Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Recepcja antyku w kulturze literackiej Europy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3700-CS1-2-RAKLE
Kod Erasmus / ISCED: 08.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0220) Nauki humanistyczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Recepcja antyku w kulturze literackiej Europy
Jednostka: Wydział "Artes Liberales"
Grupy: Przedmioty dla II roku programu kulturoznawstwo - cywilizacja śródziemnomorska (od 2019/20)
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z formami obecności dziedzictwa antycznego w literaturze Europy oraz wykształcenie umiejętności ich analizowania i interpretowania.

Znajomość europejskiej recepcji dziedzictwa kultury greckiej jest niezbędnym elementem studiów śródziemnomorskich.

Pełny opis:

Zakres tematów omawianych na poszczególnych zajęciach znajduje się części opisowej w aktualnym cyklu dydaktycznym:

Literatura:

Literatura znajduje się części opisowej w aktualnym cyklu dydaktycznym:

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

– umie przedstawić przebieg, przyczyny i następstwa najważniejszych procesów recepcji kultury antycznej (na podstawie wiedzy uzyskanej na wykładzie, lektury tekstów z listy opracowań obowiązkowych oraz wybranych uzupełniających); K_W01, K_W07, K_W13, K_W14, K_U06, K_U11, K_K02, K_K05

– analizuje i interpretuje zjawiska recepcji kultury antycznej na przykładzie zarówno wybranych przez siebie, jak i analizowanych w trakcie wykładu utworów literackich jak i innych świadectw kultury, np. dzieł sztuki, architektury, filozofii itd. (na podstawie wiedzy uzyskanej na wykładzie, lektury tekstów z listy opracowań obowiązkowych oraz wybranych uzupełniających), przy czym:

a) w analizie rozpoznaje cechy, które świadczą o swoistości zjawiska w obrębie procesu recepcji kultury antycznej; b) w interpretacji odczytuje sensy symboliczne zjawiska zgodnie z tradycją symboliczną kultury europejskiej;

c) wskazuje na przykładzie interpretowanego zjawiska ciągłość lub odmienność kultury średniowiecza i kultury dzisiejszej;

d) dokonuje uargumentowanej oceny zjawiska.

K_W06, K_W09, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U07, K_U08, K_U13, K_U01, K_U03, K_U04, , K_U06, K_U07, K_U08, K_U11, K_U13

Odniesienie do kierunkowych efektów uczenia się

Wiedza: absolwent zna i rozumie

K_W01, K_W06, K_W07, K_W09, K_W13, K_ W14

-rodzaje oraz specyfikę przedmiotowej i metodologicznej dyscyplin, które dotyczą studiów nad kulturą;

-powiązania między dyscyplinami humanistycznymi oraz specyficzne zależności między poszczególnymi dyscyplinami, które dotyczą studiów nad kulturą; nabył podstawy podejścia interdyscyplinarnego w studiach kulturoznawczych;

- zagadnienia dotyczące recepcji antyku;

- najważniejszych twórców kultury europejskiej

- podstawowe metody interpretacji tekstu literackiego i tekstualnego źródła historycznego

- podstawowe metody interpretacji dzieła sztuki wizualnej, w tym analizy ikonograficznej i stylistycznej

Umiejętności: absolwent potrafi

K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U11, K_U13

-wyszukiwać oraz interpretować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł, w tym źródeł łacińskich i nowołacińskich, tekstów literackich i historycznych, źródeł antropologicznych;

- interpretować tekst literacki nawiązujący do dziedzictwa antyku,

- opracować i przedstawić recepcję dzieła kultury antycznej w epokach późniejszych

- interpretować dzieło sztuki wizualnej, także w kontekście innych źródeł z danej epoki;

- zdobyć umiejętności badawcze pozwalające na formułowanie i rozwiązywanie problemów badawczych w zakresie kulturoznawstwa; potrafi w tym celu przeprowadzić podstawowe analizy z wykorzystywaniem interdyscyplinarnych metod i narzędzi badawczych

-zastosować w rozwiązywaniu problemów i opracowywaniu tematów badawczych podstawowe ujęcia teoretyczne i paradygmaty właściwe wiedzy o kulturze, w tym antropologii kulturowej, filologii, historii i semiotyce kultury;

- uczestniczyć w dyskusji na tematy kulturoznawcze, w tym przedstawiać logiczną argumentację i wyciągać krytyczne wnioski;

- zaprezentować wyniki samodzielnej analizy prostego problemu badawczego w formie pisemnej i ustnej;

- samodzielnie wyodrębnić podstawowe tezy wysłuchanej prezentacji / przeczytanego tekstu w języku polskim oraz w wybranym języku Śródziemnomorza;

- przygotować prezentację pisemną oraz ustną z uwzględnieniem różnych potrzeb potencjalnych odbiorów, posługując się podstawowymi narzędziami cyfrowymi oraz przydatnymi do tych celów zasobami Internetu.

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do

K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07, K_K08, K_K10

- uświadomienia sobie dynamicznego rozwoju kultury i pojawiania się nowych metod i paradygmatów badawczych;

- pracy w grupie zarówno jako jej moderator, jak i wykonawca powierzonego zadania;

- realizowania planu pracy własnej, będącej wkładem w dane zajęcia, zgodnie z wytycznymi prowadzącego;

- uświadomienia sobie znaczenia dziedzictwa antyku w kulturze Europy

- zrozumienia zasady tolerancji i różnic kulturowych

- zrozumienia wagi zachowania bogactwa, integralności oraz świadomości dziedzictwa kulturowego Europy, w tym poszczególnych tradycji Śródziemnomorza

- zrozumienia podstawowych wyzwań związane z badaniem kultury i relacji międzycywilizacyjnych

- aktywnego uczestnictwa w dyskusji w języku polskim oraz wybranym języku Śródziemnomorza, szanując poglądy partnerów

Metody i kryteria oceniania:

Sposób zaliczenia:

Egzamin/ Test/ Praca pisemna

Ocena zarówno rzetelności i staranności w przygotowaniu własnych prac, jak i samodzielności myślenia studenta.

Sposób zaliczenia: ocena na podstawie

– aktywnego udziału w zajęciach;

- przygotowania dwóch prezentacji lub referatów ustnych w ciągu całego roku;

- końcowego sprawdzian pisemnego.

Sposób realizacji przedmiotu:

Prezentacja, analiza i interpretacja tekstu, koreferat, dyskusja. Wizyty w teatrze i w muzeum. Elementy wykładu.

Dopuszczalne dwie nieobecności, zaliczenie indywidualne.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 60 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Kalinowska
Prowadzący grup: Milena Chilińska, Maria Kalinowska, Katarzyna Sadkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)