Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język starogrecki I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3800-DON-GR1
Kod Erasmus / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0223) Filozofia i etyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Język starogrecki I
Jednostka: Wydział Filozofii
Grupy: Przedmioty do wyboru, filozofia, studia stacjonarne, pierwszego stopnia
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
języki obce

Skrócony opis:

Kurs gramatyki języka starogreckiego (dialekt attycki) umożliwiający tłumaczenie tekstów starogreckich szczególnie filozoficznych. Ćwiczenia w tłumaczeniu tekstów starogreckich. Elementy kultury starożytnej Grecji. Nauka gramatyki starogreckiej i słownictwa umożliwiająca tłumaczenie tekstów starogreckich. Poznawanie wybranych tematów z kultury Grecji Starożytnej (literatury, filozofii, sztuki, życia codziennego, umysłowości starożytnych Greków) na podstawie tekstów źródłowych bez pośrednictwa tłumaczenia.

Pełny opis:

1. Czasownik: kon. I – indicativus, imperativus, infinitivus praesentis activi oraz medii-passivi; indicativus imperfecti activi oraz medii-passivi; indicativus, infinitivus futuri activi, medii oraz passivi; indicativus, imperativus, infinitivus aorystu I i II tematycznego activi oraz medii, aorystu I i II biernego; participia: praesentis activi oraz medii-passivi, futuri activi, medii oraz passivi, aorosti activi, medii oraz passivi; czasowniki kontrahowane

2. Rzeczownik: I, II, III dekl.

3. Przymiotnik: odmiana I, II, III dekl.;

4. Liczebniki główne i porządkowe. Deklinacja liczebników 1-4.

5. Zaimki (osobowe, pytajne, nieokreślone, wskazujące)

6. Składnie: Accusativus cum infinitivo, Genetivus absolutus, Accusativus relationis, Genetivus partitivus, Dativus possesivus;

7.Tłumaczenie fragmentów dzieł: Ezopa, Herodota, Platona, Ksenofonta, Arystotelesa, Tukidydesa, Teofrasta, i.t.d.

Literatura:

Wszyscy jesteśmy Grekami. Podręcznik do nauki języka starogreckiego, M. Mikuła, M. Popiołek (I, II, III tom); Gramatyka jęz.greckiego, E. Fiderer; Greek Gramar, H.W. Smyth; Słownik fleksyjnych form czasowników greckich, N. Marinone; Słownik grecko-polski, t. I i II, O.Jurewicz; Słownik grecko-polski, t. I, II, III, IV, Z. Abramowiczówna; Lidell and Scott’s Greek-English Lexicon; Słownik mitologii greckiej i rzymskiej, Pierre Grimal; Mała encyklopedia kultury antycznej, red. Z. Piszczek; Słownik polsko – grecki, W. Appel

Efekty uczenia się:

Nabyta wiedza:

Po ukończeniu zajęć student posiada określony zasób leksykalny. Określa formy fleksyjne wszystkich części mowy (dialektu attyckiego), opisuje i tłumaczy greckie składnie. Rozpoznaje greckie źródłosłowy w terminologii naukowej.

Nabyte umiejętności:

Po ukończeniu zajęć student tłumaczy prosty lub o średniej trudności tekst starogrecki ze słownikiem. Porównuje tłumaczenie na język polski wybranego tekstu starogreckiego, wskazuje niedokładności i błędy.

Nabyte kompetencje społeczne:

Student rozumie potrzebę i wartość systematycznej pracy. Dzieli się swoją wiedzą, pomysłami i przemyśleniami z pozostałymi członkami grupy. Szanuje i docenia umiejętności i wiedzę innych.

Metody i kryteria oceniania:

1. Na każdych zajęciach ocena przygotowania studenta do zajęć i aktywności na nich.

2. W ciągu semestru ok. 2 sprawdzianów pisemnych (z gramatyki z elementami tłumaczenia ).

3. Pisemne ćwiczenia wykonywane indywidualnie na zajęciach lub w formie pracy domowej.

4. Po pierwszym semestrze sprawdzian pisemny na podstawie wskazanych tekstów przerabianych na zajęciach.

5. Po drugim semestrze kolokwium z samodzielnie przygotowanej lektury (ok. 1 strona formatu A4)

6.Obecność na zajęciach obowiązkowa – 3 nieobecności w semestrze dozwolone. W wypadku opuszczenia większej liczby zajęć student musi zaliczyć je w formie wskazanej przez prowadzącego.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 120 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Popiołek
Prowadzący grup: Magdalena Popiołek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Lektorat - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 120 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Poszepczyńska
Prowadzący grup: Maria Poszepczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Lektorat - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)