Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Translatorium filozoficzne greckie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3800-G24-T
Kod Erasmus / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0223) Filozofia i etyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Translatorium filozoficzne greckie
Jednostka: Wydział Filozofii
Grupy: Translatoria (studia stacjonarne, filozofia)
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

translatoria

Skrócony opis:

Translatorium jest przeznaczone dla studentów z początkową oraz średnią znajomością greki (zaliczone przynajmniej 2 semestry lektoratu greckiego). Celem zajęć jest przygotowanie studentów do samodzielnej lektury greckich tekstów filozoficznych oraz przećwiczenie nabytych wiadomości gramatycznych na tekstach oryginalnych. W ramach zajęć będziemy zaznajamiać się z różnymi konwencjami i gatunkami, do których należą greckie teksty filozoficzne. Naszym głównym zadaniem będzie wspólna lektura i tłumaczenie greckich tekstów filozoficznych (po uprzednim przygotowaniu w domu słownictwa i analizy gramatycznej).

Pełny opis:

Translatorium jest przeznaczone dla studentów z początkową oraz średnią znajomością greki (zaliczone przynajmniej 2 semestry lektoratu greckiego). Celem zajęć jest przygotowanie studentów do samodzielnej lektury greckich tekstów filozoficznych oraz przećwiczenie nabytych wiadomości gramatycznych na tekstach oryginalnych. W ramach zajęć będziemy zaznajamiać się z różnymi konwencjami i gatunkami, do których należą greckie teksty filozoficzne. Naszym głównym zadaniem będzie wspólna lektura i tłumaczenie greckich tekstów filozoficznych (po uprzednim przygotowaniu w domu słownictwa i analizy gramatycznej).

Oprócz tłumaczeń w ramach translatorium będziemy omawiać istniejące przekłady klasycznych autorów greckich, żeby lepiej poznać techniki tłumaczenia tekstu filozoficznego. Częścią zajęć są również ćwiczenia gramatyczne, mające na celu przypomnienie podstawowych wiadomości z greki.

Przewidywane teksty to fragmenty dialogów Platona (Państwo, Uczta, Fedon), Arystoteles (Kategorie, Metafizyka) oraz autorzy neoplatońscy – w szczególności Plotyn. Konkretny wybór będzie zależał od sugestii grupy.

Literatura:

Platon, Państwo, Fedon, Uczta ; Plotyn, Enneady; Arystoteles, Metafizyka, Kategorie

Efekty uczenia się:

Wiedza:

– zna podstawową terminologię filozoficzną w języku greckim

– zna szczegółową terminologię z zakresu tematyki translatorium w języku greckim

– ma świadomość kompleksowej natury języka

– zna zasady publikacji tekstu filozoficznego i ma podstawowe informacje o odbiorcach literatury filozoficznej

Umiejętności:

– samodzielnie tłumaczy z greki na język polski prosty tekst filozoficzny (I stopień)

– samodzielnie tłumaczy z greki na język polski średnio trudny tekst filozoficzny (II stopień)

– poprawnie stosuje poznaną terminologię filozoficzną

Kompetencje:

– ma świadomość znaczenia europejskiego piśmiennictwa filozoficznego

– potrafi współdziałać w grupie, przyjmując w niej różne role

Metody i kryteria oceniania:

Do zaliczenia wymagana jest obecność (dopuszczalne 2 nieobecności w semestrze), regularna praca nad tłumaczonym tekstem, analiza fragmentu istniejącego tłumaczenia tekstu greckiego oraz zaliczenie krótkiego końcowego sprawdzianu ze słówek i gramatyki. Na zajęciach student musi wykazać się rozumieniem tekstu oraz znajomością występującego w nim słownictwa i gramatyki.

Dopuszczalna liczba nieobecności podlegających usprawiedliwieniu: 2 w semestrze

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Translatorium, 60 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Tiuryn
Prowadzący grup: Tomasz Tiuryn
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Translatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)