Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Robinson Crusoe, czyli śladami człowieka ekonomicznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3700-AL-RCSCE-qDP
Kod Erasmus / ISCED: 14.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Robinson Crusoe, czyli śladami człowieka ekonomicznego
Jednostka: Wydział "Artes Liberales"
Grupy: Przedmioty do wyzwania "Demos i Polis" - 2021 (rok akademicki 2021/22)
Przedmioty oferowane przez Kolegium Artes Liberales
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie tekstów naukowych ze zrozumieniem (przynajmniej B2)

Skrócony opis:

Wydany po raz pierwszy 300 lat temu Robinson Crusoe stał się żelazną częścią kanonu literatury europejskiej. Został przetłumaczony na dziesiątki języków, doczekał się setek książkowych przeróbek i filmowych adaptacji, a liczbę wydań na całym świecie liczy się w tysiącach. Potężny jest także dorobek naukowy badający fenomen popularności i oddziaływanie powieści Daniela Defoe. Stosunkowo rzadko jednak widziano w Robinsonie prototyp człowieka ekonomicznego stanowiącego emblematyczną figurę rodzącego się kapitalizmu. Zajęcia skupią się właśnie na tym aspekcie.

Pełny opis:

Wydany po raz pierwszy 300 lat temu Robinson Crusoe stał się żelazną częścią kanonu literatury europejskiej. Został przetłumaczony na dziesiątki języków, doczekał się setek książkowych przeróbek i filmowych adaptacji, a liczbę wydań na całym świecie liczy się w tysiącach. Potężny jest także dorobek naukowy badający fenomen popularności i oddziaływanie powieści Daniela Defoe. Stosunkowo rzadko jednak widziano w Robinsonie prototyp człowieka ekonomicznego stanowiącego emblematyczną figurę rodzącego się kapitalizmu. Zajęcia skupią się właśnie na tym aspekcie.

Na pierwszym etapie będą się zasadzać na głębokiej lekturze Robinsona Crusoe z położeniem nacisku na wątki ekonomiczne obecne w powieści: pieniądze, własność, handel niewolnikami, piractwo, ekspansję europejską w XVII i XVIII w., zaradność i przedsiębiorczość Robinsona. Druga część zajęć poświęcona będzie omówieniu inspiracji, którymi kierował się Defoe; słynnych komentarzy i interpretacji powieści; jej wpływu na myśl ekonomiczną, a także wybranych adaptacji wątku rozbitka. Te ostatnie pokazują, że motyw Robinsona i jego działania ekonomiczne rozpalają również umysły współczesnych.

Kurs łączyć będzie w sobie perspektywy antropologii kultury, historii, literaturoznawstwa i filozofii ekonomicznej.

Literatura:

Anthony R., Pirates in the Age of Sail, New York 2007.

Buck-Morss S., Hegel, Haiti i historia uniwersalna, Warszawa 2014.

Dampier W., A New Voyage round the World, [first edition London 1697]

Defoe D. Przypadki Robinsona Kruzoe, przeł. J. Birkenmajer, Wroclaw 2002.

Defoe D., Robinson Crusoe, edited with an introduction by T. Keymer, Oxford 2007.

Equiano O., The interesting narrative and other writings, New York 2003.

Grapard U., Robinson Crusoe: The quintessential economic man?, Feminist Economics, 1:1 (1995), pp. 33-52.

Hollis M., Nell E., Rational Economic Man: A Philosophical Critique of Neo-Classical Economics, New York 1975.

Kramnick I. (ed.), The Portable Enlightement Reader, New York 2016.

Mandeville B., Bajka o pszczołach, Warszawa 1957.

Marks K., Kapitał, cz. 1, Warszawa 1951.

Marsjanin, reż. R. Scott, 2015.

Montaigne M., Próby, Warszawa 2002.

Pivetti, The King of Mars: The Martian's Scientific Empire and Robinson Crusoe, in: The Cinematic Eighteenth Century: History, Culture, and Adaptation, S. Swaminathan and S. Thomas (eds.), New York 2017, pp. 118-138.

Rogers W., A Voyage to the South Sea, and around the World [first edition London 1712].

Smith A., Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, Warszawa 1954.

Watt I., Myths of modern individualism: Faust, Don Quixote, Don Juan, Robinson Crusoe, Cambridge 1996.

Wolf E., Europa i ludy bez historii, Kraków 2009.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy absolwent:

 Zna podstawową terminologię nauk społecznych i rozumie ich rolę kulturze (K_W02)

 Rozumie zależności pomiędzy poszczególnymi dyscyplinami w zakresie nauk humanistycznych, społecznych, przyrodniczych (K_W04)

 Zna podstawowe metody analizy i interpretacji tekstów kultury (K_W05)

W zakresie umiejętności absolwent potrafi:

 selekcjonować oraz dokonać krytycznej oceny informacji pochodzących z różnych źródeł naukowych, popularnonaukowych, publicystycznych i innych (K_U01)

 dokonywać analizy dzieł sztuki oraz tekstów naukowych i materiałów źródłowych za pomocą odpowiednich narzędzi badawczych (K_U02) prezentować wyniki indywidualnej i zespołowej pracy akademickiej we właściwej formie (K_U06 i K_U10)

 rozpoznawać i interpretować podstawowe problemy i zjawiska współczesności (K_U04)

W zakresie kompetencji społecznych absolwent:

 jest gotów do podejmowania kształcenia przez całe życie (K_K01)

 jest gotów do podejmowania pracy zespołowej (K_K02)

 przestrzega zasady tolerancji i ma poszanowanie dla różnic kulturowych (K_K07)

 docenia bogactwo kultury (K_K08)

 jest gotów do zrozumienia dziedzictwa kulturowego i różnorodności kulturowej (K_K09)

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składają się:

- przygotowanie i aktywne uczestnictwo w zajęciach

- 10 wejściówek z lektur zadanych na poszczególne spotkania. Studenci będą znali wcześniej pytania, które pojawią się na wejściówkach

- 10-15 minutowa prezentacja wygłoszona na zajęciach na temat zaproponowany przez prowadzącego przedstawiający wybraną adaptację wątku rozbitka

Studenci mają prawo do dwóch nieusprawiedliwionych nieobecności. Trzecią i czwartą nieobecność mogą poprawić w uzgodnieniu z prowadzącym. Pięć i więcej nieobecności powoduje niezaliczenia zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 45 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Wielecki
Prowadzący grup: Kamil Wielecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-2a4334331 (2022-08-26)