Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biopolitics

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3800-BP24-BE-S
Kod Erasmus / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0223) Filozofia i etyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Biopolitics
Jednostka: Wydział Filozofii
Grupy: Przedmioty do wyboru, bioetyka, studia stacjonarne, drugiego stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria monograficzne

Założenia (opisowo):

Komunikatywna znajomość j. angielskiego

Skrócony opis:

Celem seminarium jest przedstawienie filozoficznych założeń i historycznych form, w jakich pojawiło się powiązanie między życiem i polityką oraz zapoznanie studentów z podstawowymi tekstami z zakresu biopolityki i powiązanie ich z bioetyką. W trakcie zajęć zostaną między innymi omówione dwa modele biopolityki: pierwszy, związany ze starożytną koncepcją bios (życia) i politycznym sposobem jego kształtowania oraz drugi, który dotyczy życia jako przedmiotu nauk biologicznych i politycznego wykorzystania wyników tych nauk (np. darwinizm, teoria ras itp.). Przedmiotem zajęć staną się także współczesne filozoficzne wykładnie biopolityki, jakie możemy znaleźć w pismach Foucaulta, Agambena, Giddensa, Butler, które będą konfrontowane z bieżącymi problemami i studiami przypadków z życia społecznego w skali krajowej i międzynarodowej.

Pełny opis:

Celem seminarium jest przedstawienie filozoficznych założeń i historycznych form, w jakich pojawiło się powiązanie między życiem i polityką oraz zapoznanie studentów z podstawowymi tekstami z zakresu biopolityki. W trakcie zajęć zostaną między innymi omówione dwa modele biopolityki: pierwszy, związany ze starożytną koncepcją życia i politycznym sposobem jego kształtowania oraz drugi, który dotyczy życia jako przedmiotu nauk biologicznych i politycznego wykorzystania wyników tych nauk (np. darwinizm, teoria ras itp.). Przedmiotem zajęć staną się także współczesne filozoficzne wykładnie biopolityki, jakie możemy znaleźć w pismach Foucaulta, Agambena, Giddensa oraz ich odniesienie do analizy różnych przypadków w skali krajowej i międzynarodowej.

Wybrane tematy:

- podstawowe potrzeby człowieka (potrzeba schronienia, wolności, bezpieczeństwa),

- nacjonalizm i etnonacjonalizm,

- reprodukcja, płeć i seksualność jako problemy polityczne,

- eugenika jako praktyka polityczna,

- rozwój technologii i problem doskonalenia ludzi

- choroba jako kategoria polityczna (epidemie, nałogi).

Literatura:

Wybór/Selection:

Agamben G., Homo sacer, Arendt H.,The Origins of Totalitarianism; Butler J., Gender Trouble, Foucault M., History of Sexuality; Hobbes T., Leviathan; Fukuyama F., Our Posthuman Future:Consequences of the Biotechnology Revolution; Sussman D., What’s Wrong with Torture?

Efekty uczenia się:

Nabyta wiedza:

K_W10: Student zna podstawowe pojęcia, problemy, teorie i metody biopolityki. W_U14: Student potrafi przygotować i przedstawić prezentację ustną (referat), szczególnie z zakresu biopolityki lub pokrewnych dyscyplin i subdyscyplin naukowych.

Nabyte umiejętności:

K_U0: Student potrafi krytycznie analizować ustne i pisemne wypowiedzi autorów w dziedzinie biopolityki - odtwarzać idee, identyfikować założenia faktualne i normatywne oraz krytycznie oceniać poprawność argumentacji.

Nabyte kompetencje społeczne:

K_K01, student jest gotowy do krytycznej oceny otrzymanej wiedzy i informacji.

Dodatkowe cele nauki dla uczestników studiów doktoranckich:

WG_01, w zakresie pozwalającym na rewizję istniejących paradygmatów - globalne osiągnięcia, obejmujące podstawy teoretyczne oraz ogólne zagadnienia i wybrane konkretne kwestie - odpowiednie dla dyscyplin humanistycznych, w tym przypadku dotyczące biopolityki,

WG_02, w zakresie pozwalającym na rewizję istniejących paradygmatów - globalne osiągnięcia, obejmujące podstawy teoretyczne oraz ogólne zagadnienia i wybrane konkretne kwestie - odpowiednie dla dyscyplin humanistycznych, w tym przypadku dotyczące biopolityki,

WK_01, fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji z perspektywy nauk humanistycznych.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywne uczestnictwo – 40%, wprowadzenie do dyskusji – 30%, test – 30%

Dopuszczalna liczba nieobecności podlegających usprawiedliwieniu: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 17 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Wonicki
Prowadzący grup: Rafał Wonicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)