Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Projekt badawczy Science Based Medicine 1 - wyszukiwanie informacji naukowej i rozumienie tekstu naukowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3900-1PROJ
Kod Erasmus / ISCED: 12.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0912) Medycyna Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Projekt badawczy Science Based Medicine 1 - wyszukiwanie informacji naukowej i rozumienie tekstu naukowego
Jednostka: Wydział Medyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot jest pierwszym elementem cyklu sześciu przedmiotów Projekt Badawczy Science Based Medicine, którego celem jest ćwiczenie studentów w myśleniu w sposób naukowy oraz wdrożenie do badań naukowych w naukach podstawowych medycyny i w naukach medycznych. Poszczególne elementy cyklu budują zestaw kompetencji pozwalający na realizację projektów naukowych pod kierunkiem bardziej doświadczonych badaczy, ale w coraz bardziej samodzielny i autonomiczny sposób.

Pełny opis:

Przedmiot odbywa się w blokach po dwie lub trzy godziny dydaktyczne. Wykład jest wspólny dla wszystkich studentów. Seminaria odbywają się równolegle w trzech grupach, podobnie konsultacje do projektu.

Program przedmiotu:

• Tydzień 1: wykład 3h „Wprowadzenie do Systemu Biblioteczno-Informacyjnego UW”

• Tydzień 2: wykład 3h „Wprowadzenie do Evidence Based Medicine (EBM) i Science Based Medicine (SBM)”

• Tydzień 3: wykład 3h „Podstawowe bazy danych i repozytoria prac naukowych oraz przeglądy wyników naukowych w naukach medycznych i w naukach podstawowych leżących u podstaw medycyny”

• Tydzień 4: seminarium 2h „Struktura tekstu naukowego”

• Tydzień 5: seminarium 2h „Krytyczne prezentacje wybranych tekstów naukowych przez studentów z informacją zwrotną prowadzących cz. 1”

• Tydzień 6: seminarium 2h „Krytyczne prezentacje wybranych tekstów naukowych przez studentów z informacją zwrotną prowadzących cz. 2”

• Tydzień 7: seminarium 2h „Krytyczne prezentacje wybranych tekstów naukowych przez studentów z informacją zwrotną prowadzących cz. 3”

• Tydzień 8-10: praca studentów nad projektem stanowiącym opracowanie literaturowe zagadnienia badawczego określonego przez prowadzącego seminarium; studenci pracują w zespołach liczących 3-4 osoby, przy czym obowiązkowe są konsultacje z prowadzącym seminarium w terminach wyznaczonych dla seminarium – razem 10h w ciągu 3 tygodni

• Tydzień 11: seminarium 2h „Podsumowanie projektów”

Celem przedmiotu, stanowiącego pierwszy element cyklu sześciu przedmiotów Projekt Badawczy Science Based Medicine, jest uzyskanie przez studentów kompetencji do pracy z tekstem naukowym, w tym stosowanie właściwego języka naukowego, opis badań z podziałem na standardowe elementy, wyszukiwanie informacji na podstawie wiedzy o strukturze tekstu naukowego, wyszukiwanie literatury naukowej w odpowiednich zbiorach i właściwe odnoszenie się do niej. Aby cel ten mógł zostać osiągnięty, studenci będą pracować na aktualizowanej co roku literaturze naukowej.

Literatura:

Aktualne prace naukowe z pogranicza nauk medycznych i nauk podstawowych medycyny podawane na bieżąco przez prowadzącego seminarium.

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu wykładu i seminarium:

D.W23 student zna i rozumie podstawy medycyny opartej na dowodach,

D.U16. wykazywać odpowiedzialność za podnoszenie swoich kwalifikacji i przekazywanie wiedzy innym,D.U17 student potrafi krytycznie analizować piśmiennictwo medyczne, w tym w języku angielskim i wyciągać wnioski,

K_K7 student jest gotów do korzystania z obiektywnych źródeł informacji

K_K12 student jest gotów do sprawnej organizacji pracy własnej i zespołowej w ramach realizacji wspólnych zadań i projektów oraz krytycznej oceny stopnia zaawansowania w osiąganiu założonych celów

K_K13 student jest gotów do uczenia się przez całe życie, w tym korzystania z najnowszej literatury fachowej (także obcojęzycznej) oraz z rad ekspertów.

Po zaliczeniu projektu student:

D.W23 student zna i rozumie podstawy medycyny opartej na dowodach,

B.U10 student potrafi korzystać z baz danych, w tym internetowych, i wyszukiwać potrzebne informacje za pomocą dostępnych narzędzi,

D.U16. wykazywać odpowiedzialność za podnoszenie swoich kwalifikacji i przekazywanie wiedzy innym

D.U17 student potrafi krytycznie analizować piśmiennictwo medyczne, w tym w języku angielskim i wyciągać wnioski,

K_K7 student jest gotów do korzystania z obiektywnych źródeł informacji

K_K12 student jest gotów do sprawnej organizacji pracy własnej i zespołowej w ramach realizacji wspólnych zadań i projektów oraz krytycznej oceny stopnia zaawansowania w osiąganiu założonych celów

K_K13 student jest gotów do uczenia się przez całe życie, w tym korzystania z najnowszej literatury fachowej (także obcojęzycznej) oraz z rad ekspertów

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia jest pisemny raport z projektu grupowego wykonywany w tygodniach 8-10. Projekt ma charakter opracowania pisemnego. Informacja zwrotna dla studentów podawana jest na ostatnim seminarium w tygodniu 11. Projekty oceniane są pod względem następujących kryteriów:

• wykorzystanie zasobów bibliotecznych UW,

• zgodność z postulatami EBM i SBM,

• wykorzystanie odpowiednich baz danych i repozytoriów prac naukowych poza UW,

• odniesienie się do elementów struktury tekstu naukowego, w szczególności historii dotychczasowych badań oraz materiałów i metod.

Dopuszczalna jest jedna nieusprawiedliwona nieobecności w semestrze. W przypadku dłuższej usprawiedliwionej nieobecności prowadzący seminarium określa indywidualny tryb zaliczania przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 10 godzin więcej informacji
Seminarium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Turzyński
Prowadzący grup: Adam Babiński, Zbigniew Izdebski, Beata Krasnodębska-Ostręga, Krzysztof Turzyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)