Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język starogrecki II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3800-DON-GR2
Kod Erasmus / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0223) Filozofia i etyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Język starogrecki II
Jednostka: Wydział Filozofii
Grupy: Przedmioty do wyboru, filozofia, studia stacjonarne, pierwszego stopnia
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
języki obce

Skrócony opis:

Kontynuacja kursu gramatyki języka starogreckiego (dialekt attycki) umożliwiającego tłumaczenie tekstów starogreckich szczególnie filozoficznych. Ćwiczenia w tłumaczeniu tekstów starogreckich. Elementy kultury starożytnej Grecji.

Pełny opis:

Nauka gramatyki starogreckiej i słownictwa umożliwiająca tłumaczenie coraz dłuższych i coraz trudniejszych tekstów starogreckich.

Poznawanie wybranych tematów z kultury Grecji Starożytnej (literatury, filozofii, sztuki, życia codziennego, umysłowości starożytnych Greków) na podstawie tekstów źródłowych bez pośrednictwa tłumaczenia.

1. Czasownik: optativus – pełna odmiana, coniunctivus – pełna odmiana, perfectum i plusquamperfectum pełna odmiana, czasownik oi)=da

2. Adiectiva verbalia.

3. Optativus w zdaniach głównych i pobocznych, con. w zdaniach głównych i pobocznych, okresy warunkowe

4. Rzeczownik: liczba podwójna

5. Zdania podrzędne

6. Mowa zależna

7. Tłumaczenie fragmentów dzieł: Ezopa, Herodota, Platona, Arystotelesa, Tukidydesa, Lizjasza, Isajosa, Eliana, Charitona z Afrodyzji, Heliodora, Kallimacha i.t.d.

Literatura:

Mormo/lukh, M. Borowska; Gramatyka jęz.greckiego, E. Fiderer; Greek Gramar, H.W. Smyth; Słownik fleksyjnych form czasowników greckich, N. Marinone; Słownik grecko-polski, t. I i II, O.Jurewicz; Słownik grecko-polski, t. I, II, III, IV, Z. Abramowiczówna; Lidell and Scott’s Greek-English Lexicon; Słownik mitologii greckiej i rzymskiej, Pierre Grimal; Mała encyklopedia kultury antycznej, red. Z. Piszczek; Słownik polsko – grecki, W. Appel

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć student tłumaczy prosty lub o średniej trudności tekst starogrecki ze słownikiem. Określa formy fleksyjne wszystkich części mowy (dialektu attyckiego), opisuje i tłumaczy greckie składnie. Porównuje tłumaczenie na język polski wybranego tekstu starogreckiego, wskazuje niedokładności i błędy.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa jest wystawiana na podstawie przygotowania studenta do zajęć, aktywności na nich, śródsemestralnych sprawdzianów z gramatyki i tłumaczenia.

1. W ciągu semestru ok. 2 sprawdzianów pisemnych (z gramatyki z elementami tłumaczenia lub z tłumaczenia [dłuższy tekst] z elementami gramatyki).

2. Po drugim semestrze (czwartym nauki) zaliczenie – fragment tekstu oryginalnego do tłumaczenia z pytaniami gramatycznymi.

3. Na każdych zajęciach ocena przygotowania studenta do zajęć i aktywności na nich.

4. Obecność na zajęciach obowiązkowa – 3 nieobecności w semestrze dozwolone; możliwe są też trzy nieprzygotowania do zajęć. W wypadku opuszczenia większej liczby zajęć student musi zaliczyć je na dyżurze u prowadzącego.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 120 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Poszepczyńska
Prowadzący grup: Maria Poszepczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Lektorat - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 120 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Popiołek
Prowadzący grup: Magdalena Popiołek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Lektorat - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)