Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Translatorium filozoficzne niemieckie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3800-N23-T
Kod Erasmus / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0223) Filozofia i etyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Translatorium filozoficzne niemieckie
Jednostka: Wydział Filozofii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

translatoria

Założenia (opisowo):

znajomość j. niemieckiego na poziomie co najmniej średnim

Skrócony opis:

Zajęcia mają dwojaki cel: (1) pogłębienie znajomości języka niemieckiego, zwłaszcza jeżeli chodzi o jego zastosowania filozoficzne; (2) praca nad podstawowymi elementami warsztatu tłumacza tekstów filozoficznych.

Pełny opis:

Główną część zajęć stanowić będzie tłumaczenie fragmentów nietłumaczonych dotychczas nas język polski, ważnych dzieł filozoficznych, analiza problemów, jakich one nastręczają, jak również poszukiwanie optymalnych pod względem znaczeniowym i stylistycznym rozwiązań. Ponadto, w miarę możliwości językowych uczestników, kilka spotkań poświęconych zostanie na dyskusję w języku niemieckim dotyczącą problematyki omawianych tekstów. Uzupełnieniem czysto filozoficznego materiału będzie próba tłumaczenia kilku (2-3) wybranych utworów poetyckich zawierających treści filozoficzne (takich autorów, jak F. Hölderlin, R.M. Rilke czy P. Celan). W I semestrze głównym przedmiotem prac będzie Philosophische Grammatik L. Wittgensteina oraz być może fragmenty tekstów innych autorów dwudziestowiecznych, natomiast w semestrze II skupimy się na klasyce niemieckiego idealizmu, trudniejszej pod względem translatorskim.

Literatura:

- L. Wittgenstein, Philosophische Grammatik, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1989;

- G.W.F. Hegel, Differenz des Fichteschen und Schellingschen Systems der Philosophie lub Glauben und Wissen. Oba teksty w: Hegel, Jenaer kritische Schriften, Meiner, Hamburg 1979;

- J.G. Fichte, Wissenschaftslehre nova methodo, Meiner, Hamburg 1982;

- F.W.J. Schelling, Philosophische Briefe über Dogmatismus und Kritizismus;

Efekty uczenia się:

Nabyta wiedza:

Po ukończeniu zajęć student:

- zna terminologię filozoficzną w języku niemieckim i polskim (w zakresie lektur podlegającym tłumaczeniu na zajęciach)

- zna przedmiotową i metodologiczną specyfikę filozofii

- zna zasady tłumaczenia tekstów filozoficznych

- zna ogólne zasady tłumaczenia tekstów naukowych

Nabyte umiejętności:

Po ukończeniu zajęć student:

- umie samodzielnie przetłumaczyć tekst filozoficzny z języka niemieckiego na polski

- potrafi identyfikować główne pojęcia i terminy niemieckojęzycznego tekstu filozoficznego i odnajdować ich polskie odpowiedniki

- potrafi unikać najczęstszych błędów translatorskich

- umie rozpoznawać i przekładać konstrukcje idiomatyczne

- potrafi korzystać z narzędzi translatorskich (wybór odpowiednich słowników itd.)

Nabyte kompetencje społeczne:

Po ukończeniu zajęć student:

- współpracuje w grupie, przyjmując w niej różne role

- jest gotowy do efektywnego organizowania własnej pracy i krytycznej oceny jej stopnia zaawansowania

- identyfikuje posiadaną wiedzę i umiejętności, rozpoznaje braki w tych obszarach i poszukuje możliwości ich usunięcia

- jest gotowy do przyjmowania nowych idei i ewentualnej zmiany stanowiska w świetle dostępnych danych i argumentów

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą oceny będzie (1) jakość pracy w ciągu roku i postępy w zakresie filozoficznego języka niemieckiego i umiejętności tłumaczenia; (2) praca zaliczeniowa w postaci samodzielnego tłumaczenia wybranego przez studenta lub zaproponowanego przez wykładowcę fragmentu jakiegoś nietłumaczonego dotąd tekstu filozoficznego.

Dopuszczalna liczba nieobecności podlegających usprawiedliwieniu: 2 w semestrze.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Translatorium, 60 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Poręba
Prowadzący grup: Marcin Poręba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Translatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)