Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Etyka środowiskowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3800-ES23-S-BE
Kod Erasmus / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0223) Filozofia i etyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Etyka środowiskowa
Jednostka: Wydział Filozofii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria monograficzne

Skrócony opis:

Seminarium poświęcone filozoficznym aspektom stosunku człowieka do przyrody oraz obowiązkom człowieka wobec przyrodniczych bytów nie-osobowych Rozważane będą trzy perspektywy: antropocentryczna, biocentryczna oraz holistyczna.

Pełny opis:

Seminarium poświęcone filozoficznym aspektom stosunku człowieka do przyrody. Przedmiotem dyskusji będą następujące problemy:

(a) Relacja: człowiek-natura. Biocentryzm, antropocentryzm, holizm

(b) Byty nie-osobowe jako przedmiot rozważań moralnych

(c)Przyroda jako wartość

(d) Etyczne, estetyczne oraz utylitarne aspekty stosunku człowieka do świata przyrody.

(e) Kryzys ekologiczny a los przyszłych pokoleń (zmiany klimatu, zasoby naturalne, etc.)

(f) Interesy ludzkie, interesy zwierząt a powinności moralne człowieka wobec przyrody.

Literatura:

1. R.Eliot: Etyka ekologiczna

2. Holmes Rolston lll: Environmental Ethics: Values and Duties to the Natural World

3. David Schmidtz: Are All Species Equal?

4. Peter Singer: Not for Humans Only.The Place of Non-Humans in Environm. Issues

5. E.Bińczyk: Troska o post-przyrodę w epoce antropocenu ((art.)

6. Paul Taylor: The Ethics of Respect for Nature

7. Holmes Rolston III: The Anthropocene. Beyound the Natural

8. Tom Regan: Prawa i krzywda zwierząt

9. Brian Luke: Justice, Caring, and Animal Liberation

10. Charles Diehm: Darwin and Deep Ecology

11. Alen Carlson: Aesthetic Appreciation of Nature...

12. Emily Brady: The Ugly Truth: Negative Aesthetics and Environment

13. R.Elliot: Faking Nature

14. Joel Feinberg: Obowiązki człowieka i prawa zwierząt

15. Evelyn B.Pluhar: Meat and Morality: Alternative to Factory Farming

16. Karen J. Warren/Jim Cheney: Ecological feminism and Ecosystem ecology

17 D.C.Dennett: Animal Consciouness: what matters and why...

Efekty uczenia się:

Nabyta wiedza:

(a) student sprawnie operuje stosowaną podczas zajęć terminologią filozoficzną w zakresie etyki środowiska naturalnego,

(b) potrafi odróżnić stanowiska biocentryczne, antropocentryczne i holistyczne,

(c) potrafi właściwie identyfikować typ argumentacji na rzecz utylitarnego, etycznego czy estetycznego aspektu stosunku człowieka do przyrody,

(d właściwie rozpoznaje metaetyczne podstawy norm regulujących stosunek człowieka do natury

Nabyte umiejętności:

(a) student rozpoznaje relacje między etyką ekologiczna a etyką uniwersalną,

(b) umie podać argumenty na rzecz bronionego stanowiska,

(c) umie krytycznie ustosunkować się do niewłaściwej relacji człowieka do przyrody,

(d) potrafi przygotować prezentację na zajęciach, z zachowaniem metodologicznych rygorów i konkluzywności wywodów, a także odnieść prezentowane tezy do rzeczywistości społecznej

Nabyte kompetencje społeczne:

(a) student potrafi dobrze komunikować się z uczestnikami zajęć,

(b) rozumie i ceni społeczną przydatność prowadzonej filozoficznej dyskusji,

(c) umie przełożyć język filozoficznych/etycznych analiz na aktualne sytuacje społeczne zwłaszcza w kwestii moralnych relacji człowiek-zwierzę,

(d) potrafi stosować zasady etyki środowiska naturalnego do aktualnych zjawisk cywilizacyjnych

Metody i kryteria oceniania:

Udział w dyskusji, wygłoszenie referatu (w wyjątkowych przypadkach zamienionego na pracę pisemną).

Liczba nieobecności podlegających usprawiedliwieniu: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 7 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Górnicka-Kalinowska
Prowadzący grup: Joanna Górnicka-Kalinowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)