Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język łaciński II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3800-DON-LA2
Kod Erasmus / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0223) Filozofia i etyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Język łaciński II
Jednostka: Wydział Filozofii
Grupy: Przedmioty do wyboru, filozofia, studia stacjonarne, pierwszego stopnia
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
języki obce

Skrócony opis:

Lektorat poprzez zapoznanie ze składnią języka łacińskiego przygotowuje studentów do tłumaczenia i interpretacji oryginalnych tekstów łacińskich z dziedziny filozofii.

Pełny opis:

Zajęcia przygotowują do do samodzielnej lektury klasycznych i poklasycznych tekstów łacińskich. Podczas zajęć student zdobywa znajomość zagadnień gramatycznych, przede wszystkim składniowych, oraz słownictwa łacińskiego na poziomie pozwalającym na lekturę tekstów o średnim i zaawansowanym stopniu trudności. W trakcie tłumaczenia oryginalnych tekstów łacińskich zostają wprowadzone podstawowe pojęcia dotyczące środków stylistycznych i retorycznych oraz translatoryki.

Literatura:

- Materiały autorskie dostarczone przez osobę prowadzącą zajęcia;

- Grimal P., Słownik mitologii greckiej i rzymskiej, Ossolineum, Wrocław (wydanie dowolne);

- Kopaliński W., Słownik mitów i tradycji kultury, PIW, Warszawa (wydanie dowolne);

- Korpanty J., Mały słownik łacińsko-polski, PWN, Warszawa lub Kumaniecki K. (oprac.), Słownik łacińsko-polski, PWN, Warszawa (wydania dowolne);

- Lewandowski I., Wikarjak J., Gramatyka opisowa języka łacińskiego, PWN, Warszawa lub Wielewski M., Gramatyka opisowa języka łacińskiego, PWN, Warszawa lub Auerbach M., Dąbrowski K., Gramatyka łacińska, Ossolineum (wydania dowolne);

- Samolewicz Z., Sołtysik T., Składnia łacińska, wyd. Homini, Bydgoszcz (wydanie dowolne).

Efekty uczenia się:

Nabyta wiedza: student

- posiada podstawową wiedzę o języku łacińskim, jego powstaniu i rozwoju;

- zna gramatykę i leksykę języka łacińskiego w stopniu zaawansowanym;

- potrafi tłumaczyć teksty łacińskie o średnim i zaawansowanym stopniu trudności;

- poznaje w oryginale teksty filozofów antycznych (Cyceron, Seneka, św. Augustyn) i późniejszych (św. Tomasz z Akwinu);

- rozpoznaje i potrafi nazwać podstawowe środki stylistyczne i retoryczne;

- zna podstawowe zasady translatoryki;

- ma podstawową wiedzę o literaturze antycznej oraz jej recepcji w wiekach późniejszych;

- ma podstawową wiedzę o wybranych zagadnieniach historycznych, filozoficznych i religioznawczych z kręgu antycznej kultury śródziemnomorskiej oraz ich wpływu na kulturę wieków późniejszych.

Nabyte umiejętności: student

- potrafi samodzielnie czytać i tłumaczyć teksty łacińskie o różnym stopniu trudności;

- potrafi analizować i interpretować poznawane utwory;

- dzięki analizie i interpretacji tekstów potrafi aplikować wiedzę z innych dyscyplin, zwłaszcza humanistycznych;

- umie umiejscowić poznawane utwory w szczegółowym kontekście historyczno-kulturowym.

Nabyte kompetencje społeczne: student

- ma świadomość swojej wiedzy i zdobytych umiejętności;

- rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju;

- posiada umiejętność pracy w zespole, w tym zarówno kierowania zespołem, jak i podporządkowania się innym;

- docenia tradycję i dziedzictwo kulturowe antyku, zwłaszcza w dziedzinie filozofii;

- ma świadomość znaczenia nauk o starożytności dla rozwoju cywilizacyjnego.

Metody i kryteria oceniania:

- ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność) – 40%

- śródsemestralne testy kontrolne – 25%

- Końcowe zaliczenie pisemne – 35%

Do zaliczenia końcowego można podejść po zaliczeniu wszystkich testów śródsemestralnych.

Student ma prawo do dwukrotnej poprawy każdego sprawdzianu pisemnego.

Nieprzystąpienie do sprawdzianu w pierwszym terminie bez usprawiedliwienia powoduje utratę tego terminu.

Kontrola obecności: dopuszczalne 3 nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 120 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Zawadzka
Prowadzący grup: Magdalena Zawadzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Lektorat - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 120 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Inga Grześczak
Prowadzący grup: Inga Grześczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Lektorat - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)