Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3700-AL-SEMM2 Kod Erasmus / ISCED: 08.0 / (0220) Nauki humanistyczne
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Wydział "Artes Liberales"
Grupy: Przedmioty oferowane przez Kolegium Artes Liberales
Seminaria i przedmioty obowiązkowe dla II stopnia Artes Liberales
Punkty ECTS i inne: 7.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Znajomość języka angielskiego umożliwiająca czytanie tekstów

naukowych ze zrozumieniem.

Zainteresowanie naukami humanistycznymi oraz społecznymi.

Zajęcia mają charakter obowiązkowy.

Skrócony opis:

Seminarium wspomaga pisanie interdyscyplinarnych prac magisterskich w obrębie specjalności: Dzieło sztuki w kulturze (dominacja obszaru nauk humanistycznych), Ideowe i materialne aspekty życia społecznego (dominacja obszaru nauk społecznych), Różnorodność biologiczna i kulturowa (obszary nauk humanistycznych i przyrodniczych). Między Wschodem a Zachodem.

Seminarium kształtuje postawę szacunku wobec różnych wyborów metodologicznych, powiązaną z umiejętnością świadomego dokonywania ich oceny, postawę rzetelności badawczej, umiejętność uargumentowanej oceny ustaleń własnych i innych badaczy oraz umiejętność podejmowania rzeczowej dyskusji w gronie dyskutantów reprezentujących różne tradycje badawcze.

Pełny opis:

Zajęcia będą poświęcone przede wszystkim przygotowaniu studentów do napisania oraz obrony pracy magisterskiej. W ramach pracy na seminarium będziemy wspólnie czytali klasyczne teksty pozwalające na zdobycie warsztatu badawczego, pisarskiego oraz retorycznego. Równolegle studenci będą zobowiązani do wyboru problematyki własnych zainteresowań badawczych. Następnie będą rozwijali umiejętności formułowania problemów badawczych oraz stawiania trafnych pytań badawczych w odniesieniu do zajmującej ich problematyki. Zajęcia będą podzielone na trzy bloki. W pierwszym będziemy czytali oraz interpretowali teksty rozwijające zainteresowania studentów. W drugim skoncentrujemy się na problemie stawiania pytań badawczych, szukania tez badawczych organizujących całość wywodu. W trzeciej studenci będą zachęcani do przedstawienia fragmentów a następnie całości własnych prac magisterskich oraz obrony zawartych w nich tez przed szerszym audytorium. Na tym etapie będą również formułowali pisemne recenzje prac koleżanek i kolegów. Z założenia seminarium wspomaga studentów piszących pracę magisterską, zarówno w sprawach teoretycznych, jak i praktycznych. Ma również przygotować zainteresowanych do przyszłej pracy naukowej.

Literatura:

Spis lektur zostanie podany na pierwszych zajęciach oraz będzie sukcesywnie uzupełniany na podstawie problematyki zajmującej studentów.

Efekty uczenia się:

Po ukończonym seminarium student przede wszystkim:

- potrafi określić i uzasadnić swoje zainteresowania naukowe,

- potrafi przełożyć własne zainteresowania na problem badawczy,

- posiada umiejętność sformułowania trafnych pytań badawczych odnoszących się do interesującej go problematyki,

- potrafi stawiać hipotezy oraz uzasadniać tezy organizujące całość wywodu,

- umie zaplanować koncepcję i strukturę rozprawy naukowej,

- jest otwarty na różne perspektywy teoretyczne i metodologiczne badań społecznych i humanistycznych,

- potrafi łączyć w udany sposób różne perspektywy metodologiczne, tradycje badawcze,

- cechuje się interdyscyplinarnym podejściem do badań naukowych,

- potrafi krytycznie i refleksyjnie ustosunkować się do własnej pracy,

- w sposób umiejętny krytycznie i merytorycznie komentuje prace innych oraz zaproponowane lektury,

- potrafi przygotować i zaprezentować ustną wypowiedź na temat własnej pracy,

- umiejętnie i trafnie argumentuje w dyskusji naukowej,

- zna i stosuje standardy etyczne w pisaniu pracy dyplomowej,

- zna różne sposoby cytowania, które z zachowaniem reguł sztuki stosuje w pracy magisterskiej,

- potrafi organizować własny materiał badawczy oraz orientuje się w istniejącym stanie wiedzy,

- przedkłada do obrony skończoną pracę magisterską.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia seminarium jest:

a. obecność na zajęciach (student ma prawo tylko do dwóch nieobecności w semestrze)

b. przygotowanie do zajęć (znajomość literatury obowiązującej na zajęciach).

c. aktywność na zajęciach,

d. przygotowanie cząstkowych zadań związanych z pisaniem pracy magisterskiej. W tym m.in. - sformułowanie problematyki tematu pracy, - sformułowanie pytań badawczych, hipotez,

- umiejętność gromadzenia materiału badawczego, wykorzystanie stanu badań,

- przygotowanie listy lektur, sporządzanie bibliografii, przypisów,

- przygotowanie kolejnych rozdziałów pracy i całości pracy,

- właściwa kompozycja pracy,

e. dyskusja wokół własnego projektu oraz projektu innych studentów.

d. 2 recenzje: fragmentu i całości pracy koleżanki/kolegi.

Warunkiem zaliczenia seminarium jest złożenie pracy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 60 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Axer, Adam Cichoń
Prowadzący grup: Jerzy Axer, Zbigniew Kloch, Piotr Kulas, Szymon Wróbel, Tomasz Zarycki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.