Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ewolucja biologiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3700-WYK3-AL Kod Erasmus / ISCED: 13.0 / (0512) Biochemia
Nazwa przedmiotu: Ewolucja biologiczna
Jednostka: Wydział "Artes Liberales"
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Biologia na poziomie licealnym – poziom podstawowy.

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zaznajomienie studentów nie specjalizujących się w dziedzinie nauk biologicznych z teorią ewolucji i historią życia na Ziemi. Poruszane też będą zaganienia związane z odbiorem społecznym teorii ewolucji i jej krytyką.

Pełny opis:

Wykład ma za zadanie przedstawić podstawy współczesnego ewolucjonizmu w ujęciu dostępnym dla osób bez specjalistycznego przygotowania w dziedzinie biologii. Uzupełnieniem wykładu będzie lista samodzielnych lektur, które dyskutowane będą na kolejnych zajęciach. Tematyka wykładu obejmuje następujące zagadnienia:

• podstawowe pojęcia: próba zdefiniowania terminu „życie”, pojęcie metabolizmu, informacji genetycznej i jej replikacji oraz ekspresji

• znaczenie pojęcia „ewolucja” w naukach biologicznych na tle potocznych znaczeń tego słowa

• historia poglądów na pochodzenie i ewolucję życia od starożytności do Darwina

• podstawy teorii ewolucji Darwina, historia jej powstania i wczesnej recepcji

• metody badania ewolucji i dowody wspierające teorię ewolucji

• współczesny ewolucjonizm jako kontynuacja teorii Darwina (syntetyczna teoria ewolucji, ewolucja molekularna)

• zagadnienie powstania życia (biogenezy)

• przegląd dziejów ewolucji życia na Ziemi

• ewolucja człowieka i przyszłość naszego gatunku

• znaczenie ewolucji dla nauk przyrodniczych: ewolucja jako przedmiot badań i jako narzędzie badawcze, ekologia w biologii molekularnej, ekologia ewolucyjna, medycyna ewolucyjna, psychologia ewolucyjna

• percepcja teorii ewolucji w społeczeństwie – spór ewolucjonizmu z kreacjonizmem (historia i nurty współczesne), stosunek różnych religii do teorii ewolucji, najczęstsze błędy i nieporozumienia w odbiorze teorii ewolucji. Ewolucja biologiczna w kulturze.

Literatura:

Richard Dawkins „Najwspanialsze widowisko świata. Świadectwa ewolucji” i „Samolubny gen” (fragmenty)

Jerry A. Coyne „Ewolucja jest faktem”

Efekty uczenia się:

K_W01 ma podstawową wiedzę o miejscu i roli nauk humanistycznych, społecznych, ścisłych i przyrodniczych w kulturze dawnej i współczesnej

K_W06 zna zależności pomiędzy dyscyplinami humanistycznymi oraz naukami ścisłymi i przyrodniczymi w kontekście filozoficznym i społecznym

K_W10 ma podstawową wiedzę o najnowszych osiągnięciach metod badań interdyscyplinarnych w naukach humanistycznych, społecznych, ścisłych i przyrodniczych

K_K01 rozumie potrzebę nieustannego kształcenia po ukończeniu studiów

K_K03 rozumie dynamikę rozwoju naukowego, kulturowego i społecznego oraz śledzi nowe metody i paradygmaty badawcze

Metody i kryteria oceniania:

Kontrola obecności (maksymalnie 3 nieobecności w semestrze)

Egzamin pisemny

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.