Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Translatorium filozoficzne angielskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3800-A223-T
Kod Erasmus / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0223) Filozofia i etyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Translatorium filozoficzne angielskie
Jednostka: Wydział Filozofii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

translatoria

Skrócony opis:

Zajęcia służą udoskonaleniu umiejętności czytania tekstów filozoficznych w języku angielskim. Na translatorium akcent będzie padał na adekwatne rozumienie tłumaczonego tekstu i znalezienie jak najtrafniejszych polskich odpowiedników pewnych bardziej kłopotliwych terminów i fraz.

Pełny opis:

Umiejętność płynnego czytania tekstów filozoficznych w języku angielskim i znajomość angielskiej terminologii filozoficznej jest niezbędnym elementem pracy badawczej dzisiejszego filozofa. Celem zajęć jest nabranie pewności siebie przy lekturze myślicieli tworzących w nowej lingua franca. Akcent będzie padał na adekwatne rozumienie tłumaczonego tekstu i na znalezienie jak najtrafniejszych polskich odpowiedników pewnych bardziej kłopotliwych terminów i fraz. Na każdych zajęciach studenci będą odczytywać i tłumaczyć kolejne zdania wybranego artykułu lub książki. Po zajęciach studenci zapisują robocze tłumaczenia swoich zdań w dokumencie google, gdzie prowadzący dodaje kolejne sugestie.

W roku akademickim 2023/2024 zaczniemy od przeczytania jednego rozdziału On Truth Simona Blackburna, Oxford 2018. Później przetłumaczymy fragmenty artykułów i książek w kolejności wybranej przez uczestników w ankiecie online. Na dany tekst poświęcimy 4-5 zajęć i przejdziemy do następnej pozycji. Wstępne propozycje (nie wystarczy czasu na wszystkie):

- Simon Blackburn, On Truth, Oxford 2018 (jeden rozdział).

- John MacFarlane, “Future Contingents and Relative Truth”, The Philosophical Quarterly 53.212 (2003), 321-336.

- Galen Strawson, “The Impossibility of Moral Responsibility”, Philosophical Studies 75.1/2 (1994), 5-24.

- John Martin Fischer, “Introduction: A Framework for Moral Responsibility”, in My Way, Oxford 2006, fragmenty.

- Edward J. Watts, Hypatia: The Life and Legend of an Ancient Philosopher, Oxford 2007, rozdział 3, “The School of Hypatia”.

- Christopher J. Martin, “The Development of Logic in the Twelfth Century”, in R. Pasnau (ed.), The Cambridge History of Medieval Philosophy, Cambridge 2010, 129-145.

- Derek Parfit, Reasons and Persons, Part 3, “Personal Identity”, Oxford 1984 (jeden rozdział).

- David Edmonds, Parfit: A Philosopher and His Mission to Save Morality, Princeton 2023.

- Bernard Williams, “The Makropulos Case: Reflections on the Tedium of Immortality”, in Problems of the Self, Philosophical Papers 1956–1972, Cambridge 1972, 82-100.

- Harry Deutsch, “Relative Identity”, Stanford Encyclopedia of Philosophy, bez technicznej części 1.

- Harold W. Noonan, “Indeterminate Identity, Contingent Identity and Abelardian Predicates”, Mind, New Series 102.405 (1993), 133-146.

Uwaga: Możliwy jest też dobór innych tekstów w zależności od zainteresowań grupy, np. fragmentów dawniejszych filozofów.

Literatura:

- Simon Blackburn, On Truth, Oxford 2018.

- John MacFarlane, “Future Contingents and Relative Truth”, The Philosophical Quarterly 53.212 (2003), 321-336.

- Galen Strawson, “The Impossibility of Moral Responsibility”, Philosophical Studies 75.1/2 (1994), 5-24.

- John Martin Fischer, “Introduction: A Framework for Moral Responsibility”, in My Way, Oxford 2006.

- Edward J. Watts, Hypatia: The Life and Legend of an Ancient Philosopher, Oxford 2007.

- Christopher J. Martin, “The Development of Logic in the Twelfth Century”, in R. Pasnau (ed.), The Cambridge History of Medieval Philosophy, Cambridge 2010, 129-145.

- Derek Parfit, Reasons and Persons, Part 3, “Personal Identity”, Oxford 1984

- David Edmonds, Parfit: A Philosopher and His Mission to Save Morality, Princeton 2023.

- Bernard Williams, “The Makropulos Case: Reflections on the Tedium of Immortality”, in Problems of the Self, Philosophical Papers 1956–1972, Cambridge 1972, 82-100.

- Harry Deutsch, “Relative Identity”, Stanford Encyclopedia of Philosophy.

- Harold W. Noonan, “Indeterminate Identity, Contingent Identity and Abelardian Predicates”, Mind, New Series 102.405 (1993), 133-146.

Efekty uczenia się:

Nabyta wiedza:

- zna i rozumie podstawową terminologię filozoficzną w języku angielskim;

- zna i rozumie podstawową terminologię filozoficzną w języku polskim;

- zna i rozumie kompleksową naturę języka oraz historyczną zmienność jego znaczeń;

Nabyte umiejętności:

- potrafi samodzielnie tłumaczyć z języka angielskiego na język polski średnio trudny tekst filozoficzny;

- potrafi poprawnie stosować poznaną terminologię filozoficzną;

- potrafi analizować i oceniać informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych, z wykorzystaniem narzędzi wyszukiwawczych i słowników.

Nabyte kompetencje społeczne:

- jest gotowa/gotów do wykorzystywania wiedzy o kulturze danego obszaru językowego, zdobytej na zajęciach;

- jest gotowa/gotów do uczestnictwa w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa filozoficznego;

- jest gotowa/gotów do rozpoznawania braków w swojej wiedzy i umiejętnościach i poszukiwania możliwości usunięcia tych braków;

- jest gotowa/gotów do efektywnego organizowania własnej pracy i krytycznej oceny jej stopnia zaawansowania

Metody i kryteria oceniania:

1) systematyczna praca, w tym przygotowanie do zajęć polegające na sprawdzeniu słownictwa występującego we wskazanej porcji tekstu tłumaczonego na zajęciach; 2) zapisanie przekładu z zajęć w dokumencie google.

Dopuszczalna liczba nieobecności podlegających usprawiedliwieniu: 2 w semestrze

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Translatorium, 60 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Wciórka
Prowadzący grup: Wojciech Wciórka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Translatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)