Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Sztuka nowoczesna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3700-CS1-3-SN Kod Erasmus / ISCED: 03.6 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Sztuka nowoczesna
Jednostka: Wydział "Artes Liberales"
Grupy: Przedmioty dla III roku Kulturoznawstwo - cywilizacja śródziemnomorska (2019/20)
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Podstawowa znajomość historii polskiej i powszechnej XX-XXI wieku.

Skrócony opis:

Zarys dziejów sztuki europejskiej i amerykańskiej XX i pocz. XXI wieku. Celem zajęć jest przedstawienie wybranych zagadnień kultury artystycznej tego czasu na tle współczesnych tendencji w humanistyce.

Pełny opis:

Chronologiczna prezentacja rozwoju sztuki (kolejne dekady) od 1990 do 2020 r. przedstawiona w szerokim kontekście polityczno-kulturowym

Efekty uczenia się:

K_ W05,

K_U04, K_U05, K_U07, K_U08, K_U13,

K_K02,K_K03, K_K04, K_K05, K_K08, K_K10,

Wiedza: absolwent zna i rozumie

- teorie i metodologie dyscyplin, które zajmują się studiami nad kulturą

Umiejętności: absolwent potrafi

-interpretować dzieło sztuki wizualnej, także w kontekście innych źródeł z danej epoki

- zdobyć umiejętności badawcze pozwalające na formułowanie i rozwiązywanie problemów badawczych w zakresie kulturoznawstwa; potrafi w tym celu przeprowadzić podstawowe analizy z wykorzystywaniem interdyscyplinarnych metod i narzędzi badawczych

- uczestniczyć w dyskusji na tematy kulturoznawcze, w tym przedstawiać logiczną argumentację i wyciągać krytyczne wnioski

- zaprezentować wyniki samodzielnej analizy prostego problemu badawczego w formie pisemnej i ustnej

- przygotować prezentację pisemną oraz ustną z uwzględnieniem różnych potrzeb potencjalnych odbiorów, posługując się podstawowymi narzędziami cyfrowymi oraz przydatnymi do tych celów zasobami Internetu.

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do

- uświadomienia sobie dynamicznego rozwoju kultury i pojawiania się nowych metod i paradygmatów badawczych

- pracy w grupie zarówno jako jej moderator, jak i wykonawca powierzonego zadania

- realizowania planu pracy własnej, będącej wkładem w dane zajęcia, zgodnie z wytycznymi prowadzącego

-

Metody i kryteria oceniania:

Praca pisemna na zakończenie semestru, na dowolnie wybrany temat, skonsultowany z prowadzącą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Poprzęcka
Prowadzący grup: Maria Poprzęcka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.