Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Sztuka nowoczesna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3700-CS1-3-SN
Kod Erasmus / ISCED: 03.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Sztuka nowoczesna
Jednostka: Wydział "Artes Liberales"
Grupy: Przedmioty dla III roku programu kulturoznawstwo - cywilizacja śródziemnomorska (od 2019/20)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Założeniem zajęć jest wprowadzenie studentów w główne tendencje i zjawiska artystyczne XX i pierwszych dekad XXI w. Przed rozpoczęciem nauki przedmiotu student powinien posiadać podstawową znajomość najważniejszych wydarzeń historycznych omawianego czasu.

Skrócony opis:

Zarys dziejów sztuki europejskiej i amerykańskiej XX i początku XXI wieku. Celem zajęć jest przedstawienie wybranych zagadnień kultury artystycznej tego czasu w kontekście politycznym i ideologicznym.

Pełny opis:

Celem wykładu jest wprowadzenie studentów w zagadnienia sztuki współczesnej w możliwie szerokim kontekście politycznym, społecznym i kulturowym. Wobec gwałtowanie i radykalnie zmieniającego się zakresu pojęcia „sztuka” omawiane są zjawiska dialektyki transgresji i trwania tradycji, pojawienie się „nowych mediów” (performans, video, instalacja multimedialna, techniki cyfrowe), zagadnienia sztuki zaangażowanej politycznie i społecznie, kwestie feminizmu i gender, problematyka ciała, zagadnienia postkolonialne. Przedstawione będą również współczesne instytucje i mechanizmy świata sztuki (muzea, galerie, rynek sztuki, wielkie imprezy i targi międzynarodowe)

Dla wykładu przyjęty jest porządek ściśle chronologiczny. Kolejno prezentowane są zjawiska artystyczne uznane za najważniejsze dla dekad: 1900-1910, 1910-1920 etc, do ostatniej dekady 2010-2020. Na wstępie każdego wykładu zarysowany jest kontekst historyczny, polityczny i ideologiczny istotny dla danego dziesięciolecia

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu Studentka/Student

Zna i rozumie zróżnicowaną tematyką sztuki współczesnej oraz charakterystykę jej filozoficznego i społecznego podłoża K_W05

Potrafi dokonać krytycznej analizy dzieła sztuki, rozpoznawać i wartościować zjawiska artystyczne a także samodzielnie zaprezentować wyniki swoich badań w formie ustnej lub pisemnej posługując się nowoczesnymi narzędziami cyfrowymi K_U04, K_U05, K_U08, K_U13, K_K10, K_K08

Ma świadomość dynamicznego rozwoju kultury, pojawiania się nowych metod badawczych i konieczności ciągłej aktualizacji stanu wiedzy; K_K03, K_K04

Jest gotów do uczestniczenia w życiu kulturalnym, bierze udział w dyskusjach na tematy związane z kulturą i sztuką nowoczesną K_K04, K_K05 K_K10

Odniesienie do efektów uczenia się programu studiów:

zna i rozumie:

KW_05 główne zjawiska życia kulturalnego oraz zasady funkcjonowania instytucji kultury w Polsce i wybranym regionie, ze szczególnym uwzględnieniem własności intelektualnej.

potrafi

K_U04 zaplanować i zorganizować pracę grupową ( określenie celów, etapów, ról, dobór metod). Potrafi wziąć udział w pracy zespołowej w różnych rolach.

K_U05 zaplanować i realizować proces własnego rozwoju i uczenia się oraz ukierunkowywać proces uczenia się innych poprzez planowanie pracy zespołowej.

K_U07 uczestniczyć w dyskusji na tematy kulturoznawcze, w tym przedstawiać logiczną argumentację i wyciągać krytyczne wnioski

K_U08 zaprezentować wyniki samodzielnej analizy prostego problemu badawczego w formie pisemnej i ustnej

K_U13 przygotować prezentację pisemną oraz ustną z uwzględnieniem różnych potrzeb potencjalnych odbiorów, posługując się podstawowymi narzędziami cyfrowymi oraz przydatnymi do tych celów zasobami Internetu.

jest gotów do

K_K02 zrozumienia odpowiedzialności za zachowanie i rozwijanie kultury, inicjuje działania uwzględniające potrzeby środowiska społecznego w sposób kreatywny.

K_K03 poznania etosu akademickiego i stosuje go w rozwijaniu własnego dorobku naukowego.

K_K04 świadomego uczestniczenia w życiu kulturalnym i korzystania z jego różnych form.

K_K05 uczestniczenia w dyskusji: szanuje poglądy partnerów i używa argumentów merytorycznych; rozumie zasady tolerancji i różnic kulturowych.

K_K08 zrozumienia wagi zachowania bogactwa, integralności oraz świadomości dziedzictwa kulturowego Europy, w tym poszczególnych tradycji Śródziemnomorza

K_K10 aktywnego uczestnictwa w dyskusji w języku polskim oraz wybranym języku Śródziemnomorza, szanując poglądy partnerów

Metody i kryteria oceniania:

Praca pisemna na zakończenie semestru, na dowolnie wybrany temat, skonsultowany z prowadzącą.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Poprzęcka
Prowadzący grup: Maria Poprzęcka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)