Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia sztuki XIX wieku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3700-CS1-3-HSXIX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia sztuki XIX wieku
Jednostka: Wydział "Artes Liberales"
Grupy: Przedmioty dla III roku programu kulturoznawstwo - cywilizacja śródziemnomorska (od 2019/20)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Ogólna znajomość historii i kultury XIX wieku

Skrócony opis:

Prezentacja głównych procesów historyczno-kulturowych oraz dominujących motywów sztuki XIX wieku

Pełny opis:

Sztuka XIX wieku zostaje przedstawiona poprzez prezentację głównych procesów historyczno-kulturowych oraz dominujących motywów sztuki XIX wieku:

Rewolucja,

„Gdy rozum śpi”,

Natura,

Historia,

Rzeczywistość,

Współczesność,

Prymitywizm, egzotyzm,

Symbolizm, dekadentyzm,

Ku niewidzialnemu.

Zajęcia odbywają się w następujących cyklach: każdorazowo po 3 wykładach ma miejsce konwersatorium, na którym swoje krótkie prezentacje przedstawiają studenci. Tematy prezentacji są dowolne, nie mogą być powtórką materiału wykładowego, muszą mieścić się w chronologicznych ramach danego cyklu

Literatura:

Ze względu na brak zgodnych z aktualnym stanem wiedzy opracowań syntetycznych o charakterze podręcznikowym, literatura szczegółowa podawana jest studentom przygotowującym prezentacje, stosownie do wybranego przez nich tematu. Literatura jest także podawana w ramach dyskusji konwersatoryjnych, w odpowiedzi na zainteresowania i potrzeby studentów.

Po każdym wykładzie studenci otrzymują prezentację.

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu przedmiotu Studentka/Student:

Zna i rozumie najważniejsze tendencje w plastyce i architekturze XIX wieku oraz charakteryzuje ich filozoficzne i społeczne podłoże K_W14, K_W19

Potrafi określić autorów, czas i środowisko powstania najbardziej reprezentatywnych dzieł sztuki XIX wieku; na tej podstawie potrafi rozpoznać inne dzieła sztuki tego okresu. Wyniki swojej pracy potrafi zaprezentować w formie pisemnej lub ustnej prezentacji posługując się nowoczesnymi narzędziami cyfrowymi K_U04, K_U05, K_U08, K_U13

Jest gotów dostrzec w sztuce i kulturze współczesnej kontynuację i transformację form i idei sztuki XIX stulecia. K_K05, K_K08,

Odniesienie do kierunkowych efektów uczenia się:

Student zna i rozumie:

K_W14 podstawowe metody interpretacji dzieła sztuki wizualnej, w tym analizy ikonograficznej i stylistyczne

K_W17 znaczenia kompleksowej natury języka w badaniach filologicznych i kulturoznawczych, zapoznał się z założeniami semiotyki języka i kultury

K_W19 zależności między rozwojem kultury a przemianami społecznymi

potrafi

K_U04 zaplanować i zorganizować pracę grupową ( określenie celów, etapów, ról, dobór metod). Potrafi wziąć udział w pracy zespołowej w różnych rolach.

K_U05 zaplanować i realizować proces własnego rozwoju i uczenia się oraz ukierunkowywać proces uczenia się innych poprzez planowanie pracy zespołowej.

K_U07 uczestniczyć w dyskusji na tematy kulturoznawcze, w tym przedstawiać logiczną argumentację i wyciągać krytyczne wnioski

K_U08 zaprezentować wyniki samodzielnej analizy prostego problemu badawczego w formie pisemnej i ustnej

K_U13 przygotować prezentację pisemną oraz ustną z uwzględnieniem różnych potrzeb potencjalnych odbiorów, posługując się podstawowymi narzędziami cyfrowymi oraz przydatnymi do tych celów zasobami Internetu.

jest gotów do

K_K02 zrozumienia odpowiedzialności za zachowanie i rozwijanie kultury, inicjuje działania uwzględniające potrzeby środowiska społecznego w sposób kreatywny.

K_K03 poznania etosu akademickiego i stosuje go w rozwijaniu własnego dorobku naukowego.

K_K04 świadomego uczestniczenia w życiu kulturalnym i korzystania z jego różnych form.

K_K05 uczestniczenia w dyskusji: szanuje poglądy partnerów i używa argumentów merytorycznych; rozumie zasady tolerancji i różnic kulturowych.

K_K08 zrozumienia wagi zachowania bogactwa, integralności oraz świadomości dziedzictwa kulturowego Europy, w tym poszczególnych tradycji Śródziemnomorza

K_K10 aktywnego uczestnictwa w dyskusji w języku polskim oraz wybranym języku Śródziemnomorza, szanując poglądy partnerów

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia zaliczane i oceniane są na podstawie prezentacji przedstawianych podczas zajęć konwersatoryjnych.

Oceniana jest inwencja w wyborze tematu, znalezienie i wykorzystanie właściwej literatury przedmiotu, wizualna forma prezentacji

Dopuszczalne 3 nieobecności. Zaliczenie na podstawie dodatkowej pracy pisemnej o temacie uzgodnionym w prowadzącą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Poprzęcka
Prowadzący grup: Maria Poprzęcka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Wróblewska
Prowadzący grup: Magdalena Wróblewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)