Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Narodziny sfery politycznej. Klasyczne i współczesne teorie polityki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3700-AL-NSP-QSP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Narodziny sfery politycznej. Klasyczne i współczesne teorie polityki
Jednostka: Wydział "Artes Liberales"
Grupy: Przedmioty do społecznego modułu kształcenia - II stopień Artes Liberales
Przedmioty oferowane przez Kolegium Artes Liberales
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

znajomość języka angielskiego umożliwiająca czytanie tekstów naukowych ze zrozumieniem.

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z najważniejszymi tradycjami myślenia o polityce – agonalną, z dominującym znaczeniem walki; demokratyczną, opartą na pluralizmie i debacie publicznej za pomocą racjonalnych argumentów; oraz biblijną, ujętą w księgach Samuela.

Pełny opis:

Współcześnie myślenie o tym, czym jest polityka wyznaczają dwie perspektywy.

Po pierwsze, możemy rozumieć polityczność jako sferę agonalną, z dominującym znaczeniem walki, współzawodnictwa, agresji przy samodzielnym decydowaniu o jej przebiegu oraz celach. Ta perspektywa została teoretycznie rozwinięta przez dwudziestowiecznych myślicieli jak Carl Schmitt czy Leo Strauss.

Druga perspektywa z jakiej możemy rozumieć sferę polityczną ma charakter demokratyczny. Polityka jest wtedy ściśle związana z pluralizmem, szerokim uczestnictwem w życiu zbiorowym oraz zdolnością przekonywania innych do swoich racji poprzez uczestnictwo w otwartej debacie publicznej za pomocą racjonalnych argumentów. Takie podejście do polityczności było analizowane między innymi przez Hannah Arendt czy Bernarda Cricka. Tradycja demokratyczna sięga korzeniami do teoretycznych rozważań Arystotelesa i jego koncepcji państwa rozumianego jako „polis”.

Osobną kwestią jest samodzielność sfery politycznej wobec religii. W zrozumieniu takiej perspektywy polityczności pomoże nam analiza biblijnych ksiąg Samuela i rozważania o myśli Niccolo Machiavellego.

Literatura:

Carl Schmitt (różne); Leo Strauss (różne); Hannah Arendt (różne); Thomas Mann, Czarodziejska Góra; Isaiah Berlin, (różne); William Shakespeare, Richard III; Machiavelli, Książę; Platon, Państwo; Arystoteles, Polityka; Tukidydes, Wojna Peloponeska; Biblia, Księgi Samuela.

Efekty uczenia się:

K_W01 zna podstawową terminologię nauk humanistycznych i rozumie ich rolę w kulturze.

K_W05 zna podstawowe metody analizy i interpretacji tekstów kultury.

K_W06 zna podstawowe kierunki myśli filozoficznej, społecznej, przyrodniczej.

K_U01 umie selekcjonować oraz dokonać krytycznej oceny informacji pochodzących z różnych źródeł naukowych, popularnonaukowych, publicystycznych i innych.

K_U03 umie sformułować problem badawczy.

K_U04 rozpoznawać i interpretować podstawowe problemy i zjawiska współczesności.

K_U07 przygotować prace pisemne uwzględniające elementarne wymogi stawiane pracom akademickim.

K_U10 umie przygotować wystąpienie ustne uwzględniające potrzeby odbiorców.

K_K01 jest gotów do podejmowania kształcenia przez całe życie.

K_K05 jest gotów do samodzielnego wyznaczania zadań.

K_K08 docenia bogactwo kultury.

K_K09 jest gotów do zrozumienia dziedzictwa kulturowego i różnorodności kulturowej.

K_K10 jest gotów do świadomego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społeczeństwie obywatelskim.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia jest:

a. obecność na zajęciach (student ma prawo do dwóch nieobecności w semestrze)

b. dopuszczalna jest większa liczba nieobecności, jeżeli jest to związane z przewlekłą chorobą (usprawiedliwioną zgodnie z regulaminem studiów), lub innymi dobrze uzasadnionymi okolicznościami. Każda nieobecność ponad 2 dozwolone w semestrze musi być zaliczona notatką z lektur obowiązujących na opuszczonych zajęciach. Dopuszczalne są maksymalnie 4 nieobecności w semestrze.

c. przygotowanie do zajęć (znajomość literatury obowiązującej na zajęciach).

d. aktywność na zajęciach (uczestnictwo w dyskusji, sposób argumentacji)

e. przygotowanie jednej pracy pisemnej na 10000 – 15000 znaków).

Kryteria oceny prac pisemnych:

- związek wypowiedzi z tematem, umiejętność formułowania problemu,

- umiejętność posługiwania się stylem akademickim,

- samodzielność i wnikliwość interpretacji,

- sposób wykorzystania stanu badań,

- kompozycja (celowość, logika, przejrzystość),

- styl, poprawność językowa, ortografia i interpunkcja,

- objętość (prace dłuższe niż 15000 znaków nie będą sprawdzane).

- umiejętność sporządzania przypisów i bibliografii.

Metody oceny pracy studenta:

- ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność)

- praca pisemna pod kątem odpowiedzi na postawiony problem badawczy i akademicki wymiar ujęcia

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Igor Czernecki
Prowadzący grup: Igor Czernecki, Hubert Czyżewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-75de05ef3 (2023-09-21)