścia dla zajęć seminaryjnych będzie wspólna lektura najważniejszych esejów filozofa z lat 50.–70., skupiając się przede wszystkim na tekstach z okresu rewizjonizmu marksistowskiego, a potem, po rozczarowaniu oficjalną wersją marksizmu, na próbach budowania oryginalnej postawy etycznej inspirowanej tradycją lewicową. Teksty z drugiej połowy lat 50. i lat 60. stanowią doskonały przykład prób formułowania przez Kołakowskiego oryginalnej myśli (a nie wyciągania uniwersalnych wniosków z badań historycznych) i nawet po kilkudziesięciu latach są inspirujące, pozwalając czytelnikowi odnieść wiele z przemyśleń filozofa do swojego codziennego doświadczenia.

Literatura:

Leszek Kołakowski

Światopogląd i życie codzienne

Pochwała niekonsekwencji (3 tomy)

Kultura i fetysze

Efekty uczenia się:

W ZAKRESIE WIEDZY STUDENT: (K_W01, K_W02, K_W04, K_W10)

- ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę o miejscu i roli nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych w kulturze

- zna i stosuje terminologię nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych

- zna i stosuje metody analizy i interpretacji tekstów naukowych

- rozumie powiązania między działaniami kulturowymi a dynamiką zmian społecznych

W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI STUDENT: (K_U01, K_U03, K_U05)

- potrafi samodzielnie selekcjonować informacje pochodzące z różnych źródeł naukowych, popularnonaukowych, publicystycznych i innych oraz dokonać ich krytycznej oceny

- potrafi samodzielnie opracować (z zachowaniem zasad ochrony własności intelektualnej) i zaprezentować wyniki swojej pracy naukowej i badawczej

- wykorzystuje interdyscyplinarne metody i narzędzia badawczych do analizy zjawisk kultury

W ZAKRESIE KOMPETENCJI STUDENT: (K_K02, K_K03, K_K08)

- jest gotów do dynamicznego rozwoju naukowego w obrębie nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych oraz śledzi nowe metody i paradygmaty badawcze

- ma kompetencje w zakresie wyboru najwłaściwszych środków służących do realizacji samodzielnie podjętych zadań

- świadomie uczestniczy w życiu kulturalnym i społeczeństwie obywatelskim

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia jest:

a. obecność na zajęciach (student ma prawo tylko do dwóch nieobecności w semestrze)

b. dopuszczalna jest większa liczba nieobecności, jeżeli jest to związane z przewlekłą chorobą (usprawiedliwioną zgodnie z regulaminem studiów), lub innymi dobrze uzasadnionymi okolicznościami. zajęciach.

c. przygotowanie do zajęć (znajomość literatury obowiązującej na zajęciach).

d. aktywność na zajęciach (uczestnictwo w dyskusji, sposób argumentacji, przygotowanie co najmniej jednej prezentacji w trakcie semestru)

e. przygotowanie jednej pracy pisemnej (na 3500 słów).

Kryteria oceny prac pisemnych:

- związek wypowiedzi z tematem, umiejętność formułowania problemu,

- umiejętność posługiwania się stylem akademickim,

- samodzielność i wnikliwość interpretacji,

- sposób wykorzystania stanu badań,

- kompozycja (celowość, logika, przejrzystość),

- styl, poprawność językowa, ortografia i interpunkcja,

- objętość (prace krótsze niż 3200 i dłuższe niż 3800 słów nie będą sprawdzane).

- umiejętność sporządzania przypisów i bibliografii.

Metody oceny pracy studenta:

- ocena ciągła (bieżące przygotowanie do seminarium i aktywność)

- praca pisemna pod kątem odpowiedzi na postawiony problem badawczy i akademicki wymiar ujęcia

Zaliczenie na ocenę na podstawie pracy zaliczeniowej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hubert Czyżewski
Prowadzący grup: Hubert Czyżewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-75de05ef3 (2023-09-21)