Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Literatura polska w kontekstach kulturowych od romantyzmu do współczesności.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3700-SD-SEMD1
Kod Erasmus / ISCED: 08.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Literatura polska w kontekstach kulturowych od romantyzmu do współczesności.
Jednostka: Wydział "Artes Liberales"
Grupy: Przedmioty oferowane doktorantom W "AL" UW
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiotem proseminarium jest literatura polska, ze szczególnym uwzględnieniem romantyzmu polskiego rozpatrywanego w szerokim kontekście interdyscyplinarnym oraz komparatystycznym. Literatura romantyzmu polskiego, zwłaszcza wielkiego romantyzmu (Mickiewicz, Słowacki, Norwid), analizowana będzie w szerokich kontekstach: historii politycznej, historii idei, historii sztuki, filmoznawstwa, teatrologii i in. Część seminariów prowadzić będa dwie osoby: prof. M. Kalinowska oraz zaproszony do współprowadzenia wybitny specjalista z danej, wymienionej wyżej - dziedziny. Seminarium, silnie zdialogizowane, pozwoli uczestnikom na zapoznanie się z romantyzmem, jego współczesną recepcją oraz metodologią badań nad romantyczną literaturą oraz jej interdyscyplinarnymi kontekstami.

Pełny opis:

Szczególny nacisk zostanie położony na współczesne znaczenie dziedzictwa romantycznego oraz na współczesną reinterpretację romantyzmu w teatrze, literaturze i filmie.

Przykładowe zagadnienia ogólne, które staną się przedmiotem seminarium i rozpatrywane będą na konkretnych przykładach:

1. romantyzm i polityka; współczesne spory o romantyzm (estetyczne, polityczne, ideologiczne);

2. Litwa, Białoruś i Ukraina w romantyzmie polskim – współczesna perspektywa polska, litewska, białoruska, ukraińska;

3. toposy kultury europejskiej w romantycznej recepcji (np. toposy i motywy związane z idyllą, Arkadią, sielanką);

4. malarska, teatralna, filmowa recepcja wątków literackich romantyzmu;

5. powroty do romantyzmu w najnowszej fikcji literackiej, w teatrze i filmie współczesnym;

6. niezwykłe losy mniej znanych romantyków;

7. źródła i dokumenty do badań nad romantyzmem (m.in. praca nad rękopisami);

8. współczesne tendencje w badaniach nad romantyzmem;

9. podróż grecka w kulturze polskiej;

10. recepcja antyku greckiego w literaturze polskiej.

Poszczególne zagadnienia będą realizowane podczas kilku zajęć, a dokładny program zajęć zostanie ustalony wspólnie z uczestnikami seminarium.

Literatura:

M. Zdziechowski, Pessymizm, romantyzm a podstawy chrześcijaństwa, t.1 i 2, Kraków 1915.

A. Witkowska, Wielkie stulecie Polaków, Warszawa 1987.

M. Piwińska, Legenda romantyczna i szydercy, Warszawa 1973.

M. Janion, M. Żmigrodzka, Romantyzm i historia (dwa wydania).

M. Żmigrodzka, Przez wieki idąca powieść. Wybór pism o literaturze XIX i XX wieku, oprac. M. Kalinowska i E. Kiślak, Warszawa 2002.

M. Janion, Wampir: biografia symboliczna, Gdańsk 2008.

M. Janion, Gorączka romantyczna (dwa wydania).

M. Janion, M. Żmigrodzka, Romantyzm i egzystencja. Fragmenty niedokończonego dzieła, Gdańsk 2005.

Z. Stefanowska, Mapa romantyzmu polskiego. Pisma z lat 1964-2007, Warszawa 2014.

A. Bielik-Robson, Romantyzm. Niedokończony projekt. Eseje, Kraków 2008.

Romantyzm i nowoczesność, red. M. Kuziak, Kraków 2009.

Romantyzm w lustrze postmodernizmu (i odwrotnie), pod red. W. Hamerskiego, M. Kuziaka, S. Rzepczyńskiego, Warszawa 2014.

Słowacki teatralny, pod red. K. Kurka, Poznań 2006.

Tradycja romantyczna w teatrze polskim, pod red. D. Kosińskiego, Kraków 2007.

L. Kolankiewicz, Dziady – teatr święta zmarłych, Gdańsk 1999.

Teoretycy, artyści i krytycy o sztuce: 1700-1870, oprac. E. Grabska i M. Poprzęcka, Warszawa 1989.

J. Starzyński, O romantycznej syntezie sztuk: Delacroix, Chopin, Baudelaire, Warszawa 1965.

W. Okoń, Alegorie narodowe. Studia z dziejów sztuki polskiej XIX wieku, Wrocław 1992.

Ikonografia romantyczna, pod red. M. Poprzęckiej, Warszawa 1977.

D. Kudelska, Słowacki i sztuki plastyczne, Lublin 1997.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć student:

K_W15 ma podstawową wiedzę na temat współczesnego życia kulturalnego w Polsce i Europie;

K_U01 potrafi selekcjonować oraz interpretować informacje pochodzące z różnych źródeł tekstowych, ikonograficznych, elektronicznych;

K_U02 potrafi dokonywać analizy tekstów artystycznych, filozoficznych i socjologicznych za pomocą odpowiednich narzędzi badawczych oraz prezentować wyniki swych prac

K_U06 potrafi zastosować uzyskaną wiedzę teoretyczną w działaniach kulturowych o charakterze społecznym;

K_K09 czynnie uczestniczy w życiu kulturalnym i społecznym, wyzyskując wszelkie formy medialne, artystyczne i naukowe.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena na podstawie:

1/ bieżącego przygotowania do zajęć i aktywności;

2/ przewiduje się możliwość przeprowadzenia kolokwium zaliczającego z problematyki zajęć.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium doktoranckie, 60 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Kalinowska
Prowadzący grup: Maria Kalinowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium doktoranckie - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)