Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Translatorium filozoficzne angielskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3800-A124-T
Kod Erasmus / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0223) Filozofia i etyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Translatorium filozoficzne angielskie
Jednostka: Wydział Filozofii
Grupy: Translatoria (studia stacjonarne, filozofia)
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

translatoria

Założenia (opisowo):

Uczestnicy translatorium powinni dysponować dobrą bierną znajomością języka angielskiego i orientacją we współczesnej myśli filozoficznejSkrócony opis:

Zajęcia służyć mają zapoznaniu uczestników z warsztatem tłumacza tekstów filozoficznych

Pełny opis:

Zajęcia służyć mają zapoznaniu uczestników z warsztatem tłumacza tekstów filozoficznych. Poprzez wspólne omawianie przygotowywanych wcześniej przekładów niewielkich partii tekstu na każdym spotkaniu studenci doskonalić będą swoje umiejętności translatorskie, czyli uczyć się identyfikować użyte w oryginale filozoficzne pojęcia i znajdować ich polskie odpowiedniki, unikać podstawowych błędów takich jak kalki językowe, dbać (w każdorazowo określonych proporcjach) o wierność duchowi i literze tłumaczonej pracy, i wreszcie – redagować teksty filozoficzne w języku polskim z poszanowaniem zarówno reguł poprawności, jak i wymogów stylu.

Literatura:

Fragmenty tekstów zostaną wybrane w porozumieniu z uczestnikami zajęć,

Przykladowe teksty:

- J. Butler, Bodies that Matter

- J. Moore, Capitalism in the Web of Life

- F. Jameson, A Singular Modernity

Efekty uczenia się:

Nabyta wiedza:

- znajomość wybranej terminologii filozoficznej w języku angielskim

- świadomość kompleksowej natury języka oraz historycznej zmienności jego znaczeń

Nabyte umiejętności:

- umiejętność samodzielnego tłumaczenia średnio trudnych tekstów filozoficznych z języka angielskiego na polski

- umiejętność wyszukiwania i selekcjonowania informacji ze źródeł pisanych i elektronicznych, z wykorzystaniem narzędzi wyszukiwawczych

Nabyte kompetencje społeczne:

- gotowość do identyfikowania posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności

- gotowość do efektywnego organizowania własnej pracy i krytycznej oceny jej stopnia zaawansowania

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia będą zaliczane na ocenę na podstawie pisemnych prac tłumaczeniowych. Ocenie podlegać będzie wierność przekładu, jego spójność terminologiczna, poprawność w języku polskim oraz edycja tekstu.

Dopuszczalna liczba nieobecności podlegających usprawiedliwieniu: 2 w semestrze

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Translatorium, 60 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Herer
Prowadzący grup: Michał Herer
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Translatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)